Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


FORSKNING | ARTIKLER | LITTERATUR


Forkortelser:

(DBL) Dansk Bibliografisk Leksikon, grundlagt 1887 af C. F. Bricka og videreført af Povl Engelstoft, 1933-44. Tredje udgave København, 1979.
(DD/DRB) Diplomatarium Danicum, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København, 1938- på latin. Diplomerne er oversat i Danmarks Riges Breve, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København, 1938-.
(DK 1992) Danmarks Kirker, bind 8, Århus Amt, hæfte 40, Rye, Øm †klosterkirke og Sønder Vissing ved Kjeld de Fine Licht og Vibeke Michelsen, udgivet af Nationalmuseet, København, Herning, Poul Kristensens Forlag 1992. s. 3777-3808.
(DK 1996) Danmarks Kirker, bind 5, Holbæk Amt, hæfte 29-30, Kalundborg Klosterkirke ved Marie-Louise Jørgensen og Hugo Johannesen, udgivet af Nationalmuseet, København, Herning, Poul Kristensens Forlag 1992, s. 3327-3340.
(DKL) Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken, Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's danske Lov, 1536-1683, bind I-III. Udgivet af H. F. Rørdam. København, 1883-1889.
(DKR) Danske Kancelliregistranter 1535 – 1550, udgivet af Kr. Erslev, W. Mollerup og Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, København, 1881-1882.
(DM) Nye Danske Magazin, I (-8 række), udgivet af Det Kongelige Danske Selskab til den Nordiske Histories og Sprogs Forbedring, København, 1745.
(KB) Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, 1551 –1654, Rigsarkivet, København, i kommission hos C. A. Reitzel, 1885-1968.
(KLNM) Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, fra vikingetid til reformationstid. Bind 1-22. København m.v., Rosenkilde og Bagger, 1956-1978.
(NoRM) Nomina Rerum Mediævalium, Nomenklatur på genstande fra nordisk middelalder. Nomenklaturprojekt för Föremålsregistrering i Norden ved projektleder Anna Järpe. 1982-87.
(REP) Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis, 1. række bind I-IV: 1085-1450. 1894-1912. 2. række bind I-IX: 1451-1513, udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København, G.E.C. Gad, 1928-1939.
(SBO) Sancti Bernardi Opera, udgivet af Leclercq, Jean, H. M. Rochais og C. H. Talbot (1957-1977), bind I-VIII, Rom, Editiones Cistercienses. Bernhard af Clairvaux’ værker (på latin).
(SM) Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi II, udgivet af M. Cl. Gertz, Selskab for udgivelse af kilder til dansk historie, København, G.E.C. Gad, 1918-1920, reprografisk genudgivelse i 1970, s. 153-264.
(ÆA) De ældste danske Archivregistraturer, udgivet efter Beslutning af det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter Originaler i Geheimearchivet, T. A. Becker m.fl., 1854-1910.

Litteratur:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø
Abrahamsen, Niels (1979). “Magnetisk datering af en middelalderovn på Øm kloster”, Århus stifts årbøger 68, s. 40-47.
Adamsen, Christian og Vivi Jensen (red.) (1996). Danske præsters indberetninger til oldsagskommissionen af 1807. Nord- og østjylland, Højbjerg, Wormianum.
Albertsen, K. (1937). “Fra Øm Kloster: De gamle Hestesko”, Dansk veterinærhistorisk aarbog. Fjerde Aargang, s. 44-52.
Als Hansen, Birgit og Morten Aaman Sørensen (2003). Middelalderlige ornamenterede fliser fra Danmark, København, Oldskriftsselskabet (under publicering).
Andersen, Albert (1981). Omkring Øm Kloster, digte, Ry, Albert Andersen.
Andersen, Anders (1938). “Udgravningen af Øm Klosters nordre Kirkegård”, Århus stifts årbøger, s. 78-92.
Andersen, Harald (1961). “Vejen til Øm”, Skalk, nr. 1, s. 16-17.
Andersen, Harald (1970). “Svend”, Skalk, nr. 4, s. 16-17.
Andersen, Harald (1975). “de glædede sig over deres fund”, Skalk, nr. 4, s. 32.
Andersen, Harald (1980). “Klosterkrøniken”, Skalk, nr. 6, s. 16-17.
Andersen, H. H., P. J. Crabb og H. J. Madsen (1971). Århus Søndervold en byarkæologisk undersøgelse, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter bind IX, København, Gyldendal.
Andersen, Lis Strunge mfl. (1992). Danmarks ruiner 11. Øm klosterruin – bevaringsarbejder 1987-1988, Hørsholm, Skov- og Naturstyrelsen.
Andersen, Merete Geert (1999). “Dalbybogen”, Levende ord og lysende billeder. Essays redigeret af Erik Petersen, København og Højbjerg, Det Kongelige Bibliotek og Moesgård Museum.
Andersen, Niels Knud (1939). “Striden mellem Øm kloster og Århusbisperne. Et forsøg på en ny forståelse”, Dansk teologisk tidsskrift, s. 129-146.
Asschenfeldt Birkebæk, C. (1963). “Mossø klostrenes omstridte fiskegårde ved Vosgård”, Århus stifts årbøger 56, s. 41-58.
Auberger, Jean-Baptiste (1986). “L’Unanimité Cistercienne Primitive: Mythe ou Réalité?”, Cîteaux: Commentarii cistercienses, Achel, Belgien.
Aubert, Marcel (1943). L’architecture cistercienne en France, bind 1-2, Les Editions d´ant et d´histoire.
Balle, Søren og Niels Geert Bolwig (1999). Christian IIIs rentemesterregnskab, bind IV 1558, København, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.
Barner, Konrad (1874). Familien Rosenkrantz´s historie. Bind 1, fra de ældste tider til begyndelsen af det 16de aarhundrede, Kjøbenhavn, i commission hos C. A. Reitzel.
Bavngaard, E. og Holger N. Garner (1981). “Kalk til Øm kloster”, Århus stifts årbøger 69, s. 7-14.
Benedikts Regel, se Jensen, (1998) og Schindler, (1929).
Bergmann, Stig Møller (2000). Aalborg gråbrødrekloster, Aalborg, udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie.
Berman, Constance Hoffman (1992). Medieval Agriculture, the Southern French Countryside, and the Early Cistercians, Philadelphia, The American Philosphical Society.
