Årsberetning for Søhøjlandets Økomuseum 2005

v/formand Helle Reinholdt

 

Indledning

2005 blev nok økomuseets hidtil travleste år. Og samtidig med at projektarbejdet gik meget stærkt, så er samfundet jo i en omstillingsproces omkring kommunestrukturen. Jeg vil indledningsvist fastslå, at det sommetider er gået så stærkt, at det har været svært at følge med. Ikke mindst fordi forandringerne i kommunestrukturen er en stor udfordring for økomuseet. Vores organisation var fastlagt i forhold til den gamle kommune- og amtsstruktur, så vi har indledt en omstillingsproces. For os har det måske været ekstra-vigtigt, fordi de 4 støttende kommuner – Brædstrup, Them, Ry og Skanderborg – indlemmes i hele 3 nye storkommuner – Ny Silkeborg, Horsens og Skanderborg Kommuner.

Ry Kommune har i 2005 administreret økomuseets tilskudsmidler – både driftsmidler og projektmidler. Vi er stor tak skyldig til Ry Kommune, som på den måde har bidraget til en smidig arbejdsgang med at håndtere de undertiden store beløb, som vi har puljet sammen fra mange forskellige bidragydere. Denne økonomiadministration vil vi forsøge selv at overtage fremover – nu hvor Ry Kommune sluses ind i Ny Skanderborg Kommune. Det er blot et eksempel på en af de mange udfordringer, vi har måttet tage op i løbet af 2005.

 

Driften

Økomuseets drift handler om at holde møder i bestyrelsen, fastlægge strategier, lave ansøgninger, holde hjemmesiden i luften og meget mere.

Økomuseet har i 2005 haft faste samarbejdsaftaler om:

 • Sekretariat og driftsregnskab: Turistchef Liselotte Nis-Hanssen, Ry Turistbureau
 • Hjemmesiden: Webmaster Søren Ladegaard, Ladegaard Webdesign
 • Projektkoordinering og projektregnskaber: Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue

Referater af bestyrelsens møder og økomuseumsrådets møder er offentligt tilgængelige på hjemmesiden www.ecomuseum.dk, hvor der også indlægges nyhedsbreve og billedkavalkader fra aktiviteter, indvielser m.v.

 

Projektarbejdet

Projekter etableres i suveræne arbejdsgrupper, som sikrer egen projektøkonomi. Der aflægges særligt regnskab for hvert enkelt projekt.

Projektarbejdet i 2005 har især drejet sig om Søhøjlandsprojektet, men der har også været arbejdet meget på f.eks. udstillingerne i Dørup og på Klostermølle, som nu er afsluttede. Der er på projektsiden omsat sammenlagt for næsten 1,5 mio. kr. i 2005.

Mange skuldre har båret, når talen er om projektarbejde, og listen over bidragydere er meget lang. Vi kan f.eks. nævne:

Hvis vi også lige skal nævne eksempler på nye ting i fuld skala, så kan man f.eks. fremhæve:

Skovens Dag den 10. maj, hvor en lang række gode kræfter samarbejdede om et kæmpemæssigt fælles projekt, som strakte sig fra Silkeborg over Himmelbjergområdet til Skanderborg. Masser af historiefortællinger, H.C. Andersen eventyr, sejlads med museumsskibet Gl. Turisten og Hjejleselskabet, indvielse af turistinformation på Himmelbjerget, indvielse af H.C. Andersen Spor mellem Himmelbjerget og Åsen ved Slåensø, fokus på lystfiskeri og meget, meget mere.

Økonomisk bidrog utroligt mange. De medvirkende institutioner lagde masser af kræfter i, mens Them, Silkeborg, Ry og Skanderborg Kommuner sammen med Silkeborg Statsskovdistrikt tog sig af markedsføringsomkostningerne, men også KulturSamvirket i Ry og virksomhederne Pressalit og Topas Adventure Travel var på banen med økonomi og praktisk støtte. Et forsigtigt skøn på antallet af deltagere blev på 1500, men da mange benyttede dagen til at besøge flere steder og således var med ved flere aktiviteter, så der var "fyldt op" med skovgæster i Søhøjlandet denne dag.

