August 2002

Nyhedsbrev

Sekretariatet bag Søhøjlandets Økomuseum har besluttet at udsende dette nyhedsbrev om arbejdet med samarbejdsprojektet. At nyhedsbrevet kommer lige nu skal ses i lyset af, at budgetforhandlingerne i kommunerne foregår netop i denne tid. Økomuseet ansøger hvert år om driftsmidler til sekretariats-opgaver, og det er igen håbet, at kommunerne og Århus Amt samlet bakker op om projektet.

Nyhedsbrevet er en kortfattet

   Fra pionér-turen Jylland På Tværs

Fra pionér-turen Jylland På Tværs, som gennemførtes i samarbejde med rejsebureauet Topas

status på økomuseumsprojektet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden Helle Reinholdt, 86 52 24 99, eller projektkonsulent Bendt Nielsen, 86 89 02 22.
 

Styregruppen og sekretariatet

I styregruppen sidder repræsentanter for Skanderborg Museum, Øm Kloster Museum, Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum, Ferskvandsmuseet, Silkeborg Statsskovdistrikt, Ry Turistbureau, Brædstrup Turistforening, Bryrup-Them Turistforening, Århus Amts Erhvervsafdeling og Formidlingsenhed Ry. Styregruppens sammensætning har rod i projektets tilblivelseshistorie, men det er et overordnet mål, at der med fremtiden kan komme andre med i samarbejdet.

Styregruppens formand er museumsinspektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum. Som sekretær og projektmedarbejder har man ansat landskabsarkitekt Bendt Nielsen, og som webmaster fungerer økonom Søren Ladegaard. Hertil kommer, at styregruppens medlemmer har bidraget på forskellig vis i forbindelse med konkrete opgaver.

Sekretariatet består af en repr. for hver af institutionerne Skanderborg Museum, Øm Kloster Museum, Ferskvandsmuseet, Århus Amts Erhvervsafdeling og Formidlingsenhed Ry.

Tilskudsgiverne til sekretariatet har i de forløbne 5 år været Århus Amt, Skanderborg, Brædstrup og Ry Kommuner.

Da økomuseet bygger på en løs struktur i form af et frivilligt netværk, er der indtil videre ikke dannet en juridisk enhed. Vi følger tilskudsgivernes anbefaling om, at etablering af en fast organisering af samarbejdet skal tage den nødvendige tid. Der skal være en god proces, hvor alle de involverede får mulighed for at bidrage. Vi sigter efter, at det sker, når den nuværende samarbejdsaftale udløber – dog også afhængig af, om Søhøjlandets Økomuseum udvides til geografisk at omfatte flere kommuner og institutioner.

Århus Amts Erhvervsafdeling har tilkendegivet, at Erhvervsudvalget principielt ikke ønsker at deltage i driftsopgaver. Derfor har man for den kommende periode nedsat driftstilskuddet, som helt ophører fremover. I konsekvens heraf har sekretariat anmodet kommunerne om at dække omkostningerne til sekretariatet. Det er håbet, at det eksisterende aktivitetsniveau kan fastholdes og samarbejdet forsat kan udbygges og udvikles.

Resultaterne hidtil

I foråret 2002 afsluttede økomuseet arbejdet med de 9 formidlingsprojekter, som bl.a. skulle vise omverdenen, på hvilken måde man kan formidle en egns natur- og kulturhistorie i et tæt samarbejde mellem formidlingsinstitutioner og myndigheder. Den økonomiske støtte til gennemførelsen er kommet fra Friluftsrådet, Århus Amt og de 3 kommuner.

Det lykkedes at afslutte projekterne overordentligt positivt og endda udvide flere af aktiviteterne. Blandt de mest synlige resultater er mere end 50 informationstavler i landskabet, forskellige brochurer og en plakat. En bog om ”Historier i Søhøjlandet” og en omfattende hjemmeside, der opdateres løbende. I økomuseets nye folder kan placeringen af informationstavlerne ses. Endvidere har Søhøjlandets Økomuseum bistået ved fremstilling af foldere om Illerup Å-dal og Båstrup-fredningen ved Skanderborg Sø, samt formidling og etablering af stiforløb på Bornlundvej i Ry Kommune, Ring Skov i Brædstrup Kommune og Sorte Sø/Dyrehaven i Skanderborg Kommune.

Turistbureauerne har adopteret idéen og givet fyldig omtale i de lokale turistkataloger, hvor muserne i samarbejdet også har købt fælles annonceplads.

