Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dkØm Kloster Museum Årsrapport 2004

 1. Øm Kloster Museum 2004
 2. Forord
 3. Museets arbejdsgrundlag og formål
 4. Museets navn
 5. Museets adresse, telefonnr., åbningstider og besøgstal
 6. Museumskategori
 7. Museets formål og ansvarsområde
 8. Medlemskab af foreninger og organisationer
 9. Samarbejdsaftaler
 10. Samarbejde med og konsulentbistand for andre institutioner
 11. Museets leder
 12. Deltagelse i udvalg, bestyrelser og mødevirksomhed
 13. Samlingerne, arkivet og biblioteket
 14. Samlinger og registrering
 15. Uddeponeringer
 16. Deponeringer fra andre museer
 17. Bibliotek
 18. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning
 19. Undersøgelser
 20. Forskning
 21. Konservering og bevaring
 22. Konservering
 23. Bevaringsarbejde
 24. Formidling
 25. Udstillinger
 26. Anden formidling
 27. Publikationer
 28. PR-virksomhed
 29. Bygninger og udendørsarealer
 30. Udendørsarealer
 31. Inventar og materiel
 32. Museets organisation og administration
 33. Bestyrelsen
 34. Foreninger
 35. Forsikringer
 36. Museets personale
 37. Uddannelse
 38. Museets økonomi
 39. Økonomisk grundlag

 

Øm Kloster Museum 2004

Forord

Endnu et udsædvanligt begivenhedsrigt år for Øm Kloster Museum er forbi, og det er især internt på museet, der er sket store ændringer.

Det store arbejde med forslag til helhedsplan og udviklingsstrategi, som blev færdiggjort i slutningen af 2003, blev fortsat. Der blev afholdt orienterende møder med beboerne i området, Øm Klosters Venner, Ry Kommune, Kulturarvsstyrelsen, Fonden Realdania og andre relevante parter. Tilbagemeldingerne herfra har resulteret i en række kommentarer og anbefalinger, som der nu arbejdes videre med. Museets bestyrelse har forpligtiget sig til at fortsætte udviklingen hen mod en tidssvarende kulturhistorisk attraktion, som er et at de langsigtede mål. Et andet af målene i planen var et formaliseret samarbejde med Skanderborg Museum. For at opfylde dette blev der sidst på året truffet en principiel beslutning om at arbejde for en sammenlægning med Skanderborg Museum snarere end en fusion med de to øvrige museer i Ry. Beslutningen skal ses på baggrund af de drøftelser, der havde været om fusion af de tre museer i Ry, tilkendegivelser fra Øm Klosters Venner og beslutningen om en sammenlægning af Skanderborg, Hørning, Galten og Ry Kommuner. Da Skanderborg Museum har det arkæologiske ansvar for Øm Kloster, var det fagligt mest forsvarligt for Øm Kloster Museum at arbejde på en sammenlægning med Skanderborg Museum.

Der er også sket store ændringer for museets samling. I begyndelsen af året blev den store og unikke samling af skeletter fra kirkegårdsudgravningerne nemlig sikret og flyttet til Odense. Dokumentationen for samlingen var ved at forsvinde for evigt, og derfor blev hele samlingen gennemgået og sikret. Samtidig blev en del af materialet konserveret, og det er vurderingen, at samlingen nu er sikret i hvert fald de næste 50 år. I efteråret lykkedes det tillige museet at blive en del at et projekt om opførelsen af et nyt stort fællesmagasin for museerne i Århus Amt. Projektet har et anlægsbudget på 22 millioner kroner., hvoraf 18 millioner kroner er finansieret. De tre museer i Ry gik sammen om at bære driftsudgiften til 250 m2, og dermed er museets store magasinproblemer løst.

Sidst men ikke mindst har jeg valgt efter fem år som museumsinspektør at opsige min stilling. Det er lidt vemodigt at tage afsked med museet, hvor jeg har tilbragt en stor del af min tid, men nye og spændene udfordringer venter mig i Lille Vildmose Nationalpark, hvor jeg skal være centerleder. Øm Kloster er en unik kulturperle, som jeg er sikker på masser af mennesker vil arbejde for at bevare, udforske og ikke mindst formidle i fremtiden.

Emborg i februar 2005


Museumsinspektør Bo Gregersen

  Til toppen af siden

Museets arbejdsgrundlag og formål

Museets navn

Øm Kloster Museum (ØKM)

Museets adresse, telefonnr., åbningstider og besøgstal

Adresse

Munkevej 8, Emborg
DK-8680 Ry
Tel. +45 86 89 81 94

E-mail: klm@ecomuseum.dk

Hjemmeside: www.klostermuseet.dk
Søhøjlandets Økomuseum: www.ecomuseum.dk

Åbningstider i 2004

Museet havde åbent tirsdag til søndag:

April 10.00 til 16.00
Maj til september 10.00 til 17.00
Oktober (til den 17. oktober) 10.00 til 16.00

Også åbent på mandage i skolernes ferier i perioden.
I alt havde Øm Kloster Museum åbent i ca. 1360 timer i 2004.

