Samlet oversigt over projekter, juli 2004


De 9 formidlingsprojekter

Projekt 1:

Omslag

Logo
Forsendelsesomslag
Brevpapir

Projekt 2:

Faktablade

De medvirkende institutioner
Klosterkultur
Middelalderens mad og drikke


Projekt 3:

Fællesbrochure

Hvor står tavlerne og hvem er med

Projekt 4:

Plakat

Inspiration - sammenhæng med publikationen Historier i Søhøjlandet

Projekt 5:

Tavler

Oversigtstavler med generel information (3 vægtavler)
Informationstavler (antal stk. pr. lokalitet)
Klostermølle (2)
Dyrehaven, Skanderborg (3)
Frihedsmuseet, Skanderborg (1)
Ring Skov, Brædstrup (6)
Gl. Rye (1)
Havnens fugle, Ry (1)
Runesten i Sdr. Vissing (1)
Nyby Kirke (1)
Vildtbanepæle (3)
Skvæt Mølle (1)
Rørskov og fugle, Ry (1)
Kanaler v. Øm Kloster (2)
Ejer Baunehøj (1 vægtavle)
- i samarbejde med foreningen Ejer Baunehøjs Venner.
Vester Mølle, Skanderborg (1)
Røde Mølle, Skanderborg (1)
Volden ved Vestergade, Skanderborg (1)
Fårbjerg (Ring Kloster) (1)
Fuldbro Mølle (1)
Galgebakken, Gl. Rye (1)
Bænkeudsigten Øm Kloster (1)
Klosterkær (1)
Vestbirk (1) - samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt

Projekt 6: 

Internet

- etableret i 1998 i en startversion

Projekt 7:

Seminar

for de medvirkende institutioners bestyrelse, medarbejdere fra Århus Amt og Silkeborg Statsskovdistrikt samt turistchefer og repræsentanter fra turistforeningerne, Skanderborg Kulturhus, 1999.
Seminaret er blevet efterfulgt af 2 stormøder for den samme kreds, 2000 og 2001.


Projekt 8:

Kulturhistorisk registrering

Forskningsprojekt 1: Det midtjyske jern (Lars Nørbach)
Forskningsprojekt 2: Jægerstenalderen i Søhøjlandet (Berit V. Eriksen)
Overflyvning og fotografering af ca. 50 lokaliteter i Søhøjlandet
Publikation: Historier i Søhøjlandet


Projekt 9:

Småskrift

Middelalder i Søhøjlandet, udgivet i forbindelse med arrangement i anledning af Middelalderåret (1999)

Afledte/supplerende projekter

Tavler

Anna Klindt Sørensens Have (1)
- i samarbejde med foreningen Anna Klindt Sørensens Venner og Ry Kommune.
Siim Mose (1)
- i tilknytning til stiprojekt - Ry Kommune.
Siimtoften (2)
- Ferskvandsmuseet/Ry Kommune.
Ferskvandsmuseet (1)
- Ferskvandsmuseet/Ry Kommune.
Hulveje ved Skærsbrovej (3) - incl. forvaltningsplan for fredet område
- i samarbejde med Ry Kommune.
Jaungyde (1)
- i samarbejde med Ry Kommune.
Sct. Sørens Kilde (1)
- i samarbejde med Ry Kommune.
Bornlundvej (2) - incl. afmærkning - stiforløb mellem Gl. Rye og Hejnæsvej, Ry
- i samarbejde med Ry Kommune.
Stier mellem Ry og Gl. Rye (2)
- i samarbejde med Ry Kommune.
Illerup Ådal (3)
- i samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt.
Sortesø (3) - i tilknytning til afmærkning af stiprojekt i Skanderborg
- i samarbejde med Skanderborg Kommune.
Hylke Golfbane (4)
- i samarbejde med Skanderborg Kommune og Århus Amt
 

Udstilling

med flere informationstavler og pavillon, Vestbirk Vandkraftværk.
- i samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt.
 