Blomqvist, Regner (1942). “Kammar från Medeltid”, Kulturen, s. 133-162.
Blomqvist, Regner og A. W. Mårtensson (1963). Thulegrävningen, Lund, Kulturhistoriska Museet.
Boddington, Andy (1987). “Raunds, Northamptonshire: analysis of a country Churchyard”, World Archaeology, vol. 18, no. 3, s. 411-425.
Boel, Lene Warner (2001). Adult bone mass and physiological stress. A palaeoepidemilogical study, publiceret ph.d. afhandling, Aarhus Universitet.
Boldsen, Jesper Lier (1984). “A Statistical Evaluation of the Basis for Predicting Stature From Length of Long Bones in European Populations”, American Journal of Physical Anthropology, vol. 65, s. 305-311.
Boldsen, Jesper Lier (1989). “Vejen til byen - En skitse af de befolkningsmæssige relationer mellem land og by i det middelalderlige Jylland belyst ved skeletfund”, Land og by i Middel-alderen, 5-6, s. 127-159.
Boldsen, Jesper Lier (2000). “Demografiske strukturer i landsbyen Tirup”, hikuin 27, s. 233-244.
Boldsen, Jesper Lier og Jes Søgaard (1998). “A History of Height in Denmark”, Komlos, John og Joerg Baten (red.), The biological standard of living in comparative perspective: contributions to the conference held in Munich January 18-22, 1997 for the XIIth congress of the International Economic History Association, Stuttgart, Franz Steiner, s. 467-482.
Boldsen, Jesper Lier, George, R. Milner, Lyle W. Konigsberg og James W. Wood (2002). “Transition analysis: a new method for estimating age from skeletons”, Robert D. Hoppa og James W. Vaupel (red.), Palaeodemography. Age distributions from skeletal samples, Cambridge, Cambridge University Press, s. 73-107.
Boldsen, Jesper Lier, Bo Gregersen og Lene Warner (2003) “Bishop Peder Elavsen and the epidemiology of the palaeopathological diagnosis of leprosy” International journal of osteoarcheology (under publicering).
Bucher, Francois (1960-1961). “Cistercian Architectural Purism”, Comparative Studies in Society and History, s. 88-106.
Burchard of Bellevaux (1985). Apologia de Barbis, Giles Constable (red.), Turnhout, Brepols.
Bjerg, Jørgen (1977). “Øm klosters grundlæggelse”, Århus stifts årbøger 67, s. 68-83.
Braunfels, Wolfgang (1985). Abendländische Klosterbaukunst, Köln. DuMont.
Braunfels, Wolfgang (1993). Monasteries of Western Europe. The architecture of the Orders, London, Thames and Hudson. Engelsk oversættelse af Braunfels, (1985).
Buchwald, G. V. (1878). “Die Gründungsgeschichte von Øm und die dänischen Cistercienser”, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte 8, s. 1-121.
Canivez, Josephus-Maria (1933-41). Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad 1786, 8 bind, Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, Louvain.
Chinthio, Hampus og Jesper Boldsen (1984). “Patterns of Distribution in the Early Medieval Cemetery at Löddeköppinge”, The Löddeköpinge Investigation IV, Papers of the archaeological Institute of Lund, vol. 5, s. 116-127.
Christensen, Anemette og Rikke Agnete Olsen (1982). “Lertøj fra Øm kloster”, hikuin 8, s. 45-59.
Christensen, C. A. (1960). Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi 2, København, Ejner Munksgaard.
Christensen, Karen Marie Bojsen (1998). “Genstande og affald af knogle og tak”, Hjermind, Jesper, Mette Iversen og Hans Krongaard Kristensen (red.), Viborg Søndersø 1000-1300, byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85, Højbjerg, Jysk Arkæologisk Selskab, s. 123-156.
Christiansen, C. P. O. (1926). Bernard af Clairvaux. Hans liv fortalt af samtidige og et udvalg af hans værker og breve, København, Det Schønbergske Forlag.
Cistercian Fathers Series, Kalamazoo, Cistercian Publications. Bernhard af Clairvaux’s værker (engelsk) i forskellige oversættelser.
Clark, J. W. (1909). The Care of Books, Cambridge, Cambridge University Press.
Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog (1880-1), O. Nielsen (red.), København, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie.
Colding, Poul (1939). Studier i Danmarks politiske historie i slutningen af Christian IIIs og begyndelsen af Frederik IIs tid, København, Københavns Universitet.
Coleman, Janet (1992). Ancient and Medieval Memories, Cambridge, Cambridge University Press.
De Hamel, Christopher (1994). A History of Illuminated Manuscripts, London, Phaidon Press.
Dimier, A. (1949). Recueil de Plans d’Églises Cisterciennes, 2 bind, Aiguebelle-Paris, Commission d’histoire de l’Ordre de Cîteaux, Paris, Libraireé d´art ancien et moderne.
Donkin, R. A. (1978). The Cistercians: Studies in the Geography of Medieval England and Wales, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies.
Donnelly, James S. (1949). The Decline of the Medieval Cistercian Laybrotherhood, New York, Fordham University Press.
Drøhse, E. (1937). “Hvad gamle Menneskeknogler kan fortælle. Hvilke sygdomme led vores forældre af?”, Sundhedsbladet – Hjemmets rådgiver 57. årg, nr. 2. s. 12-14.
Ducourneau, Othon (1929). “De l’institution et des us des convers dans l’Ordre de Cîteaux”, Saint Bernard et son temps, bind 2, Dijon, s.139-201.
Dürrfeld, Eike B. (1992). Metal Fastening Mechanisms on Bindings of Three European Countries and Three Centuries Surveyed in the British Library, upubliceret opgave fra Camberwell College of Arts, London.
Ecclesiastica Officia, Choisselet, Danièle og Vernet, Placide (red. og overs.) (1989). Les Ecclesiastica Officia Cisterciens du XIIème siècle, Reinigue, La Documentation Cistercienne.
Eriksen, Orla Hylleberg (1997). Dendrokronologiske undersøgelser af træ fra kanalanlæg ved Øm Kloster, Århus amt, NNU rapport nr. 8. København.
Esrum Klosters Brevbog I-II (2002). Udgivet i oversættelse med indledning og noter af Bent Christensen, Anne Elverskov, Karl-Erik Frandsen, Jens Anker Jørgensen, Bente Thomsen og Chr. Gorm Tortzen, København, Museum Tusculanums Forlag og Københavns Universitet.