Besøgstal
Besøgstallet for 2004 blev på 10.681, hvilket er et fald på ca. 8 pct. Dermed fortsatte faldet i besøgstallet fra 2003. Dette er for Øm Kloster Museum ikke tilfredsstillende, men et klart udtryk for den stigende konkurrence på attraktionsmarkedet. Den indbyrdes fordeling på de grupper af personer, der besøgte museet var stort set uændret.

Voksne 5324 50 %
Børn 789 7 %
Personer i grupper   2678 25 %
Skoleelever 1242 12 %
Ikke betalende 648 6 %
I alt 10.681 100%

Følgende grupper havde gratis adgang til museet:
Medlemmer af Øm Klosters Venner, kørestolsbrugere, personer med pressekort, medlemmer af byrådet i Ry Kommune, medlemmer af Aarhus Amtsråd, folketingsmedlemmer og personer med identitetskort fra Århus Amts Museumsråd.

  Til toppen af siden

Museumskategori

Øm Kloster Museum er et ikke statsstøttet selvejende kulturhistorisk specialmuseum.

Museets formål og ansvarsområde

Museet skal som et kulturhistorisk specialmuseum gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for at sikre Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien.

Museets ansvarsområde er den middelalderlige klosterkultur - nationalt og internationalt.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning, baseret på museets samlinger.

Medlemskab af foreninger og organisationer

Øm Kloster Museum er medlem af Danske Ølentusiaster, Esrum Klosters Venner, Havebrugshistorisk Selskab, Historisk Samfund for Århus Stift, Skanderborg Museumsforening, Støtteforeningen for Ry Kommunes Egnsarkiv og Ry og Omegns Turistforening.

Desuden er museet associeret medlem af Århus Amts Museumsråd.

Samarbejdsaftaler

Søhøjlandets Økomuseum

Øm Kloster Museum er medlem af fonden Søhøjlandets Økomuseum1. Bestyrelsen for fonden holdt sit første møde på Klostermølle den 29. januar 2004, og fonden er nu klar til at smøge ærmerne op og kaste sig over de mange udfordringer, som ligger forude.

Fondens formål er at:

 • formidle natur og kultur primært i det historiske Skanderborg Amt.
 • indgå i og tilskynde til samarbejde mellem myndigheder, enkeltpersoner, institutioner og foreninger.
 • udvikle og realisere fælles projekter på tværs af institutioner, administrative grænser og myndighedsniveauer.
 • bidrage til regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag.

Kort sagt: At arbejde for formidling af Søhøjlandets natur- og kulturhistoriske kvaliteter på et regionalt niveau. Foreløbig har følgende kommuner tilsluttet sig samarbejdet: Brædstrup Kommune, Ry Kommune, Skanderborg Kommune og Them Kommune. Fondens aktiviteter finder sted i de samarbejdende kommuner.

Følgende var i 2004 udpeget til bestyrelsen:

 • Museumsinspektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum
  – udpeget af et statsanerkendt museum
 • Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Silkeborg Statsskovdistrikt
  – udpeget af Klostermølle Naturcenter
 • Erhvervschef Robert Pedersen, Skanderborg Erhvervs- og Turistråd
  – udpeget af områdets turistbureauer
 • Museumsinspektør Bo Gregersen, Øm Kloster Museum
  – udpeget af ikke-statsanerkendte museer, områdets besøgsmål og attraktioner
 • Chefkonsulent Anders Jørgensen, Formidlingsenhed Ry
  – udpeget af den øvrige bestyrelse

De vigtigste opgaver for fonden var at håndtere overgangen fra frivilligt netværk til ikke erhvervsdrivende fond og planlægningen af det tematiserede forprojekt også kaldet, Søhøjlandprojektet.

Fondens vedtægter, nyhedsbreve med omtale af årets resultater og beskrivelser af fondens projekter kan findes på www.ecomuseum.dk.

Øm Kloster Museums hjemmeside under www.ecomuseum.dk er en del af fondens arbejde.

Ferskvandsmuseet

I 2004 indgik Øm Kloster Museum en aftale om bogføring med Ferskvandsmuseet i Ry (FMR). Ferskvandsmuseet har derfor bogført alle bilag for Øm Kloster Museum og afstemt samt ajourført regnskabet pr. 31.12.

  Til toppen af siden

Samarbejde med og konsulentbistand for andre institutioner

Gl. Rye Møllelaug og museumsforening

I perioden havde Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum og Øm Kloster Museum et ledelsesmæssigt samarbejde. Øm Kloster Museum påtog sig det ledelsesmæssige ansvar.

Museets leder

Museumsinspektør Bo Gregersen, cand.mag.

Deltagelse i udvalg, bestyrelser og mødevirksomhed

Museumsinspektør Bo Gregersen deltog i løbet af beretningsåret i en lang række møder og repræsenterede tillige museet i en række andre sammenhænge.

Med færdiggørelsen af museets forslag til helhedsplan og udviklingsstrategi blev der afholdt en række orienterende møder. Baggrunden for møderne var, at museet på grundlag af en 120 sider lang rapport havde udarbejdet en mindre udgave, som blev distribueret til relevante institutioner, foreninger og privatpersoner. De lokale beboere blev den 2. februar orienteret om indholdet, og den 24. februar blev forslaget fremlagt for bestyrelsen for støtteforeningen Øm Klosters Venner. Ved foreningens generalforsamling fik medlemmerne tillige en orientering, og forslaget blev den 13. september præsenteret for og diskuteret med Kulturarvsstyrelsen. Herefter diskuterede repræsentanter for bestyrelsen den 7. oktober planen og de indkomne kommentarer med Fonden Realdania.