Foldere

Illerup Ådal - udarbejdet i anledning af Energi- og miljøminister Svend Aukens og Trafikminister Jacob Bukstis fælles kampagne for formidling i tilknytning rastepladser langs motorvejene (2001). I samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt.

Båstrupfredningen - udarbejdet folder til formidling af Fårbjerg v. den sydlige del af Skanderborg Sø. I samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt, Århus Amt og Skanderborg Kommune.

 

Sigtelinier

Udsigten fra tårnet på Ejer Baunehøj (formidling af sigtepunkter i landskabet) - i samarbejde med foreningen Ejer Baunehøjs Venner.
 

Internet 2001-2005

Reformulering og videreudvikling af projektet fra 1998. (baseret på driftstilskud fra de medvirkende institutioner samt et projekttilskud fra Århus Amt vedr. oversættelser)
 

Arrangement

Middelalderåret i 1999 - arrangement, koncentreret om Gl. Rye

Pilgrimsvandring fra Klostermølle til Gl. Rye - oplevelsestur m. tableauer og kultur/naturhistorisk formidling

Pilgrimsvandring fra Øm Kloster til Gl. Rye - guidet vandretur

Vespermesse i Gl. Rye Kirke

Middelaldermarked med 25 boder og 230 aktører i middelalderdragter - 3.500 besøgende

 

Andet

Udarbejdelse af fællesbrochure for Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum og Øm Kloster Museum, 2001 og genoptryk i 2002, dansk, tysk og engelsk sprogversion

Udarbejdelse af fællesannonce for Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum og Øm Kloster Museum i turistbrochure for Ry, incl. præsentation af Søhøjlandets Økomuseum, 2001

Udarbejdelse af fællesannonce for Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum og Øm Kloster Museum samt Skanderborg Museum og Frihedsmuseet i turistbrochurer for Ry, Skanderborg og Brædstrup, incl. præsentation af Søhøjlandets Økomuseum, 2001

Medvirket på Ry og Silkeborg turistbureauers stand på den årlige turistmesse i BellaCentret, 2000-02.

Deltagelse i produktudvikling af pakketur over emnet Gudenåen (flodferie) - Østjyllands Turistudviklingsfond (2001-02)

Arbejdsgruppe "organisation" har til opdrag gradvist gennem ændringer i de årlige samarbejdsaftaler at omdanne det løse netværk til en selvejende institution. Målet er, at den selvejende institution etableres i 2003.
I stedet for en selvejende institution valgte styregruppen at danne en erhvervsdrivende fond, Fonden Søhøjlandets Økomuseum, som blev idriftsat pr. 1. januar 2004.

Arbejdsgruppe "Internet" …. denne arbejdsgruppe har som sådan afsluttet sit arbejde med anbefalingerne til de ændringer i hjemmesiden, som er gennemført i løbet af 2001-2002; og fungerer nu som en ad hoc-gruppe, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
Ny samarbejdsaftale for 2004-05 er udarbejdet.

Arbejdsgruppe "undervisningsmidler" har sat sig som mål at udarbejde forskelligt materiale, der kan anvendes af lejrskoler.
Arbejdsgruppen har udarbejdet skoletjenestemateriale for 5 temaer. For hvert tema forefindes en materialesamling, der kan lånes på den institution, det pågældende tema er knyttet til.


De nye projekter undervejs/i gang

 

Indviet 21. juni 2004: Dørup Hestestald - ny udstilling om fiskeriet ved Mossø
- i samarbejde med Vejle Amt.