Fabricius, K. (1928). “Øm Klosters Grundlæggelse. Striden mellem abbed Bo og biskop Tyge af Århus”, Fra Saxo til Povl Helgesen, 1928-1930, København og Århus, udgivet af K. Fabricius.
Fenger, Ole og Chr. R. Jansen (red.) (1991). Jydske lov 750 år, Viborg, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland.
France, James (1992a). The Cistercians in Scandinavia, Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publications.
France, James (1992b). “Cistercian Foundation Narratives in Scandinavia in their wider Context”, Cîteaux. Commentarii cistercienses. Revue d’histoire cistercienne, t. 43, s. 119-160.
France, James (1998a). The Cistercians in Medieval Art, Stroud/Kalamazoo, Michigan, Sutton Publishing/ Cistercian Publications.
France, James (1998b). “The Cellarer’s Domain – Evidence from Denmark”, Studies in Cistercian Art and Architecture, bind 5, Meredith Parsons Lillich (red.), Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publications, s. 1-39.
Frandsen, Karl-Erik (1997a). “Grenaa, Historie”, Den Store Danske Encyklopædi, bind 7, s. 572.
Frandsen, Søren, Jens Anker Jørgensen og Chr. Gorm Tortzen (red.) (1997b). Bogen om Esrum Kloster, Hillerød, Frederiksborg Amt.
Frederiksen, Britta Olrik (1999). “Dansksprogede bøger fra middelalderen – i tørre og mindre tørre tal”, Levende ord og lysende billeder. Essays redigeret af Erik Petersen, København og Højbjerg, Det Kongelige Bibliotek og Moesgård Museum.
Gameson, Richard. (1999). “Bogkulturen i Nordeuropa i 900- og 1000-tallet”, Levende ord og lysende billeder. Essays redigeret af Erik Petersen, København og Højbjerg, Det Kongelige Bibliotek og Moesgård Museum.
Garner, Holger N. (1962). “Om tamt og vildt ved Øm”, Århus stifts årbøger 55, s. 24-34.
Garner, Holger N. (1963). “Anders Andersen 1888-1963”, Århus stifts årbøger 56, s. 147-149.
Garner, Holger H. (1966). “Abbed Peders død”, Skalk, nr. 2, s. 18-24.
Garner, Holger H. (1968). Atlas over danske klostre, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
Garner, Holger N. (1969). “Øm kloster. Cara Insula gennem fire århundreder”, Århus stifts årbøger 62, s. 9-65.
Garner, Holger N. (1973, 1984 og 1998). Øm Kloster Museum, 1. udgave 1973, 2. udgave 1984 og 3. udgave 1998, Øm Kloster Museum, Scriptorium.
Garner, Holger N. (1974). “Omkring 800-års jubilæet. En rapport fra Øm Kloster”, Århus stifts årbøger 65, s. 136-144.
Garner, Holger N. (1975). “Øm kloster museum 1973”, Århus stifts årbøger 66, s. 107-110.
Garner, Holger N. (1976). “Øm kloster, et abbedi ved Gudenåen”, Kaskelot, pædagogisk særnummer, nr. 17.
Garner, Holger N. (1977). “Øm kloster museum 1974-76”, Århus stifts årbøger 67, s. 119-125.
Garner, Holger N. (1979). “Øm kloster museum 1977”, Århus stifts årbøger 68, s. 115-122.
Garner, Holger N. (1980). “Øm kloster museum 1978-79”, Århus stifts årbøger 69, s. 114-121.
Garner, Holger N. (1982). “Øm kloster museum 1981”, Århus stifts årbøger 70, s. 112-116.
Garner, Holger N. (1984). “Øm kloster museum i 1982”, Århus stifts årbøger 71, s. 133-136.
Garner, Holger N. (1986a). “Øm kloster museum 1983-84”, Århus stifts årbøger 72, s. 138-144.
Garner, Holger N. (1986b). “En pind i brønden”, Skalk, nr. 1, s. 18-21.
Garner, Holger N. (1988a). “Øm kloster museum 1985-86”, Århus stifts årbøger 73, s. 126-135.
Garner, Holger N. (1988b). “Krønikeblade. Siderne 43v og 44r af Øm klosters krønike”, Århus stifts årbøger 73, s. 36-39.
Garner, Holger N. (1989). “Øm kloster museum 1987 og 1988”, Århus stifts årbøger 74, s. 117-123.
Garner, Holger N. (1991). “Øm kloster museum 1989”, Århus stifts årbøger 75, s. 126-129.
Garner, Holger N. (1992a). “Øm kloster museum 1990-91”, Århus stifts årbøger 76, s. 115-120.
Garner, Holger N. (1992b). “Gudenåens klostre”, symposiet kirkearkæologi i Norden 4, afholdt 1990 i Tøndelag, Norge, hikuin 20, s. 17-33.
Garner, Holger N. (1992c). “Øm kloster museum 1992”, Århus stifts årbøger 77, s. 114-116.
Garner, Holger N. (1996). “Kapitelsalen”, Skalk, nr. 1, s. 11-15.
Garner, Holger N. (1997). “Øm kloster - de første udgravninger”, Århus stifts årbøger 80, s. 67-78.
Garner, Holger N. (1998). Cistercienserordenen, Øm Kloster Museum, Scriptorium.
Garner, Holger N. (1999a). “Barmhjertige huse, af hospitalsvæsnets historie i middelalderen – en oversigt”, Handicaphistorisk tidsskrift, s. 15-29.
Garner, Holger N. (1999b). “Vejen til Øm”, Århus Stift, 37. årg., s. 104-115.
Gelting, Michael (1999). “Det komparative perspektiv i danske højmiddelalderforskning”, Historisk Tidsskrift, bind 99, s. 146-183.
Gilson, Etienne (1934). La théologie mystique de Saint Bernard, Paris, Libraire Philosophique J. Vrin.
Gram, Susanne (1998). Øm Kloster. Bygningskompleksets udformning og udbygningsforløb, Højbjerg, afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet og Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev.
Green-Pedersen, Sv. E. (1964). “Øm klosters grundlæggelse og dets forhold til bisp Sven af Århus”, Århus stifts årbøger 57, s. 174-246.
Green-Pedersen, Sv. E. (1988). “Øm Klosters kamp og mordet på Erik V Klipping – eller om Festen for Cæcilie”, Kongemagt og samfund i middelalderen, Festskrift til Erik Ulsig, Århus, Arusia – Historiske Skrifter VI, s. 117-127.