Inspektøren var som repræsentant for ikke-statsanerkendte museer, besøgsmål og attraktioner i Søhøjlandet udpeget til bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum. I den forbindelsen deltog inspektøren i to Økomuseumsrådsmøder og i seks bestyrelsesmøder. Tillige deltog inspektøren under miljøminister Hans Chr. Smidts besøg i Søhøjlandet den 12. januar og ved indvielse af stien til Klostermølle, broen over Salten å og åbningen af udstillingen på Klostermølle den 21. juni, hvor ministeren også deltog.

    

 

 

 
 

 

Under Søhøjlandets Økomuseum er der nedsat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden på www.ecomuseum.dk. Der blev i 2004 afholdt fire møde i denne arbejdsgruppe.

For at øge samarbejdet mellem Øm Kloster Museum og Skanderborg Museum, blev der afholdt inspektørmøde den 17. maj og den 30. september.

Som en del af projektet “Den Gode Historie” www.gode-historier.dk finansieret af Destination 21 deltog inspektøren i flere møder om aktiv natur- og kulturformidling i Søhøjlandet. Søhøjlandets Økomuseum er tovholder på dette toårige projekt. Via en donation fra Grøn Guide i Ry var det lykkedes at stable et kursusforløb på benene under Ry Aftenskole. Der blev afholdt tre kurser om henholdsvis tackling af svære situationer – “farlige dyr i skoven” –, om udarbejdelse af pressemeddelelser – “hvordan får vi tilslutning til vore arrangementer” – og om adgangsregler og guidede arragementer – “hvor må vi gå”. Flere af Øm Kloster Museums medarbejdere deltog i kurserne. Foranlediget af det første kursus opstod en idé om at tilbyde historiefortællerne en rygsæk med forskellige nyttige genstande til turens afvikling og afhjælpning af vanskelige situationer, som man kan komme ud for. I sækkene er der bl.a. forskelligt førstehjælps-udstyr, vandrestave, underlag, kort, kompas, GPS og mobiltelefon.

Den 14. januar deltog inspektøren i en turismekonference om den nye regionale turismepolitik i sin egenskab af medlem af en arbejdsgruppe under Ry Kommune, nedsat med det formål at formulere en turismepolitik for Ry. Inspektøren blev af byrådet udpeget som deltager i gruppen i november 2003. Der blev i 2003/2004 afholdt i alt syv møder, et turisme-seminar og et tema-møde med deltagelse af turisme-aktørene i Ry. Byrådet i Ry vedtog den 15. juni arbejdsgruppens forslag til Visioner for turismen i Ry – Turismepolitik for Ry kommune 2004.

For at fremme samarbejdet mellem museerne i Ry Kommune blev der i beretningsåret afholdt fire møder med deltagelse af bestyrelser og ledende medarbejdere fra Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum, Ferskvandsmuseet og Øm Kloster Museum.

Inspektøren deltog i generalforsamlingen for Øm Klosters Venner den 18. marts og tillige i fire bestyrelsesmøder.

  Til toppen af siden

Samlingerne, arkivet og biblioteket

Samlinger og registrering

I beretningsåret er Øm Kloster Museum sammen med Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum og Ferskvandsmuseet blevet optaget i det nye elektroniske registreringssystem RegIn, der har afløst DMI. De tre museer er på systemet sammen, og da alle registreringer skal indeholde akronymer kan museernes sager og genstande mv. altid genkendes. Birthe Nielsen, Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum, var på kursus i systemets brug, og hun er teknisk ansvarlig for alle tre museer. På hvert museum er der desuden udpeget en sagsansvarlig, som på Øm Kloster Museum er museumsinspektøren. De enkelte museer er selv ansvarlige for, at registreringerne indføres i RegIn og afholder selv udgiften dertil.

Uddeponeringer

Museets magasinsamling af middelalderligt humant skeletmateriale som opført i Kr. Isagers registrant er deponeret på antropologisk afdeling (ADBOU), Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet, Odense.

Øm Kloster Museum har deponeret to middelalderlige kranier på Kvindemuseet i Danmark, Århus.

Syv middelalderlige genstande er uddeponeret hos Aqua Ferskvands Akvarium, Silkeborg, i udstillingen “Natur, Miljø og kultur i Det Midtjyske Søhøjland”.

I perioden fra 5. august 2003 til 15. april 2004 har et af museets klenodier, det dobbelte WC-bræt været uddeponeret til Landes Museum Natur und Mensch, Oldenburg og Historisches Museum Hannau til brug i udstillingen “Müll – Facetten von der Steinzeit bis zum Gelben sack”.

Til Steno Museet, Århus, har museet deponeret to komplette skeletter fra grav 13 (4.T) og fra grav 2 (7.D.2) i en periode på op til fem år.

Tre middelalderlige munkesten med aftryk af hundepoter var i perioden 8. marts til 13. september udlånt til Langelands Museum.

