Året 2004


v/formand Helle Reinholdt

 

Søhøjlandets Økomuseum kan hermed afgive beretning for det første år som erhvervsdrivende fond.

Det har været spændende at finde rodfæste med nye vedtægter og nye deltagere i samarbejdet. Them kommune kom fra januar 2004 med i samarbejdet på lige fod med de ”gamle kommuner” Skanderborg, Brædstrup og Ry kommuner, som har bidraget økonomisk siden starten i 1997. I dag er der 16 institutioner repræsenteret i økomuseumsrådet, hvor der for godt et år siden kun var fem.

Bestyrelsen for fonden har afholdt adskillige og ofte lange bestyrelsesmøder gennem 2004, hvor bl.a. projektarbejdet i flere forskellige arbejdsgrupper har været fulgt. En del af disse projekter var påbegyndt før fondsdannelsen og blev således overdraget fra det frivillige netværk.

Et af projekterne er på Klostermølle. Udstillingen blev indviet juni 2004. Der mangler enkelte småting i udstillingen, før dette projekt er endelig færdiggjort.

Et tæt ved liggende andet udstillings-projekt er Dørup Hestestald. Her mangler lidt teknik før dette projekt er helt afsluttet. Udstillingen indviet juni 2004.

Samme dag blev projektet vedr. sti fra Gammel Ry til Klostermølle indviet.

Se billedkavalkade om indvielserne af sti og udstillinger

Indvielsen af vandresti og udstillinger i juni var meget festlig. Blandt de officielle gæster var miljøminister Hans Chr. Schmidt, amtsborgmester Otte Herskind Jørgensen fra Vejle amt, næstformand Bent Mikkelsen, Udvalget for Miljø og Trafik for Århus Amt, borgmester Jonna Grønver, Ry kommune, viceborgmester Helle Richelieu, Brædstrup kommune og bestyrelsesmedlem Ove Gasbjerg, Friluftsrådet. Alle gæster var fornøjede og begejstrede over de fremviste projekter og over økomuseets resultater i det hele taget.

De øvrige projekter er:

Hjemmesiden www.ecomuseum.dk
Fondbestyrelsen har i 2004 overtaget driften af den del af hjemmesiden, som omhandler økomuseets aktiviteter. Her kan man bl.a. finde referater fra fondsbestyrelsesns møder, vedtægter, forretningsordener, nyhedsbreve, billedkavalkader fra indvielser og hvad der ellers rør sig. Hjemmesiden er overordentlig velbesøgt.

Projekterne ”Historier i Søhøjlandet”, ”Den Gode Historie” og hjemmesiden www.gode-historier.dk
Økomuseet deltager sammen med Ry Turistbureau i det landsdækkende projekt ”Den Gode Historie”, som er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2004 har mange været ude at høre historiefortællerne, bla. på skovens Dag og i skolernes efterårsferie var der en række historiefortællinger i Them kommune.

Projektet ”Jylland På Tværs” og hjemmesiden www.jylland-paa-tvaers.dk
Skjern-Egvad Museum, Økomuseum Samsø og Søhøjlandets Økomuseum udgav sammen med Århus, Vejle og Ringkøbing amter i 2004 en folder og en hjemmeside, der beskrev et oplevelsesforløb om ”Jylland på Tværs” – en rejse gennem tiden og kulturlandskabet. Der blev i 2004 fremstillet ca. 23.000 foldere på dansk, engelsk og tysk. Desuden er hjemmesiden velbesøgt med i gennemsnit ca. 1000 unikke  besøgende om måneden. Det er flot.

Se hjemmesiden Jylland På Tværs

Basisinformation i Them Kommune blev indviet oktober 2004 i form af en informationstavle på Bryrup Turistbureau. Efter afsløringen bød Them Kommune på en tur med veterantoget og kaffe på Vrads Station. Det var en både smuk og stemningsfyldt tur.

Se billedkavalkade fra Them Kommune

Fra august måned og frem har det været spændende at følge udviklingen i såkaldte ”Det Tematiserede Forprojekt”, der er blevet omdøbt til det mere forståelige og mundrette ”Søhøjlandsprojektet”. Projektet handler om oplevelser, tilgængelighed og formidling i Søhøjlandet. Projektet udmøntes konkret i løbet af 2005, og den nærmere redegørelse for resultater vil passende blive omtalt i næste årsberetning.

Bestyrelsen kan glæde sig over, at mange af de organisatoriske mål, som vi satte os ved indledningen af året er nået i 2004. Vi har afholdt to møder i økomuseumsrådet, som er en ny konstruktion efter fondsdannelsen, og vi har stort set afholdt de møder og aktiviteter, som vi forventede ved indgangen af 2004.

Se referater fra møderne

På efterårets økomuseumsrådsmøde i Them Medborgerhus fortalte Palle Kousgaard om sit lokalhistoriske arbejde. På det første økomuseumsrådsmøde i april 2004 gav direktør Jens Hausted fra Østjyllands Turistudviklingsfond stjerner for kvaliteten i Økomuseet men udtrykte også, at det var vigtigt at komme fra projekt til produkt. Det har fondsbestyrelsen og de enkelte arbejdsgrupper indprentet sig og haft for øje lige siden.


Direktør Jens Hausted, Østjyllands Turist-udviklingsfond gav på det første økomuseums-rådsmøde økomuseet stjerner for kvaliteten

På det 2. møde i økomuseumsrådet fortalte forfatteren Palle Kousgaard om sit lokal-historiske arbejde.

Der ligger store udfordringer forude for Søhøjlandets Økomuseum, ikke mindst den kommende kommunale struktur, der vil få stor indflydelse på vore aktiviteter fremover. Det ser ud til, at Søhøjlandet bliver fordelt på tre nye storkommuner. Det bliver en af udfordringerne de kommende år fortsat at få Søhøjlandet synliggjort som et sammenhængende landområde med en fælles historie og særlig identitet,- for det er jo det det hele dybest set handler om. Fondsbestyrelsen og medarbejdere i Søhøjlandets Økomuseum er fortrøstningsfulde med hensyn til forestående arbejde inden for det nye landkort.

Til slut vil jeg gerne sige tak til økomuseumrådets medlemmer, fondsbestyrelsens medlemmer, de enkelte arbejdsgrupper og ikke mindst stor tak for en meget stor arbejdsindsats til projektkoordinator Bendt Nielsen og desuden til sekretær Liselotte Nis-Hanssen og webmaster Søren Ladegaard.”


Helle Reinholdt
Formand for Fonden Søhøjlandets Økomuseum
 

 
<< TILBAGE
Til toppen af siden