Gregersen, Bo (2001a) “Actualia Øm, Jutland”, Cîteaux. Commentarii cistercienses. Revue d’histoire cistercienne, t. 52, s. 153.
Gregersen, Bo (2001b). “Vejen til bispestolen i 1200-tallets Århus – et prosopografisk studie af gejstlige karriereforløb mellem 1191 og 1306 i Århus Stift”, Århus stifts årbøger 84, s. 52-74.
Gregersen, Bo (2003). “The Foundation of the Cistercian Monastery of Cara Insula in Denmark. Interdisciplinary Studies on the Early Donators and Medieval Burials”, Cîteaux. Commentarii cistercienses. Revue d’histoire cistercienne, (under publicering)
Grieg, Sigurd (1933). Middelalderske Byfund fra Bergen og Oslos, 244, Oslo, det Norske Videnskabs-Akademi, s. 250-263.
Griesser, Bruno (red.) (1961). Exordium Magnum Cisterciense sive Narratio de initio Cisterciensis ordinis, Series scriptorum S. Ordinis Cisterciensis, 2, Romae, Editiones Cistercienses.
Grinder-Hansen, Kjeld (1990). “Dødemønter fra danske kirker og kirkegårde”, hikuin 17, s. 147-162.
Harvey, Barbara (1993). Living and Dying in England 1100-1540. The Monastic Experience, Oxford, Clarendon Press.
Haugsted, Ejler (1941a). “Øm Kloster i nød”, Århus stifts årbøger 34, s. 74-75.
Haugsted, Ejler (1941b). “Øm Kloster”, Turistforeningen for Danmarks Årbog, særtryk udgivet af Historisk Samfund for Århus Stift og Århus Turistforening.
Hertz, Johannes (1962). “Moderne bekvemmeligheder”, Skalk, nr. 3, s. 3-6.
Hill, Thomas (1992). Könige, Fürsten und Klöster. Studien zu den dänischen Klöstergründungen des 12. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, Kieler Werkstücke, Reihe A, Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte; 4, Peter Lang.
Hill, Thomas (2001). “Es für mich sehr nützlich ist, mir die Armen Christi zu Freunden zu machen. Voraussetzungen und Motive der Anlage von Zisterzienserklöstern in Dänemark”, Knefelkamp, Ulrich (red.), Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser, Berlin, Springer, s. 65-90.
Hindley, Geoffrey (1970), The Medieval Establisment, Toronto, Wayland Publishers.
Hjermind, Jesper, Mette Iversen og Hans Krongaard Kristensen (red.) (1998). Viborg Søndersø 1000-1300, byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85, Højbjerg, Jysk Arkæologisk Selskab.
Høiris, Ole og Hans Jørgen Madsen, Torsten Madsen og Jens Vellev (red.) (1999). Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård, Århus, Aarhus Universitetsforlag.
Idung of Prüfening, se O’Sullivan, (1977).
Ingvordsen, Jens (1991). De gode nonners konvent i Ring, upubliceret speciale ved Aarhus Universitet.
Ingvordsen, Jens (1992). “Asgarth og broder Martins kanal, bidrag til Øm klosters topografi”, Århus stifts årbøger 76, s. 45-79.
Irás-Melis, Katalin (1974). “Die Funde aus einer Buchbinderwerkstatt des 15. Jahrhunderts im königlichen Schloss zu Buda”, Gutenberg Jahrbuch.
Isager, Jacob (1964). “Syvogtyve abbeder i Øm”, Århus stifts årbøger 57, s. 133-140.
Isager, Kr. (1917). “Et Par Skeletfund fra det 13. Aarhundrede.”, Ugeskrift for Læger, 17, s. 1-6.
Isager, Kr. (1939). “Aus einem mittelalterlichen Klosterfriedhof in Dänemark (Das Kloster als Spital und seine Chirurgie)”. Janus. Leyden, s. 195-203.
Isager, Kr. (1940). “Fra den middelalderlige Kirkegaard ved Øm Kloster”, Nordisk Medicin, nr. 5, bind 5, s. 165-169.
Isager, Kr. (1942a). “Skeletfundene i Øm kloster”. Århus stifts årbøger 35, s. 46-66.
Isager, Kr. (1942b). Skeletfundene ved Øm Kloster, særtryk af Århus stifts årbøger, udgivet af Historisk Samfund for Århus Stift.
Isager, Kr. og Einar Sjöval (1936). Skeletfundene ved Øm kloster, Cara Insula, MCLXXII – MDLX. Til belysning af middelalderlig patologi og klostret som hospital, København, Levin og Munksgaard.
Isager, Kr. og Einar Sjöval (1941). Krankenfürsorge des dänischen Zisterzienserkloster Øm, Cara Insula MCLXXII – MDLX. Eine archäologisch-paläopathologische Untersuchung zur Kenntnis der mittelalterlichen Pathologie und Chirurgie und des Klosters als Heil- und Pflegestätte, København, Ejnar Munksgaard.
James, M. R. (1983). Walter Map De Nugis Curialium – Courtiers’ Trifles, Oxford, Oxford University Press.
Jansen, Chr. R. (1991). “Et menneske på Jydske Lovs tid: bisp Gunner”, Fenger, Ole og Chr. R. Jansen (red.), Jydske lov 750 år, Viborg, Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, s. 109-123.
Jantzen, Connie (1998). “Genstande af metal”, Hjermind, Jesper, Mette Iversen og Hans Krongaard Kristensen (red.), Viborg Søndersø 1000-1300, byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85, Højbjerg, Jysk Arkæologisk Selskab, s. 185-213.
Jantzen, Connie, Jakob Kieffer-Olsen og Per K. Madsen (1994). “De små brødres hus i Ribe”, Mark og Montre, s. 26-36.
Jensen, Brian Møller (red. og overs.) (1998). Benedikts Regel, København, Museum Tusculanum.
Jensen, Jørgen Steen (1990). “Senmiddelalderlige mønters brugbarhed som dateringsgrundlag ved kirkefund”, hikuin 17, s. 79-84.
Johansen, Erik, Bodil Møller Knudsen og Jan Kock (red.) (1992). Fra Aalborgs fødsel til Grevens Fejde 1534, Aalborg, Aalborg Kommune.