Tolv middelalderlige teglfragmenter var i perioden 12. april 2004 til 1. marts 2005 deponeret hos Esrum Kloster.

Deponeringer fra andre museer

Nationalmuseets samling af fund fra Voer Kloster er uddeponeret på Øm Kloster Museum tillige med andre genstande fra ældre udgravninger af Øm Kloster.

Et antal genstande fra Skanderborg Museum er desuden deponeret på museet.

Bibliotek

Museet abonnerer på eller modtager følgende tidsskrifter og serier:

Anno Domini, Cîteaux – Commenrarii cistercienses, Dansk Turisme, Danske Museer, Den Jyske Historiker, Hikuin, Historie – Jysk Samling, Klosternyt (Nyhedsbrev fra Esrum Klosters Venner), Kvan, Nyt fra Ferskvandsmuseet, Nyt fra Historien, Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev, Mølle-Nyt, Vandkikkerten (Nyhedsbrev fra Aqua), Århus Stift og Århus Stifts Årbøger.

I beretningsåret er hele biblioteket blevet gennemgået og genopstillet alfabetisk efter forfatter. Samtidig er alle bøger og tidsskrifter blevet registreret elektronik, og det forvendtes, at oplysningerne bliver tilgængelige på nettet.

Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning.

Undersøgelser

Museet har i 2004 fået foretaget dendrokronologisk datering af bindingsværkstømmer fra Øm hovedgårds stuehus for at undersøge muligheden for, at der var genbrugt klostertømmer i bygningen. Dette var ikke tilfældet, da alle dateringerne var fra 1700-tallet. Det meste af træet er fældet i vinterhalvåret 1776/77, og huset er derfor opført i 1777 eller kort tid derefter. Der blev udtaget seks prøver.

I oktober blev der foretaget geotekniske undersøgelser på engen syd for Øm Kloster i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og museet. Der er nu identificeret endnu en kanal, og dermed er fire kanalers forløb dokumenteret. Kanalens forløb har været erkendt på luftfotos, men er aldrig blevet påvist geoteknisk. Undersøgelserne kan måske give anledning til mindre udgravninger i fremtiden.

  Til toppen af siden

Forskning

I lighed med tidligere år har museumsinspektøren deltaget i forskningsprojektet Danmarks Middelalderlige Stenskulptur (DMS). Projektet afvikles af afd. for middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Deltagelsen indebar div. møder og studierejser rundt i landet til relevante monumenter. Forskningsprojektet er en del af billeddatabasen for nordisk middelalder, der findes på www.medieval-image.org.
Der blev i regi af projektet den 23. april afholdt et seminar med titlen “Når granitten går digital…!” hvor inspektøren holdt foredraget “Dragekamp, englebønner og sjælemesser – om engle som motiv i den romanske granitskulptur”

Konservering og bevaring

Konservering

I forbindelse med flytning af museets samling af middelalderligt humant skeletmateriale blev en del af knoglerne konserveret på Moesgård Museum. 54 kranier blev udtaget og 45 udvalgt til konservering. Næsten alle havde løse tænder, gamle skæmmende limninger og misfarvning efter tape. Efter endt konservering indgik de i museets udstilling i klosterhuset.

Bevaringsarbejde

Der blev i beretningsåret gjort et stort arbejde for at sikre museets samling af humant middelalderligt skeletmateriale. Samlingen er unik, da skeletterne fra Øm Kloster dækker en længere periode af middelalderen end nogen anden systematisk udgravet dansk land-kirkegård. Det store materiale, på ca. 1000 begravelser, stammer fra Øm Klosters kirkegård og blev udgravet gennem det meste af det 20. århundrede. Dokumentationen for de enkelte begravelser var af en svingende kvalitet, men selv for de tidligst udgravede skeletter, findes der en skriftlig dokumentation. Denne dokumentation var dog ikke fremtidssikret, dels fordi de håndskrevne notater blev stadig vanskeligere at læse, og dels fordi numrene på de enkelte skeletter udviskes, og sedlerne på kasserne, som skeletterne lå i, faldt af. Det ville være en forudsætning for en forsvarlig opbevaring af skeletterne, at dokumentationen og identifikationen af de enkelte skeletter blev sikret, og at de blev flyttet til mere hensigtsmæssige kasser og til et bedre magasin. Arbejdet med en sådan sikring var påtrængende, og museet satte derfor et projekt i gang med dette som formål. De første bevillinger kom i marts, og arbejdet blev straks sat i gang med hjælp fra konservatorerne fra Moesgård Museum og personale fra Syddansk Universitet.


 
   

I løbet af 14 kolde dage på Steno Museets magasin i Egå blev alle ca. 450 gamle kasser gennemgået, dokumentationen sikret og knoglerne pakket på forsvarlig vis. Herefter blev hele samlingen den 29. april flyttet til Syddansk Universitet, Odense til deponering hos Antropologisk afdeling (ADBOU). Her kan samlingen efter aftale mellem Øm Kloster Museum, ADBOU, Kulturarvsstyrelsen og Antropologisk Laboratorium ved Københavns Universitet opbevares.