Gode Historier i Søhøjlandet bød på masser af aktiviteter og ture – og der er ingen tvivl om, at Søhøjlandet er ved at blive et område, som er kendt for de gode historier. Det landsdækkende projekt Gode Historier med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond blev afsluttet ved en turistkonference i Kolding i september måned, hvor Toppen af Danmark, Odsherred, Møn og Søhøjlandet aflagde slutberetning om bestræbelserne på at etablere det nye turistprodukt. Samtidig blev der dannet et landsdækkende netværk, så Gode Historier fortsættes i et højere gear på landsplan.

Efter tre års tæt samarbejde med Ry Turistbureau, har økomuseet nu sluppet sit tag i den ende af tovet, som vi har holdt fast i sammen med Ry Turistbureau. Succesen Gode Historier i Søhøjlandet videreføres nu fra Ry Turistbureau, som vi ønsker al mulig held og lykke med vished om, at økomuseets faglighed og de medvirkende institutioner stadig vil spille en rolle i den praktiske hverdag. Tusindvis af mennesker vil også fortsat få gavn af historierne hvert år. Vi håber, at flere virksomheder og lokale institutioner vil tage medejerskab til Gode Historier i Søhøjlandet, som Kvickly og KulturSamvirket i Ry gjorde det i 2005.

Afsløringen af Søhøjlandsprojektet var en anden af årets større begivenheder. Det foregik som en busrundtur, hvor deltagerne fra de støttende institutioner – Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Århus og Vejle Amter, Østjyllands Turistudviklingsfond og Ry, Skanderborg, Them og Brædstrup Kommuner – samt andre gæster fra f.eks. nabokommuner og arbejdsgruppen fik rundet et års arbejde af. Vi fik set flere af de lokaliteter, som der i fremtiden kan blive fokus på via de ca. 200 projektforslag, der nu er kommet på bordet.

Størst opmærksomhed på dagen fik imidlertid nok afsløringen af Sporet ved Ejer – undervejs fik selskabet nemlig mulighed for at hilse på gårdejer Holger Poulsen, Ejer, som har åbnet adgang fra Ejer Bavnehøj tårnet ind over sine private arealer til Møllehøj og Møgelhøj via at afmærket spor. Økomuseet har med midler fra Søhøjlandsprojektet bidraget med afmærkningspæle og informationstavler, som Silkeborg Statsskovdistrikt i praksis har nedgravet. Stor hjælp har Ejer Bavnehøjs Venner leveret som "ildsjælene på toppen". En stor tak til Holger Poulsen for hans velvilje og hans glade indlæg til deltagerne i busturen.

Bestyrelsen har besluttet, at afrapporteringen af Søhøjlandsprojektet - det mest omfattende enkeltprojekt i 2005 - er bestyrelsens handlingsplan. Søhøjlandsprojektet tager udgangspunkt i det koordinerende arbejde, som Søhøjlandets Økomuseum har udført siden samarbejdet begyndte i midten af 1990’erne inden for emnerne natur og kulturmiljøer, oplevelser, tilgængelighed og formidling. Med Søhøjlandsprojektet er der nu skabe et overblik og grobund for udførelsen af nye projekter.

Arbejdsgruppens formand, skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, Silkeborg Statsskovdistrikt, udtalte ved afslutningen, at: "Jeg mener, der er store perspektiver i at fortsætte det gode samarbejde mellem f.eks. myndigheder, private lodsejere og formidlingsinstitutioner, der er opbygget gennem de seneste år og som understreges i Søhøjlandsprojektets anbefalinger. Vi håber, at projektets tilskudsgivere er enige i vores anbefalinger og fortsat vil bakke op. Vi har såmænd allerede taget initiativ til konkretisering af enkelte projekter, for vi vil godt vise, at arbejdet ikke slutter med en rapport til reolen, men vi er meget mere resultatorienterede og kan godt lide at se tanker omsat i skala 1:1."