Jørgensen, A. D. (1879). “Striden mellem biskop Tyge og Øm kloster”, Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, s. 111-153.
Jørgensen, Ellen (1920). Annales Danici Medii Aevi, Selskab for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København, G.E.C. Gad.
Jørgensen, Karen Dreyer (1989). Øm Kloster – en antologi, Ringe, Mørch og Wagner.
Jørgensen, Poul (1972). Skanderborg Slotskirke – Slot og kirke. Kirke og sogn, Skive, Grevas Forlag.
Kaarsted, Tage (1961). Øm Kloster, Faglig læsning nr. 51, København, Gyldendal.
Kemp, Richard L. og C. Pamala Graves (1996). The Church and Gilbertine Priory of St. Andrew, Fishergate, The Archaeology of York, vol. 11. York.
Kerff, Fr. (1918). “Øm Klosters sidste dage”, Århus stifts årbøger, s. 96-101.
Kieffer-Olsen, Jakob (1990). “Middelalderens gravskik i Danmark - en arkæologisk forskningsstatus”, hikuin 17, s. 85-112.
Kieffer-Olsen, Jakob (1992-93). Nybøl kirke, Haderslev Museum, HAM j. nr. 2843, upubliceret udgravningsberetning.
Kieffer-Olsen, Jakob (1993). Grav og gravskik i det middelalderlige Danmark, Højbjerg, afd. for Middelalderarkæologi og Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev.
Kieffer-Olsen, Jakob (1996). “Ribe Gråbrødrekloster”, hikuin 23, s. 107-116.
Kieffer-Olsen, Jakob, Jesper Boldsen og Peter Pentz (1986). “En nyfunden kirke ved Bygholm”, Vejle Amts Årbog, s. 24-51.
Kinder, Terryl (1997). Die Welt der Zisterzienser, Würzburg, Echter Verlag.
Knefelkamp, Ulrich (red.) (2001). Zisterzienser. Norm, Kultur, Reform – 900 Jahre Zisterzienser, Berlin, Springer.
Knowles, David (1940). The Monastic Order in England, Cambridge, Cambridge University Press.
Koch, Hal (1972). Danmarks kirke i den begyndende højmiddelalder, København, Københavns Universitetsforlag. Genoptryk fra 1936.
Koch, Hanne Dahlerup (1991). Læderfodtøjet fra 1300-tals voldstedet Borringholm, Speciale 1984, Højbjerg, udgivet af Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev.
Koch, Hanne Dahlerup (2000). “Rosenkranse i grave. Gravskikkens baggrund, dateringer og perspektiver”, hikuin 27, s. 107-137.
Kock, Jan (1992). “Hverdag og fest”, Johansen, Erik og Bodil Møller Knudsen, Jan Kock (red.), Fra Aalborgs fødsel til Grevens Fejde 1534, Aalborg, Aalborg Kommune, s. 398-440.
Komlos, John og Joerg Baten (red.) (1998). The biological standard of living in comparative perspective: contributions to the conference held in Munich January 18-22, 1997 for the XIIth congress of the International Economic History Association, Stuttgart, Franz Steiner.
Kosch, Clemens (1991). “Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen Konventanlagen Mitteleuropas”, Die Wasserversorgung im Mittelalter. Klaus Grewe (red.), Geschichte der Wasserversorgung, bind 4, Mainz, Frontinus-Gesellshaft.
Kristensen, Hans Krongaard (1987). Middelalderbyen Viborg, Projekt Middelalderbyen, bind 4. Viby, Centrum.
Kristensen, Hans Krongaard (1997). Bed og arbejd. Livet i de østjyske klostre, Højbjerg, Moesgård Museum.
Kristensen, Hans Krongaard (1999a). “Hospitalsbygningen ved Øm kloster. Arkæologiske undersøgelser af en stor senmiddelalderlig bygning og en nyfunden kanal”, KUML, s. 269-295.
Kristensen, Hans Krongaard (1999b). “25 års klosterundersøgelser”, Menneskelivets mangfoldighed. Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård, Høiris, Ole og Hans Jørgen Madsen, Torsten Madsen og Jens Vellev (red.), Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 257-262.
Kristiansen, Dorthe Haahr (1997). Brætspil og brikker i dansk vikingetid og middelalder, Moesgård/Højbjerg, Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev og afd. for Middelalderarkæologi.
Kristiansen, Peter (1992). “Skanderborg Slot”, Bygningsarkæologiske Studier 1992, s. 7-21.
Krogh, Knud og Olfert Voss (1961). “Fra Hedenskab til Kristendom i Hørning”, Nationalmuseets Arbejdsmark, s. 5-35.
Lackner, Bede (1972). The Eleventh-Century Background of Cîteaux, Washington D.C., Cistercian Publications.
Langebek, Jacobus (1776). Scriptores Rerum Danicarum, bind IV, Hafniæ, s. 539-544 og 575-587.
Lawrence, C. H. (1984). Medieval Monasticism, London og New York, Longman.
Lawson, G. (1995). “Datasheet 18”, Finds Research Group 700-1700, Lincon, England.
Leclercq, Jean (1965). “Comment vivaient les Frères Convers”, Analecta Cisterciensia, 21. årgang, s. 239-58.
Leclercq, Jean (1979). Monks and Love in Twelfth-Century France, Oxford, Clarendon Press.
Leclercq, Jean, H. M. Rochais og C. H. Talbot (red.) (1957-1977). Sancti Bernardi Opera (SBO), bind I-VIII, Rom, Editiones Cistercienses. Bernhard af Clairvaux’ værker (latin).
Le Goff, Jacques (1984). The Birth of Purgatory, London, Scolar.
Lekai, L. J. (1977). The Cistercians – Ideals and Reality, Kent, Ohio, Kent State University Press.
Levin Nielsen, Erik (1974). “Viborg Sortebrødrekirke. En teglstensbygning fra biskop Gunners tid“, Viborg Stifts Aarbøger, s. 15-51.
Liebgott, Niels-Knud (1985). Elfenben, København, Nationalmuseet.
Liebgott, Niels-Knud (1986). Middelalderens emaljekunst, København, Nationalmuseet.
Lind, J. (1931). “Klosterhaven i Øm”, Århus stifts årbøger 24, s. 130-142.
Lind, J. og Holger N. Garner (1993). Klosterhaven i Øm, Øm Kloster Museum, Scriptorium.