 

Skeletterne fra Øm indgår herefter i det forskningsmateriale som universitetet, de studerende og gæster kan benytte til forskellige former for undersøgelser og analyser. Der bliver som hovedregel givet tilladelse til ikke destruktive undersøgelser af knoglerne, og denne tilladelse gives af lederen af ADBOU. I visse tilfælde vil ADBOU anbefale, at der gennemføres destruktive analyser på skeletterne, men sådanne undersøgelser vil aldrig blive iværksat uden Øm Kloster Museums udtrykkelige tilladelse. Mulige destruktive analyser vil kunne omfatte udtagning af tænder eller knoglestykker til 14C-, sporstof- eller DNA-analyser, men da den tekniske udvikling på dette felt er rivende kan spekteret af anbefalelsesværdige destruktive analyser ændre sig i fremtiden. Opbevaringen er gratis for Øm Kloster Museum, men beslutninger i universitetets styrende organer eller ændringer i aftalegrundlaget vil kunne ændre dette. Det er dog blevet oplyst, at der ikke for tiden er planer om ændringer i denne politik.

    

 
  Til toppen af siden

Formidling

Udstillinger

Årets særudstilling “De dødes paradis – om middelalderens opfattelse af døden og begravelsesskik” åbnede den 3. april. I middelalderen var døden i høj grad nærværende for alle mennesker og var dermed et uomgængeligt element i dagligdagen. Ofte slog døden til blandt børn, familie, venner og naboer som dermed måtte følges til graven. I den tidlige kristne tid blev døden opfattet som en hvile, hvor den enkelte sjæl afventede dommedag. På denne yderste dag ville enhvers gode og onde gerninger blive vejet op mod hinanden af Skt. Mikael, hvorefter Kristus ville dømme sjælen til et evigt liv i Himlen eller i Helvede. Fulgte man kirkens bud og forskrifter, eller gik man i kloster, var der intet at frygte, for så ventede Himmerige forude.

På klosterkirkegården ved Øm er der udgravet ca. 1000 begravelser fra perioden mellem klostrets grundlæggelse i 1172 og frem til nedrivningen af kirken i 1561. Her blev munkene begravet øst og syd-øst for østfløjen, mens abbederne blev begravet lige øst for klosterkirkens kor eller inde i kapitelsalen. Andre fornemme gejstligt blev også begravet her, hvis de da ikke valgte deres gravsted inde i selve klosterkirken eller i korsgangen. Disse steder kunne velgørere eller andre adelsfolk også blive begravet, selv om nogle af dem foretrak en mere ydmyg placering på den nordre kirkegård. På denne del af gravpladsen finder man også de almindelige grave fra de af områdets beboere, der valgte Øm Kloster som deres gravplads. Kirkegården er endnu ikke fuldstændig udgravet, og det anslås at der stadig er 2300 grave i jorden i Emborg.

    

I middelalderen var de afdøde langt mere nærværende for de levende end tilfældet er i dag. Der var et fællesskab mellem de levende og døde, som blev styrket gennem de levendes bøn, forbøn og ihukommelse. Mindet om de afdøde blev bevaret på flere forskellige måder. Vi kender til lister, de såkaldte dødebøger eller nekrologier, fra klostre og kirker, hvor de afdødes navne er opført under deres dødsdag. På denne dag blev deres navn så oplæst af præsterne og på den måde ihukommet. De døde var ikke fysisk tilstede, men oplæsningen skabte et åndeligt fællesskab. Gravsten og monumenter var også med til at ihukomme de døde.

Øm Kloster Museum satte årets særudstilling fokus på middelalderens dødsopfattelse, og i museets udstilling blev man konfronteret med døden i form af et utal af kranier på lange rækker. De mange kranier stammer alle fra Øm Klosters kirkegård, hvor både de fromme munke og alm. lægfolk blev begravet. Kranierne var opstillet som i et middelalderligt benhus – et ossuarium. Disse huse fandtes ofte på de middelalderlige kirkegårde, hvor de blev brugt til opbevaring af de knogler, der blev fritlagt, når nye grave skulle anlægges. Ossuariet tjente som et memento mori for de levende, der besøgte kirkegården, og minder os også i dag om, at der ned gennem historien har levet mennesker, for hvem Øm Kloster var selve kaldet i livet og dermed også et naturligt sidste hvilested.

Anden formidling

   

Rundvisninger

På helligdage og om søndagen i højsæsonen blev der afholdt rundvisninger på museet for interesserede besøgende. I alt blev der afholdt 34 ordinære rundvisninger.

Ud over de ordinære rundvisninger fik ca. 110 grupper og skoleklasser omvisning i ruinparken og museet.


Foredrag på museet

På selve museet og på Øm Gæstgiveri var der særlige arrangementer.

Torsdag den 3. juni holdt cand.mag. og ph.d. Ane Bysted foredrag om middelalderens cisterciensere bl.a. munkene på Øm og deres rolle under de voldsomme korstog, og den 16. september var det cand.phil. og ph.d.-stipendiat Jeppe Büchert Netterstrøm, der talte om fejder i senmiddelalderens Danmark – om fejdevæsen, voldsanvendelse og magtforhold i landbosamfundet i senmiddelalder. Årets sidste foredrag var arrangeret sammen med Øm Klosters Venner for at fejre indvielsen af Øm Klosters kirke den 31. oktober 1257, Allehelgenssaften. Cand.mag. Kirsten Kjærulff (Hildegard ekspert) holdt denne aften foredrag om det middelalderlige katolske univers - Hvad tænkte munkene bag murstenene?

