Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194

E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk

LUK VINDUE

Udskrevet den


Vedtægter

for den selvejende institution "Øm Kloster Museum"

§ 1. Øm Kloster Museum er en selvejende institution.

 

§ 2. Museet skal som et kulturhistorisk specialmuseum gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for at sikre Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien.
Museets ansvarsområde er den middelalderlige klosterkultur - nationalt og internationalt.
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning, baseret på museets samlinger.

 

§ 3. Museets navn og adresse er: Øm Kloster Museum, Munkevej 8, Emborg, DK-8680 Ry, Danmark.

Stk. 2.
Museet omfatter pr. 10. juni 2002 matrikelnumrene:
3z Tjenestebolig m. udhus.
2p Museumsbygningen Klosterhuset.
1h Bygningen Gl. Kirkehus.
Pq2 Parkeringsplads.
13a Museumsterræn.
12b Museumsterræn.
4ae Administrations – og udstillingsbygning.
1p Museumsterræn.

Stk. 3.
Matrikelnumrene 3z, 2p, 1h og Pq2 ejes af Øm Kloster Museum.
Matrikelnumrene 13a, 12b, 4ae og 1p ejes af miljøministeriet.

 

§ 4. Museet er en del af Danmarks museumsvæsen og skal i sit samarbejde med andre museer, private og offentlige myndigheder og institutioner til enhver tid følge de love og bekendtgørelser, der gælder for kulturhistoriske specialmuseer.
Museet er associeret medlem af Museumsrådet for Århus Amt og deltager i det regionale samarbejde i amtsmuseumsrådet.

 

§ 5. Bestyrelsen for museet sammensættes således:
2 medlemmer vælges af Ry Byråd.
1 medlem vælges af Skov og Naturstyrelsen.
2 medlemmer vælges af bestyrelsen for foreningen Øm Klosters Venner, nemlig formand og næstformand.

Stk. 2.
Museets daglige leder kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med Ry Byråds valgperiode.

 

§ 6. Bestyrelsen har den overordnende ledelse af museet, herunder:
  1. Ansættelse og afskedigelse af museets daglige leder.
  2. Vedtagelse af det årlige budget og det årlige regnskab.
  3. Fastsættelse af museets forhold til offentligheden, dets åbningstider og dets priser.
  4. Godkendelse af en årlig aktivitetsplan.

Stk. 2.
Bestyrelsen træffer beslutninger om udvidelse eller indskrænkning af museet samt om andre forhold, der griber ind i museets struktur.

Stk. 3.
Vigtige beslutninger så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af Ry Byråd.

 

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte, formanden finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt, med et møde i hvert kvartal.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal indkaldes til møde, hvis det forlanges af 3 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes en uge før mødets afholdelse. I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan bestyrelsesmedlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 5.
Referat af møder udarbejdes og udsendes af sekretæren.
På det følgende møde godkendes og underskrives referatet af det foregående møde.
Et medlem kan forlange sin afvigende mening tilført referatet.

Stk. 6.
Museets daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, jf. § 5, stk. 2, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet.

 

§ 8. Den selvejende institution tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af 2 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 9. Museets regnskabsår følger Ry Kommunes regnskabsår.

Stk. 2.
Bestyrelsen forestår udarbejdelsen af budget for det kommende regnskabsår. Budgettet fremsendes til Ry Byråd til godkendelse samt til Århus Amts Museumsråd.

 

§ 10. Den daglige leders ansættelsesvilkår fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 2.
Den daglige leder varetager alle daglige forretninger med ansvar over for bestyrelsen, der udfærdiger en instruks for lederens virksomhed.
Museets leder skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for museets ansvarsområde.

 

§ 11. Til nedlæggelse af museet kræves, at mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 2.
I tilfælde af museets nedlæggelse forholdes der med dets ejendele i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende museumslov samt godkendelse af Ry Byråd. Genstande tilhørende andre institutioner herunder Nationalmuseet overgår til disse.

 

§ 12. Til ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor samt, at ændringerne godkendes af Ry Byråd.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. juni 2002

Godkendt af Ry Byråd den 27. juni 2002

 

Bestyrelsesformand
Forskningslektor Ph.d. 
Carsten S. Jensen
 
Næstformand
Biskop Kjeld Holm
 
Skovrider
Niels Juhl Bundgaard Jensen
 
Afdelingsdirektør
Knud Mikkelsen
Chefkonsulent
Anders Jørgensen