Arbejdet er dog på ingen gjort med disse projekter. Der arbejdes forsat på at konsolidere samarbejdet og udvikle nye projekter. Blandt de mest aktuelle tiltag, som står overfor en snarlig realisering er:

  • Udstilling på Klostermølle
  • Udstilling i Dørup Hestestald og
  • En gangsti fra Gl. Rye Mølle til Klostermølle

Vejle Amt har netop udvirket, at udstillingsprojekterne har modtaget en meget pæn støtte med midler fra EU´s Artikel 33. Sammen med tilskud fra Vejle Amt, Silkeborg Statsskovdistrikt og Tips- og Lottomidler fra Friluftsrådet er de 2 udstillingsprojekter tæt på at være finansieret. Der er til de to udstillingsprojekter fremskaffet tilsagn om støtte på i alt 1,15 mio. kr., og der mangler endnu 135.000 inden den fulde finansiering er på plads. Derudover er der midler til bygningernes klargøring, så arbejdet kan sættes i gang.

Gangstiprojektet er udført i Ry Kommune og på statsejede arealer i Brædstrup Kommune, og der er fra Ry Kommune, Vejle Amt og Århus Amt givet positive meldinger om bidrag til opførelsen af en sti-bro over Salten Å. Det er håbet, at broen kan opføres i år 2002, mens de resterende ”huller” i stien kan lukkes i 2003.

Blandt andre initiativer kan nævnes udvikling af en interaktiv hjemmeside, ”Oplevelser og Viden”, hvor man kan søge oplysninger om natur- og kulturhistorisk formidling, transport og overnatning. Projektet opnåede i foråret 2002 positive tilkendegivelser fra Brædstrup, Skanderborg og Ry Kommuner, men desværre var der ikke centrale midler til projektet i denne omgang. økomuseet sonderer fortsat på muligheden for at få projektet finansieret med midler udefra.

Der er også arbejdet med nye initiativer f.eks. inden for kulturmiljø-arbejdet, hvor der bl.a. er foreslået et projekt i det geografiske område syd for Ry mellem Mossø, Ry og Alken.

Fortløbende handler arbejdet også om at få synliggjort samarbejdet – både indadtil i museumsbestyrelser og ”baglande” og udadtil overfor lokalområdets beboere og gæsterne. Samarbejdet og erfaringsudvekslingen udvides fortsat ved iværksættelse af fælles projekter på tværs af institutionerne. Det vil føre til den bedste organisationsmodel for fremtiden, at institutionerne kender hinanden og samarbejdet er velfungerende.

Organisation

Økomuseet har lovet tilskudsgiverne at fremlægge et forslag til en fremtidig organisation inden for det næste år. Spørgsmålet har været drøftet indgående i styregruppen længe, og der er nedsat en særlig arbejdsgruppe, som drøfter modeller for organisering.

  • I skrivelse af 18. juli 2002 fra Erhvervsafdelingen i Århus Amt tilkendegives, at formanden for Erhvervsudvalget vil invitere Brædstrup, Skanderborg og Ry Kommuner til et møde om Århus Amts engagement i Søhøjlandets Økomuseum fremover.
  • Østjyllands Turistudviklingsfond har vist Økomuseet en positiv interesse, og bestyrelsens formand betonede på et mØde i juli 2002 behovet for, at sekretariatet blev fasttØmret, så man kunne komme fra projektstadiet til realiseringsfasen. Sammen med ØT sonderes på muligheden for, om Økomuseet kunne blive et spydspidsprojekt inden for regeringens handlingsplan om vækst i turisterhvervet.
  • Der er enighed i styregruppen om, at det vil være ønskeligt, at økomuseet fremover bliver en juridisk enhed, som kan styre egen økonomi. Det vil gøre arbejdet mere operationelt og handlingsorienteret.

Sekretariatet understreger, at erfaringen har vist, at der skal være flere ressourcer til rådighed - enten som en forøgelse af driftstilskuddet, mulighed for et overhead på projekter eller ved køb af timer/ydelser.

Der arbejdes p.t. på et forslag om at sammensætte en handlekraftig bestyrelse med relativt få medlemmer til erstatning for sekretariatet. Og styregruppen kan f.eks. afløses af et repræsentantskab, som kan være åben overfor nye deltagere i samarbejdet, så dette f.eks. kan udvides til at omfatte flere kommuner. Samtidig arbejdes der på et forslag om at revidere samarbejdets handlingsplan, så de bedste erfaringer fra det hidtidige arbejde kan styrkes i målene for fremtiden.

Helle Reinholdt / Bendt Nielsen
Søhøjlandets Økomuseum

<< TILBAGE
Til toppen af siden