Skriftlige og mundtlige forespørgsler

Museet har modtaget og besvaret en lang række forespørgsler fra privatpersoner, studerende og kolleger.

Andre aktiviteter og arrangementer

Museumsinspektør Bo Gregersen holdt følgende foredrag i 2004:

 • Den middelalderlige religiøsitet den 25. februar for Vinding menighedsråd

 • Vikingeskibe, klostermøller og industri den 14. marts i Sdr. Vissing Kirke og på Klostermølle

 • Munkelivet i middelalderen den 6. april for Skanderup menighedsråd

 • Dragekamp, englebønner og sjælemesser – om engle som motiv i den romanske granitskulptur den 23. april på Moesgård

 • Mergel ved Himmelbjerget den 2. maj på Skovens dag

 • 10.000 års kultur- og naturhistorie på Ry-egnen den 13. maj på en bustur for nye borgere i Ry

 • Nye kapitler af Øm Klosters historie den 4. oktober for Galten Rotary klub

 • Den middelalderlige religiøsitet den 7. oktober for Serup menighedsråd

 • 10.000 års kultur- og naturhistorie på Ry-egnen den 11. oktober på en bustur med studerende fra Aalborg Universitet, afdeling for arkitektur og design

 • Middelalderens klosterøl den 14. november for Esrum Kloster.

 • Øl i fortid og nutid den 13. december for Aros Rotary Klub

 

     

Traditionen tro afholdt Øm Kloster Museum og Øm Klosters Venner igen i 2004 morgentur 2. pinsedag. Denne tidlige morgenstund ved Mossøs bred i det Midtjyske Søhøjland blev der berettet om de mange fuglestemmer, man kan høre i området omkring Øm Kloster. Desuden var der rundvisning på Klostermuseet med særlig fokus på det liv, der i de tidlige morgentimer udspandt sig på klosteret i middelalderen. Turen var velbesøgt med ca. 20 deltagere.

   

Stor succes var der også med den årlige udflugt den 13. juni med Øm Klosters Venner, som i år gik til cistercienserklostret Vitskøl og benediktinernonnernes Ørslev. Vistkøl Kloster var et af de rigeste og største klostre i Jylland, grundlagt af Valdemar den Store i 1157. Herfra kom de munke der efter en lang rejse med mange besværligheder i 1172 grundlagde Øm Kloster. Nonneklostret Ørslev er et af de mest velbevarede middelalderlige klostre i Jylland, idet både kirken og en del af klosterbygningerne er bevaret. Museumsinspektør Bo Gregersen var sammen med Hans Krongaard Kristensen guide på turen. Ca. 90 personer deltog i denne heldagsudflugt.
 

Anden form for formidling

I januar 2004 var museet som i tidligere år repræsenteret på den store feriemesse i Bellacentret i København. Rigtig mange besøgte standen og fik en snak om Øm Kloster og munkenes øl.

Som noget nyt indbød Ferskvands-museet til en hyggelig dag på Siimtoften den 29. maj, hvor interesserede kunne komme og få en snak om den museale fremtid ved Kvickly og på Øm. Mange lagde vejen forbi, men Øm Kloster Museum fik ikke nok ud af dagen til at ville gentage arrangementet.
 

   

I samarbejde med Øm Klosters Venner indbød museet den 19. maj til friluftsgudstjeneste i kirkeruinen. Sognepræst Hans Christian Grosbøll-Poulsen fra Gl. Rye forestod gudstjenesten, der blev overværet af ca. 45 gæster.
 

Som sædvanligt var sommerens højdepunkt Øl på Øm, der blev afviklet for femte gang den 21. og den 22. august. Årets helt store begivenhed var åbningen, der blev forestået af Ritt Bjerregaard, som er æresmedlem af Danske Ølentusiaster. Hun kunne åbne arrangementet sammen med ca. 300 besøgende lørdag kl. 14.00 og i alt besøgte ca. 1400 mennesker museet i løbet af weekenden. Ferskvandsmuseet i Ry var repræsenteret med en udstilling om smådyr og planter, som kan findes i og ved de ferske vande i Søhøjlandet. 

 

Ved arrangementet demonstrerede Øm Kloster Museums øllav ølbrygningens svære kunst og selvfølgelig serveredes der smagsprøver på de gyldne dråber. Der var således mulighed for at smage dansk klosterbryg og andet pragtfuldt øl såsom belgisk trappistøl præsenteret af Danske Ølentusiaster, som var medarrangør af Øl på Øm. Man kunne smage op til 15 forskellige øl og få fortællinger om øllets spændende historie. Den lokale middelalderguldsmed stillede sin bod anno 1450 op, og der var mulighed for at følge hans arbejde. Guldsmeden er Niels Gunni Vase, som for første gang deltog i arrangementet. Arrangementet Øl på Øm har vokset sig større og fået flere aktører hvert år, således at der nu både er lokale kunsthåndværkere, børneaktiviteter, rundvisninger og middelalderboder med salg af mad, øl, bøger, planter og smykker. Lørdag eftermiddag kom Mogens Friis, klostrets skjald. Han spillede og fortalte om middelalderens musik.