Indviet 21. juni 2004: Klostermølle Naturcenter - ny udstilling om området ved Klostermølle og brugen af Klostermølle samt indretning af smedje
- i samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt

Indviet 21. juni 2004: Vandresti mellem Gl. Rye Mølle og Klostermølle - ny sti, lodsejerforhandlinger, ny bro over Salten Å og formidling af støttepunkter undervejs på stien - i samarbejde med Brædstrup og Ry kommuner, Århus og Vejle amter samt Silkeborg Statsskovdistrikt og lodsejer

Jylland på Tværs - i et samarbejde med rejsebureauet Topas, Ry, gennemføres en pionertur i 2002, hvor de 3 jyske økomuseer blev besøgt og oplevet.
Der er i løbet af 2003-04 i et samarbejde med Vestjyllands Økomuseum/Skjern-Egvad Museum og Samsø Økomuseum, Dansk Cyklistforbund, Dansk Vandrelaug og Dansk Ride Forbund samt statsskovdistrikter, amter, kommuner, turistbureauer og regionale turistudviklingsselskaber udarbejdet en folder om besøgsmål på tværs af Jylland fra Vestkysten til Samsø. Folderen er udgivet i en dansk, engelsk og en tysk version. Den er desuden tilgængelig på hjemmesiden www.jylland-paa-tvaers.dk

I 2004 igangsættes ”Det tematiserede Forprojekt”, som er en strategiplan mod videre udvikling af Søhøjlandets natur- og kulturhistoriske kvaliteter. Projektet indledes med en kortlægning. Der udføres en overordnet beskrivelse af områdets overordnede natur- og kulturmiljøer og de sammenhænge i kulturlandskabet, som giver Søhøjlandets kærneområde nationalt særkende.
Arbejdsgruppen er nedsat. Formand: Statsskovrider Niels J. Bundgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt.

I 2004-05 opsættes et antal informationstavler mv. i Them Kommune.

Projektet ”Den Gode Historie” / ”Historier i Søhøjlandet” www.gode-historier.dk

På det indledende stadie:

  Projekt Oplevelser og Viden - en nettjeneste, der skal lette adgangen til information om natur- og kulturhistorie, besøgsmål, overnatnings- og transportmuligheder i Søhøjlandet. Målgrupperne er arrangører af lejrskoler, ledere inden for de frivillige ungdomskorps, arrangører af rejser med ophold i Søhøjlandet mv.

Projektoplæg:

 

Projekt: Kulturmiljø – oplæg med henblik på kortlægning, etablering af overblik og udarbejdelse af forslag til konkrete initiativer i forlængelse af Vejle og Århus amters udpegning af kulturmiljøinteresser i regionplanen.


Projekt: Kulturmiljø med særlig indsats i området mellem Skanderborg Sø, Mossø, Gudensø og Rye Møllesø med henblik at fremskaffe ny viden om kulturspor fra vikingetid og tidlig middelalder.
 
  Visioner i Søhøjlandet. Friluftsrådet har over for Miljøministeriet den 30. januar 2003 stillet forslag om udpegning af 16 områder til nationalpark. Søhøjlandet er et af dem. Se mere på www.friluftsraadet.dk
Borgmestrene i Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner har anbefalet, at miljøministeriet inddrager de positive erfaringer fra Søhøjlandets Økomuseum i pilotarbejdet om nationalparker i Danmark.
I juni 2003 udarbejdede Søhøjlandets Økomuseum et oplæg ”Visioner i Søhøjlandet”.
Ved den endelige udpegning af pilotområder kom Søhøjlandet ikke med, men der arbejdes videre med projekter, som kan kvalificere Søhøjlandet, hvis det senere besluttes at udpege nationalparker i Danmark.

Nye mål:

  Formidle natur og kultur primært i det historiske Skanderborg Amt.

Indgå i og tilskynde til samarbejde mellem myndigheder, enkeltpersoner, institutioner og foreninger.

Udvikle og realisere fælles projekter på tværs af institutioner, administrative grænser og myndighedsniveauer.


Bidrage til regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag.

Optagelse af nye institutioner/foreninger i Økomuseumsrådet.

Udbygning af igangværende grupper mht. feltobservationer.

 

 << TILBAGE

 

Til toppen af siden