Lindhardt, P. G. (1985). “Kongevalget i Rye 1534”, Østjysk hjemstavn, årg. 50, s. 10-20.
Lindström, Märta (1976). “Nåler av ben, horn och brons”, A. W. Mårtensson (red.), Uppgrävt förflutet för PK-banken i Lund, s. 275-278.
Lorenzen, Vilhelm (1941). “Øm (Cara Insula)”, De danske klostres bygningshistorie, bind 11, De danske cistercienserklostres bygningshistorie, København, G.E.C. Gad, s. 47-56.
Lucet, Bernard (ed.) (1977). Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, Editions du Centre national de La recherche scientifique. Sources d’histoire médiévale. Paris.
Madsen, Annette (1995). “Lidt om Øm klosters byggeforløb set i relation til dets krønike”, Anno Domini 1995, Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev nr. 25, s. 25-28.
Madsen, Per Kristian (1977). “Bispegrave på Øm kloster”, hikuin 3, s. 137-156.
Madsen, Per Kristian og Ole Schiørring (1978). “Graffiti”, ICO 2, s. 26-33.
Madsen, Per Kristian og Ole Schiørring (1979). “Tre 1400-tals ovne på Øm kloster”, Århus stifts årbøger 68, s. 25-40.
Madsen, Per Kristian og David Earle Robinson (1999). “Sygdom og sundhed”, Middelalderens Danmark, redigeret af Per Ingesman mfl., København, Gads Forlag.
Magnus, Olaus (1555/1976). Historia om De Nordiska Folken, Rom. Genoptryk med kommentarer af John Granlund, Östervåla, Gidlunds, 1. udgave 1951, 2. udgave 1976.
Malling, Anders (1972). Dansk salmehistorie, bind VII, Digterne L-Ø, København, Schultz.
Martin, R. K. Saller (1957). Lehrbuch der Anthropologie, vol. 1-3, Stuttgart, Gustav Fischers Verlag.
McGinn, Bernard (1995). The Growth of Mysticism (bind II af The Presence of God. A History of Western Christian Mysticism), London, SCM Press.
McGuire, Brian Patrick (1976). Conflict and Continuity at Øm Abbey. A Cistercian Experience in Medieval Denmark, (Opuscula Graecolatina) vol. 8, København, Museum Tusculanum
McGuire, Brian Patrick (1979). “Structure and Consciousness in the Exordium magnum cisterciense: The Clairvaux Cistercians after Bernhard”, Cahiers de l’Institut du Moyen Âge grec et latin, 30, s. 33-90.
McGuire, Brian Patrick (1982). The Cistercians in Denmark, Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publications.
McGuire, Brian Patrick (1988). Friendship and Community. The Monastic Experience 350-1250, Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publications.
McGuire, Brian Patrick (1991). The difficult Saint. Bernard of Clairvaux and His Tradition, Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publications.
McGuire, Brian Patrick (1997). “Esrum Kloster – forhistorien og grundlæggelsen”, Frandsen, S., J. A. Jørgensen og C. G. Tortzen (red.), Bogen om Esrum Kloster, Hillerød, Frederiksborg Amt, s. 13-29.
McGuire, Brian Patrick (1999). “Munkenes bøger”, Levende ord og lysende billeder. Essays redigeret af Erik Petersen, København og Højbjerg, Det Kongelige Bibliotek og Moesgård Museum.
McGuire, Brian Patrick (2000). “Cistercienserne i det 20. århundreds danske historieskrivning”, Inger-Lise Kolstrup (red.), Aspekter af dansk klostervæsen i middelalderen, Århus, Aarhus Universitetsforlag, s. 13-25.
Meer, Frédéric van der (1965). Atlas de L’Ordre Cistercien, Paris-Bruxelles, Editions-Sequoia.
Mollat, Michel (1986). The Poor in the Middle Ages. An Essay in Social History, London, Yale University Press.
Mollerup, Lene (1999). Begravelserne ved Øm Kloster. En analyse af gravenes udsagn – datering, udformning, personsammensætning, Højbjerg, afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet og Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev.
Mulder-Bakker, Anneke B. (1985). “Oculus ecclesiae or the eyes of the people. Church and society in medieval Frisia”, Journal of Medieval History, s. 295-314.
Müller, G. (1922). “Die Pforte und die Aussengebäude”, Cistercienser-Chronik 34, s. 33-35 og s. 72-74.
Møller-Christensen, Vilhelm (1982). Æbelholt kloster, København, Nationalmuseet.
Newman, M. G. (1995). The Boundaries of Charity. Cistercian Culture and Ecclesiastical Reform, 1098-1180, Stanford, Stanford University Press.
Nielsen, Gunhild Øeby (1996). Læse- og skriveredskaber. Genstande relateret til læse- og skrivekunst i Danmarks middelalder, Højbjerg, afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet og Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev.
Nielsen, Holger Garner se Garner, Holger N.
Nielsen, Kirsten og Per Kristian Madsen (1981). “Knoglespil”, Skalk, nr. 6, s. 16-17
Nielsen, Lauritz (1937). Danmarks middelalderlige Haandskrifter, København, Nordisk Forlag.
Nyberg, Tore, Henrik Thrane, Finn Grandt-Nielsen og Mikael Venge (1982). Fra boplads til bispeby Odense til 1559, Odense bys historie, Odense, Odense Kommune.
Nyberg, Tore (1993). “Saints and Place-names around Kattegat”, Twenty-eight Papers presented to Hans Bekker-Nielsen on the Occasion of the Sixtieth Birthday 28. April 1993, Odense, Odense University Press, s. 181-204.
Nyberg, Tore (2000). Monasticism in North-Western Europe 800-1200, Aldershot, Ashgate.
Nyberg, Tore (2002). Kong Niels, foredrag afholdt i Det Kongelige Selskab for Fædrelandets Historie.
Nymark, Lis (1980). “Et nyfundet gravsværd fra Øm kloster”, hikuin 6, s. 121-135.
Nørlund, Poul (1924/26). Samlingen i Øm Kloster, upubliceret genstandsregistrant i Nationalmuseets antikvarisk-topografisk arkiv samt i Øm Kloster Museums arkiv, hvor den er forsøgt videreført.
Nørlund, Poul (1933). “Klostret og dets gods”, Sorø: Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne, bind 1, Sorø, udgivet af Soransk Samfund, s. 53-131.