  Til toppen af siden

Publikationer

Liste over udgivelser i 2004:

 1. Bolander, Lisbet, Tina Degn, Hans Jørgen Frederiksen, Pernille Foss og Bo Gregersen (red.) (2004). Kunsten Taler. Festskrift til Lise Gotfredsen på 75 års dagen. Århus, Aarhus Universitstsforlag.
 2. Gregersen, Bo (2004). “Dragekamp, englebønner og sjælemesser – Om bevingede væsner i den danske romanske stenskulptur”, Kunsten Taler. Festskrift til Lise Gotfredsen på 75 års dagen. Århus, Aarhus Universitstsforlag.
 3. Gregersen, Bo (2004). “De ældste træsko”, Journalen – lokal- og kulturhistorisk tidsskrift, nr. 1, marts 2004.
 4. Gregersen, Bo (2004). “Memento Mori - død og begravelse i middelalderen”, Aktuelt i Gammel Rye, Nr. 13, maj, 2004.
 5. Gregersen, Bo med flere (2004). Visioner for turismen i Ry. Turismepolitik for Ry Kommune 2004. Udgivet af Ry Kommune.
 6. Gregersen, Bo (2004). “Der blev brygget øl på Øm kloster” Klosternyt nr. 3, juni 2004.
 7. Gregersen, Bo (2004). “Øl på Øm 2004”, Aktuelt i Gammel Rye, Nr. 14, august, 2004
 8. Gregersen, Bo & Niels Hovgaard (2004). Munkenes paradis. Tv produktion til TV2 Østjylland (28 min.).
 9. Gregersen, Bo (2004). Diverse anmeldelser offentliggjort i Historie, Jysk Samling og online på <https://ecomuseum.dk /dansk/oem/forskning_oem.htm>.

PR-virksomhed

I forbindelse med årets særudstilling blev der i Kristeligt Dagblad bragt en stor anmeldelse og omtale af museet særudstilling.

Gennem året har der været bragt en mængde omtaler af museets arrangementer i Berlingske Tidende, Ekstraposten Silkeborg, Jyllands Posten, Kristeligt Dagblad, Midtjyllands Avis, Ugeavisen for Skanderborg og Omegn, Vejle Amts Folkeblad, Århus Stiftstidende og andre steder.

Museet har annonceret i Ry Turistbrochure 2004, der udgives af Ry Turistbureau, i fællesskab med de andre parter i Søhøjlandets Økomuseum. Brochuren er på dansk, tysk, hollandsk og engelsk.

Museet har annonceret i Turistavisen for Det Midtjyske Søhøjland og i Bakkelandets Turistinformation.

Museet er med i den nye brochure Museer i Århus Amt, der udgives af Århus Amts Museumsråd. Brochuren er på dansk, engelsk og tysk.

Museet har annonceret i kort og matrikelstyrelsens motorvejsguide 2004.

Der er blevet annonceret i diverse avisers oversigter over begivenheder.

Museet har i forbindelse med særarrangementet Øl på Øm annonceret i Ekstraposten Silkeborg, Århus Onsdag og Århus Stiftstidende.

Museet har udsendt pjecer, brochurer og pressemeddelelser til ca. 80 forskellige institutioner herunder aviser, radiostationer, tv-stationer, turistforeninger, overnatningssteder og andre museer.

En mappe omhandlende udviklings- og formidlingsprojektet Søhøjlandets Økomuseum med fakta-ark om de involverede institutioner har været lagt frem til museets gæster.

Fakta-blad om Øm Kloster Museum er blevet uddelt til alle besøgende på museet.

 

Jyllands Postens kåring af årets juleøl foregik den 15. november på Øm Kloster Museum, med inspektøren som ølekspert og dommer.

PR-aktiviteterne må derfor siges at havde markeret Øm Kloster Museum særdeles kraftigt udadtil i 2004.

Bygninger og udendørsarealer

Øm Kloster Museum deltog i et projekt om opførelsen af et nyt stort fællemagasin for museerne i Århus Amt. Projektet har et anlægsbudget på 22 millioner kroner., og det blev på et møde den 29. oktober meddelt, at de 18 millioner kroner er finansieret. Der er nedsat en arbejdsgruppe for projektet, der i 2005 overdrager ansvaret til en bestyrelse for den selvejende institution Fællesmagasinet for museerne i Århus Amt. De tre museer i Ry er gået sammen om at bære driftsudgiften til 250 m2. Byggeriet starter efter planen i 2005 med indflytning i 2006.

Udendørsarealer

Da der har vist sig et behov for at sikre en vandforsyning til kirkehuset især ved særarrangementer, blev der i foråret nedlagt en vandledning fra tjenesteboligen til kirkehuset. Ledningen blev ikke nedgravet til frostfrie jordlag, hvorfor ingen arkæologiske iagttagelser blev foretaget.

Inventar og materiel

   

I kirkehuset blev der ved sæsonstart monteret en lille DVD afspiller til brug for fremvisning af en forkortet version af videoen “Munkenes Paradis – Øm Klosters historie fortalt i ord og billeder af museumsinspektør Bo Gregersen”. Det var en stor succes, som skabte stort salg af videoen/DVDen og øgede de besøgendes bevidsthed og viden om Øm Klosters historie.

