Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194

E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk

LUK VINDUE

Udskrevet den


Øm Klosters Venner

Medlemsskab koster 75 kr. om året, hvilket giver fri adgang til Øm Kloster Museum i åbningstiden og til diverse særarrangementer.
Foreningen afholder udflugter samt foredrag og er udgiver af et medlemsblad, der udkommer to gange om året.

ADRESSELISTE FOR BESTYRELSEN 2002:

Formand og kasserer:
Ruth Baunsgaard
Randersvej 55 C
8680 Ry
Tlf. 8689 1345
Næstformand:
Jens Kirkeby
Oksevejen 16
8680 Ry
Tlf. 86891920
Tlf. 8942 4612 (arb.)
E-post: farkjk@moes.hum.au.dk
Sekretær:
Tove Tindall
Klostervej 66 
8680 Ry
Tlf. 8689 1522 (8689 2805)
E-post: tovetindall@hotmail.com
Eva Jensen Fæstibakke 9
Gl.Rye
8680 Ry
Tlf. 8689 8216
Jan Bech Andersen Ægirsgade 3
8680 Ry
Tlf. 8689 2348
Jens Ingvordsen Lille Elstedvej 60
8520 Lystrup
Tlf. 8674 3437
Ronald Christensen Munkedalsvej 4
8680 Ry
Tlf. 86892960
E-post: RONCHR@SILKEBORG.BIB.DK
Som observatør uden stemmeret deltager i bestyrelsesmøderne:
Bo Gregersen Øm Kloster Museum
Munkevej 2
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-post: bg@ecomuseum.dk
Suppleanter:
1. suppleant
Susanne Gram
Ingerslevvej 1 C
8310 Tranbjerg
Tlf. 8629 4441
2. suppleant
Hans Krongaard Kristensen
Gl. Bruunshåbvej 7
8800 Viborg
Tlf. 8663 9628

 

 

 

VEDTÆGTER FOR ØM KLOSTERS VENNER

§1
Foreningens navn er Øm Klosters Venner.
Foreningen har hjemsted i Ry Kommune.

§2
Foreningens formål er:

 1. At samle kredsen af personer med interesse for Øm Klosters historie og Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum.
 2. At virke som museets støtteforening, herunder at medvirke til bevarelse af og udbredelse af kendskabet til Øm Kloster Museum.
 3. At udpege og vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum i henhold til denne institutions vedtægter §5 stk. 1.

§3
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Indvarsling sker pr. brev senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Aflæggelse af regneskab, fremsættelse af budgetforslag.
 4. De af foreningen udpegede medlemmer i Øm Kloster Museums bestyrelse orienterer om bestyrelsesarbejdet.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 1. og 2. suppleant.
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant.
 12. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar i året for generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. ved vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem måtte ønske det. Der kan stemmes ved personlig fuldmagt med 1 personlig fuldmagt pr. fremmødt medlem.

§4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, eller såfremt der fremsættes krav herom af mindst 25% af medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær general-
forsamling sker efter de samme regler som ved ordinær generalforsamling. Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves, skal indkaldelse ske inden 1 måned fra modtagelsen af kravet.

§5
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Øm Klosters Venner hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Øm Klosters Venner likvide midler anbringes til bedst mulig forrentning under praktisk hensyntagen til den daglige drift.

§6
Øm Klosters Venner tegnes af formanden plus 1 bestyrelsesmedlem.

§7
Valg til 2 bestyrelsesposter for Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum forestås af foreningens bestyrelse (Jvfr. §2 C) Vælges et medlem af foreningens bestyrelse til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum, skal vedkommende udtræde af foreningens bestyrelse.

§8
Hvert år i januar udarbejdes regnskab. Regnskabet underskrives af kasserer, bestyrelse og revisorer. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§9
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valg sker for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår hhv 3 og 4 medlemmer.

§10
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ved konstitueringen udpeger foreningens bestyrelse jvfr. §5 stk. 1 i vedtægterne for Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum 2 medlemmer til dennes bestyrelse. Valg sker ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen skal arbejde på at opfylde foreningens formål.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder anledning dertil, dog mindst 2 gange årligt – 1 forårsmøde og 1 efterårsmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden så vidt muligt med 14 dages varsel og med vedlagt dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt til behandling af et bestemt emne.
Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvori også mindretal kan forlange optaget sine motiverede holdninger. protokollen underskrives af mødedeltagerne.
Beslutningerne på generalforsamlingen føres ligeledes til protokols og underskrives af dirigenten.

§11
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsam-ling. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede (dette er også muligt ved fuldmagt, jvfr. §3) og stemme for opløsningen. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt indkaldes med mindst 14 dages varsel til en ny generalfor-samling. På anden generalforsamling kræves der til opløsning af foreningen mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.

§12
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages dens aktiver til Den Selvejende Institution Øm Kloster Museum.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 28. oktober 1993.
Seneste ændringer d. 7. marts 2001.