Nørlund, Poul (1966). “Et højdepunkt under Valdemarerne”, Johannes Brøndsted og Poul
Nørlund, Seks Tværsnit af Danmarks Historie, København, Gyldendal. Genoptryk fra 1941.
Olrik, Jørgen (1912). “Øm Klosters Krønike”, Aarbøger udgivet af Historisk Samfund for Aarhus Stift V.
Olrik, Jørgen (1932). “Øm Klosters Krønike”, Århus stifts årbøger 15, s. 56-153.
Olrik, Jørgen (1960-64). Øm Kloster, Århus, Historisk Samfund for Århus Stift.
Olrik, Jørgen (1912, 1932 og 1997). Øm Klosters Krønike, 1. udgave 1912 i Aarbøger udgivet af Historisk Samfund for Aarhus Stift V, 2. udgave 1932 i Århus stifts årbøger 15, genoptrykt 1954, 1960, 1964 og 1968 på forlaget for Historisk Samfund for Århus Stift og i 1987 trykt af Historisk Samfund for Århus Stift, 3. udgave 1997, Øm Kloster Museum, Scriptorium.
Olrik, Jørgen, Jacob Isager og Holger N. Garner (1997). Øm Klosters Krønike, Øm Kloster Museum, Scriptorium.
Olsen, Olaf (1979). “Krønike og udgravning. Øm kloster i historisk og arkæologisk belysning”, Convivium. s. 2-22.
Olsen, Olaf (1996). “De danske middelalderklostres arkæologi”, hikuin 23, s. 7-26.
Olsen, Rikke Agnete (1977). “Et nyt registreringssystem for middelaldergenstande”, hikuin 3, s. 325-330.
Ortved, Edw. (1927). Cistercieordenen og dens klostre i Norden, bind 1, København, J.H. Schultz.
O’Sullivan, Jeremiah F. (1977). Idung of Prüfening: Cistercians and Cluniacs: The Case for Cîteaux, Kalamazoo, Michigan, Cistercian Publications.
Paludan, Helge (1995). Familia og familie: To europæiske kulturelementers møde i højmiddelalderens Danmark, Århus, Aarhus Universitetsforlag.
Patrologia Latina (1844-64). 221 bind., Paris, J. P. Migne.
Pearsall, Derek og Elisabeth Salter (1973). Landscapes and Seasons of the Medieval World, London, Paul Elek.
Persson, Jan (1976). “Spel och dobbel”, A. W. Mårtensson (red.), Uppgrävt förflutet för PK-banken i Lund, s. 379-382.
Petersen, Erik (1984). Skrift og bog, København, Nordisk Forlag A/S.
Petersen, Erik (red.) (1999). Levende ord og lysende billeder, Katalog. København og Højbjerg, Det Kongelige Bibliotek og Moesgård Museum.
Petersen, Henry (1886). Danske gejstlige sigiller fra middelalderen, Kjøbenhavn, i commission hos C. A. Reitzel.
Petersen, K. N. Henry (1870). “Øm klosters feide med bispen af Aarhus i midten af det trettende aarhundrede”, Historisk archiv I, s. 1-28.
Pfurtscheller, Fridrich (1972). Die Priviliegierung des Zisterzienserordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemtionsgeschichte von Anfang bis zur Bulle “Parvus Fons” (1265), Bern, Herbert Lang, Frankfurt, Peter Lang.
Pichery, E. (red. og overs.) (1955). Johannes Cassian: Collationes, Cassien: Conférences, Sources Chrétiennes 42, Paris, Les Éditions du Cerf.
Poulton, Rob og Humphrey Woods (1984). “Excavations on the Site of The Dominican Friary at Guildford in 1974 and 1978”, Research volume of the Surrey Archaeological Society, no. 9, Guildford.
Powicke, F. M. (red. og overs.) (1950). The Life of Aelred of Rievaulx by Walter Daniel, London, Nelson.
Rasmussen, Poul (1954). “Herreklostrene i Aarhus Stift, deres jordegods i det 16. aarhundrede og dets historie”, Østjydsk hjemstavn 19. aargang, s. 9-38.
Rasmussen, Poul (1955). “Øm Klosters jordegods 1554-1573 og dets historie”, Østjydsk hjemstavn 20. aargang, s. 9-42.
Rasmussen, Poul (1957a). “Efterskrift til herreklostrenes godshistorie. Sammenfattende oversigt, rettelser og tilføjelser”, Østjydsk hjemstavn 22. aargang, s. 51-68.
Rasmussen, Poul (1957b). Herreklostrenes jordegods i det 16. aarhundrede og dets historie, København og Skanderborg, udgivet af Østjysk Hjemstavnsforening.
Remensnyder, Amy G. (1995). Remembering Kings Past, Ithaca and London, Cornell University Press.
Roberts, Colin H. og T. C. Skeat (1983). The Birth of the Codex, London, The British Academy.
Robinson, David Earle, Jan Andreas Harild og Ida Boldsen (2003) “Danish medieval monastry Gardens – archaeobotanical evidence from St. Peter’s Monastery, Odense and Øm Monastery near Ry”, Journal of Danish Archaeology, (under publicering).
Roesdahl, Else (1995). Hvalrostand, elfenben og nordboerne i Grønland, Odense, Odense Universitetsforlag.
Roesdahl, Else (1996). Vikingernes Verden, Viborg, Gyldendal.
Rouse, Richard H. og Mary A. Rouse (2000). Manuscripts and their Makers, vol.1, Turnhout, Belgien, Harvey Miller Publishers.
Rørdam, Holger Fr. (1881-1882). “Efterretninger om de to sidste abbeder i Øm kloster”, Kirkehistoriske samlinger, 3. række, 3. bind. s. 94-111.
Sancti Bernardi Opera. Se Leclercq, Jean, H. M. Rochais og C. H. Talbot (red.) (1957-1977).
Schindler, Peter (1929). Den Hellige Benedikt af Nurcia’s Munke Regel, København, Henrik Koppels Forlag.
Schiørring, Ole (1977). Vitskøl klosterkirkes middelalderlige bygningshistorie, hefte I og II, upubliceret hovedfagsspeciale, Aarhus Universitet.
Schiørring, Ole (1980a). “Bed og arbejd”, Skalk, nr. 6, s. 9-15.
Schiørring, Ole (1980b). “Lægbrødre-fløjen på Øm kloster”, Løgumklosterstudier II, s. 7-34.
