Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


Øm Klosters Venner

Medlemsskab koster 90 kr. om året, hvilket giver fri adgang til Øm Kloster Museum i åbningstiden og til diverse særarrangementer.
Foreningen afholder udflugter samt foredrag og er udgiver af et medlemsblad, der udkommer to gange om året. 
ADRESSELISTE FOR BESTYRELSEN :

Formand:
Ruth Baunsgaard

Randersvej 55 C
8680 Ry

Tlf. 8689 1345

Næstformand:
Jens Kirkeby

Oksevejen 16
Tørring Mark
8680 Ry

Tlf. 86891920
Tlf. 8942 4612 (arb.)
Mob. 6171 5758
E-post: farkjk@moes.hum.au.dk

Sekretær:
Tove Tindall

Klostervej 66
8680 Ry

Tlf. 86891522 (8689 2805 koll.)
E-post: tovetindall@hotmail.com

Kasserer:
Torben Christensen

Gartnervænget 12
8680 Ry

Tlf. 8689 1064 (arb.)
Tlf. 8689 3274 (priv.)
E-post: 7333@bogpost.dk

Jan Bech Andersen

Ægirsvej 3
8680 Ry

Tlf. 8689 2348

Susanne Gram

Ingerslevvej 1 C
8310 Tranbjerg

Tlf. 8942 4512 (arb.)
Tlf. 8629 4441
Mob. 2347 3950
E-post: susanne.gram@wanadoo.dk

Lene Mollerup

Blåmejsevej 11
8210 Århus V

Tlf. 86 10 26 37 (priv.)
E-post: mollerupl@get2net.dk

Suppleanter:

1. suppleant
Kirsten Kjærulff

Alkenvej 19
Svejstrup
8660 Skanderborg

Tlf. 8657 7052
E-post: kirsten-k@get2net.dk

2. suppleant
Hans Krongaard Kristensen

Gl. Bruunshåbvej 7
8800 Viborg

Tlf. 8942 4604 (arb.)
Tlf. 8663 9628 (priv.)
Epost: midarkhk@hum.au.dk


Observatør ved møder og kontakt til museet:

Lene Mollerup

Øm Kloster Museum
Munkevej 2
8680 Ry

Tlf. 86898194 (museet)
E-post: lmo@ecomuseum.dk

Til toppen af siden

VEDTÆGTER FOR ØM KLOSTERS VENNER

§1 Foreningens navn er Øm Klosters Venner.
Foreningen har hjemsted i Ry Kommune.
§2 Foreningens formål er:
 1. At samle kredsen af personer med interesse for Øm Klosters historie og Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum.
 2. At virke som museets støtteforening, herunder at medvirke til bevarelse af og udbredelse af kendskabet til Øm Kloster Museum.
 3. At udpege og vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum i henhold til denne institutions vedtægter §5 stk. 1.
§3 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Indvarsling sker pr. brev senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Aflæggelse af regneskab, fremsættelse af budgetforslag.
 4. De af foreningen udpegede medlemmer i Øm Kloster Museums bestyrelse orienterer om bestyrelsesarbejdet.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 1. og 2. suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant.
 12. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar i året for generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. ved vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem måtte ønske det. Der kan stemmes ved personlig fuldmagt med 1 personlig fuldmagt pr. fremmødt medlem.

§4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, eller såfremt der fremsættes krav herom af mindst 25% af medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær general-

forsamling sker efter de samme regler som ved ordinær generalforsamling. Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves, skal indkaldelse ske inden 1 måned fra modtagelsen af kravet.

§5 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Øm Klosters Venner hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Øm Klosters Venner likvide midler anbringes til bedst mulig forrentning under praktisk hensyntagen til den daglige drift.

§6 Øm Klosters Venner tegnes af formanden plus 1 bestyrelsesmedlem.
§7 Valg til 2 bestyrelsesposter for Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum forestås af foreningens bestyrelse (Jvfr. §2 C) Vælges et medlem af foreningens bestyrelse til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum, skal vedkommende udtræde af foreningens bestyrelse.
§8 Hvert år i januar udarbejdes regnskab. Regnskabet underskrives af kasserer, bestyrelse og revisorer. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§9 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valg sker for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår hhv 3 og 4 medlemmer.
§10

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ved konstitueringen udpeger foreningens bestyrelse jvfr. §5 stk. 1 i vedtægterne for Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum 2 medlemmer til dennes bestyrelse. Valg sker ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen skal arbejde på at opfylde foreningens formål.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder anledning dertil, dog mindst 2 gange årligt – 1 forårsmøde og 1 efterårsmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden så vidt muligt med 14 dages varsel og med vedlagt dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt til behandling af et bestemt emne.
Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvori også mindretal kan forlange optaget sine motiverede holdninger. protokollen underskrives af mødedeltagerne.
Beslutningerne på generalforsamlingen føres ligeledes til protokols og underskrives af dirigenten.

§11 Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsam-ling. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede (dette er også muligt ved fuldmagt, jvfr. §3) og stemme for opløsningen. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalfor-samling. På anden generalforsamling kræves der til opløsning af foreningen mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.
§12 I tilfælde af foreningens opløsning overdrages dens aktiver til Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum.
 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 28. oktober 1993.

Seneste ændringer d. 7. marts 2001.

 

 
Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English