  Til toppen af siden

Museets organisation og administration

Bestyrelsen

Museet har en bestyrelse på fem personer. Bestyrelsen sammensættes af to medlemmer, der vælges af Ry Byråd, et medlem der vælges af Skov- og Naturstyrelsen og to medlemmer, der vælges af bestyrelsen for foreningen Øm Klosters Venner.

Bestyrelsen bestod i 2004 af:

Bestyrelsesformand:
Universitetsadjunkt
Carsten Selch Jensen
Hækkehusvej 2, Bellinge
5250 Odense SV

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Afdelingsdirektør Knud Mikkelsen
Ry Byråd
Lokesvej 6
8680 Ry

Chefkonsulent Anders Jørgensen
Ry Byråd
Skovvænget 25
8680 Ry

 

Næstformand:
Biskop
Kjeld Holm
Dalgas Avenue 46
8000 Århus C

 

Skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen
Skov- og Naturstyrelsen
VejlboVejlsøvej 12
8600 Silkeborg

Der blev i 2004 afholdt fem bestyrelsesmøder, og den 24. februar blev der afholdt fællesmøde mellem bestyrelsen for museet og bestyrelsen for Øm Klosters Venner. Under dette møde præsenterede museets bestyrelse og ledelse forslaget til helhedsplan og udviklingsstrategi.

Foreninger

Øm Klosters Venner

Øm Kloster Museums støtteforening er Øm Klosters Venner

Bestyrelsen for Øm Klosters Venner bestod efter generalforsamlingen af:

Bestyrelsesformand:
Ruth Baunsgaard
Randersvej 55 C
8680 Ry

Sekretær:
Tove Tindall
Klostervej 66
8680 Ry

Lene Mollerup
Blåmejsevej 11
8210 Århus V

Jan Bech Andersen
Ægirsgade 3
8680 Ry
 

Næstformand:
Jens Kirkeby
Oksevejen 16
8680 Ry

Kasserer:
Torben Christensen
Gartnervænget 12
8680 Ry

Susanne Gram
Ingerslevvej 1C
8310 Tranbjerg
 

   

Øm Klosters Bryggerlaug

Bryggerlavets aktiviteter lå i 2004 stille, men laug bryggede til og deltog i særarrangementet Øl på Øm.

Forsikringer

Museets løsøre- og driftstabsforsikring udgør 2 millioner kroner., hvoraf 1,3 millioner kroner er maks. forsikring af museumsgenstande.

Museets personale

Navn: Stilling: Periode:
Bo Gregersen, cand.mag. Museumsinspektør 1. januar til 31. december
Karen Qvistgaard Museumsassistent 2. februar til 31. december
Jytte Bradley, hortonom Gartner 16. marts til 7. oktober
Mia Bøgebjerg, cand.mag. Oversætter 1. januar til 31. december
Nanna Holm, stud.mag. Studentermedhjælp 1. april til 17. oktober
Lars Pagh, stud.mag. Studentermedhjælp 1. april til 17. oktober
Christopher Grønfeldt Studentermedhjælp 1. april til 17. oktober
Personale i jobtræning etc.:
Jakob Jensen Medhjælper 1. januar til 17. marts
Peter Rasmussen Servicemedarbejder 1. januar til 1. marts
Karen Margrethe Skivesen Kontorassistent 1. januar til 16. november
Willy Nielsen Servicemedarbejder 16. marts til 1. april
Edhem Rahmanovic Servicemedarbejder 26. juli til 8. august
Johanna Oskarsdottir Servicemedarbejder 22. juni til 15. december
     
I beretningsåret blev Karen Qvistgaard fast tilknyttet museet som museums-assistent i fleksjob. Hun arbejder med rekonstruktion af historiske dragter, betjening af besøgende herunder billetsalg og åbning af museet, registrering, forefaldende kontorarbejde samt lettere rengøring.     

Der blev i 2004 afholdt syv personalemøder med deltagelsen af faste medarbejdere og personer i jobtræning på Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum og Øm Kloster Museum.

Der er arbejdspladsvurderinger af museets tre permanente arbejdspladser nemlig; inspektørkontoret, billetsalget og parken/værkstedet, og museet har oprettet seks pladser til personer i jobtræning som akademisk medarbejder, kontorassistent, sekretær, gartner, pedel, pedelmedhjælper og rengøringsassistent.

Uddannelse

Museets personale har deltaget i kurser i historiefortælling og andre temaer under projektet “Den Gode Historie”.

Museets økonomi

Museets bogføring og revision foretages af firmaet Revisorkontoret i Ry, Skanderborgvej 27, 8680 Ry. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til museet.

Økonomisk grundlag

Ry Kommune yder et driftstilskud til Øm Kloster Museum, der udgør ca. 55 % af museets finansiering.

Århus amts konserveringsordning yder et tilskud pr. konserveringstime for udført arbejde på de relevante konserveringsanstalter.

 

 

Noter:

 1. Et økomuseum er et "museum uden vægge". Her fortælles om natur og kultur på det sted og i den helhed, hvor tingene sker eller er sket med fokus på sammenhæng og samspil mellem naturen og menneskene.
 

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English