Schrøder, Ulrik (1980). “Kirken og grisene”, Skalk, nr. 4, s. 16-17.
Scriptores Rerum Danicarum. Se Suhm (1783).
Scriptorum Opus (1971). Schreiber-Mönche am Werk. Prof. Dr. Otto Meyer zum 65. Gerburtstag am 21. September 1971. Wiesbaden.
Selch Jensen, Carsten (2003). “Byerne og de fattige. Den internationale baggrund for den danske udvikling i senmiddelalderen og tidligmoderne tid”, De danske byers historie – en antologi. Søren Bitsch Christensen (red.) (under publicering).
Sellevold, Berit J. (1992a). “Burials in Medieval Norwegian Monasteries”, Death and Burial. Medieval Europe 1992, York, s. 15-21.
Sellevold, Berit J. (1992b). “Skjeletmaterialet fra Nidarholm Klosterruin 1989”, Christopher McLee (red.), The Ruin speaks, Tronheim, Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Tronheim, s. 97-115.
Skaarup, Jørgen (1975).“Sølv i mund”, Skalk, nr. 3, s. 4-9.
Skov, Hans (2002). “Hellig Niels’ kilde”, Skalk, nr. 2, s. 23-28.
Skov, Torben (1978). “Tvis Kloster – en foreløbig orientering om prøvegravningen i 1978”, Holstebro Museum Årsskrift, s. 41-55.
Skyum-Nielsen, Niels (1971). Kirkekampen i Danmark 1241-1290. Jacob Erlandsen, samtid og eftertid, København, Munksgaard.
Smalley, Beryl (1984/1952). The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford, Blackwell.
Smidt, C. M. (1919, 1934 og 1968). Øm Kloster, Cara Insula, 1. udgave 1919, 2. udgave 1934 (indeholder redegørelse for de nyere skeletfund ved Kr. Isager), 3. forøgede udgave 5. oplag 1968, Århus, Historisk Samfund for Århus Stift.
Smidt, C. M. (1921). “Øm Kloster”, upubliceret manuskript til foredrag afholdt i Oldskriftselskabet 15. marts 1921 i Nationalmuseets antikvarisk-topografiske arkiv.
Smidt, C. M. (1939). “Øm kloster, klosterkrøniken og udgravningen”, Århus stifts årbøger 22, s. 101-116.
Smidt, C. M. (1942a). “Øm kloster”, Århus stifts årbøger 35, s. 1-45.
Smidt, C. M. (1942b). “Øm kloster og dets grave”, Nationalmuseets arbejdsmark, s. 31-47.
Stauffer, Marianne (1958). Der Wald. Zur Darstellung und Deutung der Natur im Mittelalter, Zürich, Juris-Verlag.
Sterum, Niels (1977). “Ikke på klippe og ikke på sand, men på tørv – tørvefundamenter under cistercienserkirken i Løgum”, Antikvariske studier s. 197-202.
Suhm, Peter Friderich (1783). Scriptores Rerum Danicarum V, København, J. Langebek m.fl. Hafniae.
Suhm, Peter Friderich (1794). Nye samlinger til den danske historie, bind III, København, R. Nyerup, s. 302-335.
Szacherska, S. (1977). “The political role of the Danish monasteries in Pomerania 1171-1223”, Mediaeval Scandinavia, 10. Årgang, s.122-55.
Szirmai, J. A. (1999). The archaeology of medieval bookbinding, Aldershot, England, Ashgate Publishing Limited.
Tiedemann, Anker (1961). Knægt i Øm. En fortælling fra Danmarks middelalder, København, Don Bosco.
Ulbricht, Ingrid (1984). Die Verarbeitung von Knochen, Geweih und Horn im mittelalterlichen Schleswig, Ausgrabungen in Schleswig, Berichte und Studien, 3, Neumünster, Karl Wachholtz.
Vedsø, Mogens (1980). “Abbed Sørens våbenrude fra Øm kloster”, hikuin 6, s. 39-45.
Vega, Jose de la (1965). “Medicina Monastica en el siglo XII en Dinamarca”, Leo Habla de Escandinavis, no. 7, anno III., s. 9-11.
Vellev, Jens (1978). “Sct. Mikkels kirke i Viborg”, Museerne i Viborg Amt, bind 12, s. 32-44.
Venge, Mikael (1982) se Nyberg, Tore, Henrik Thrane, Finn Grandt-Nielsen og Mikael Venge (1982). Fra boplads til bispeby Odense til 1559. Odense bys historie. Odense, Odense Kommune.
Waddell, Chrysogonus (1999). Narrative and Legislative Texts from Early Cîteaux, Brecht, Cîteaux: Commentarii cistercienses.
Waddell, Chrysogonus (2000). Cistercian Lay Brothers – Twelfth-century usages with related texts, Brecht, Cîteaux: Commentarii cistercienses.
Waldron, Tony (1985). “DISH at Merton Priory: evidence for a ”new” occupational disease?”, British Medical Journal, vol. 291, s. 1762 - 1763.
Wattenbach, W. (1871). Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig, S. Hirzel. Genoptrykt 1958 Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt.
Weiland, Ludwig (1963). “Emonis Chronicon 1204-1234“, Monumenta Germaniae Historica. Series Scriptorum, tomus 23, George Heinrich Pertz (red.), New York, Kraus reprint, s. 465-523.
Werner, Ernst og Martin Erbstösser (1992). Kleriker, Mönche, Ketzer. Das religiöse Leben im Hochmittelalter, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
William of Malmesbury (1897). Chronicle of the Kings of England, London.
Winkler, Gerhard o.a. (red. og overs.) (1990-1997). Bernhard von Clairvaux Sämtliche Werke, bind I-VIII, Innsbruck, Tyrolia-Verlag. Bernhard af Clairvaux’ værker (latin/tysk).
Wollasch, Joachim (1985). “Toten- und Armensorge“, Gedächtnis das Gemeinschaft stiftet, K. Schmid (red.), Freiburg.
Øm Kloster-projektet (1975-78). Nyt fra de arkæologiske udgravninger, nr. 1-11. Stencilerede nyhedsbreve udgivet af Øm Kloster-projektet, Moesgård/Højbjerg, afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
Øm Kloster Museum, Nyhedsbrev (2001 og frem). Øm Kloster Museum, Øm Klosters Venner.
Øm Klosters Krønike. Se Olrik, Jørgen (1912, 1932 og 1997).
 

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English