Søhøjlandets Økomuseum fik oprindeligt bevilget midlerne til forprojektet og går nu videre med at realisere projektets anbefalinger og modne projektidéerne hen ad vejen.

 

Et kig fremad

Som mange andre institutioner, der arbejder tæt på kommuner og amter er også Søhøjlandets Økomuseum meget opmærksom på, hvordan opgavefordelingen mellem de nye kommuner og Region Midt falder på plads.

Økomuseet har smøget ærmerne op og er i fuld gang med at skabe nye kontakter og tilbyde sin assistance med etablering af formidling, tilgængelighed og oplevelser. Vi benytter derfor også lejligheden til at forny os, og det første møde i økomuseumsrådet skulle gerne give os nogle input om, hvor medlemmerne ser økomuseet i fremtiden. Det vil bestyrelsen gerne tage afsæt i.

Bestyrelsen har allerede rustet sig med en ny forklaring om, hvad økomuseet står for. Den lyder:

 • Søhøjlandets Økomuseum er et samarbejde, der fortolker og omsætter den lokale natur- og kulturarv til en drivkraft i udviklingen af Søhøjlandet.

Vi håber bl.a. at kunne gøre os synlige i forhold til det nye begreb "oplevelsesøkonomi", som vi mener meget godt dækker, hvad vi hidtil har arbejdet med. Økomuseet har med sine aktiviteter synliggjort og nyttiggjort natur- og kulturarven. Dermed har vi bidraget til skabelsen af lokal identitet for de mennesker, som bor i Søhøjlandet. Man får svar på, hvorfor her ser ud, som der gør, og for mange kan det også være en forklaring på, hvilke værdier vi skal passe godt på og dele med andre i fremtiden. På den måde skaber vi merværdi for f.eks. turisterhvervet.

Som væksterhverv i Søhøjlandet vil turismen blive et centralt omdrejningspunkt i den voksende oplevelsesøkonomi. Virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme og friluftsliv, kommer i højere grad til at fungere som alliancepartnere og bindeled til andre dele af kultur- og erhvervslivet for at kunne tilbyde gæster og borgere et rigt og varieret udbud af oplevelser i pagt med Søhøjlandets enestående natur- og kulturværdier. Derfor vil økomuseet fortsætte den visionære koordinering af samarbejde og etablering af synergi mellem de mange forskellige aktører i Søhøjlandet.

Som tovholder i "lokale aktionsgrupper" kan økomuseet bidrage til at sikre ekstern medfinansiering og skabe merværdi for erhvervene i Søhøjlandet. Vi vil bl.a. arbejde på at få en god dialog med storkommunerne Horsens, Skanderborg og Silkeborg samt Region Midt om bl.a. oplevelsesøkonomien:

 • Drift af publikumsfaciliteter
 • Etablering af tilgængelighed
 • Etablering af formidling
 • Skabelse af oplevelser
 • Koordineret markedsføring

Fremtidens organisation skal være enkel og fleksibel samt målrettet mod at udvikle konkrete produkter til Søhøjlandets beboere og gæster. Bestyrelsen glæder sig allerede til det næste møde i økomuseumsrådet til efteråret, hvor vi forhåbentligt skal høre meget mere om kontakterne til de nye kommuner og regionen.

Rent praktisk er hele driften af Søhøjlandets Økomuseum pr. 1. januar 2006 placeret hos Ry Turistbureau. Bendt Nielsens Tegnestue har i en del år trukket det administrative læs foruden at have snor i alle projekterne. Det er der nu lavet om på, således at der kommer mere smidighed i driften og mere frihed i projektarbejdet. Bestyrelsen vil gerne sige tak til Bendt Nielsen for at have båret den administrative byrde i opstartsfasen og ser frem til et forsat godt samarbejde på projektsiden.

Afslutning

Slutteligt skal der rettes en tak til alle, som har bidraget til samarbejdet i 2005. Mange, mange flere bude være nævnt i beretningen. Det har været overvældende, og der er skabt grundlag for, at økomuseet kan indlede bestræbelser på at få etableret det varige fodfæste.

Helle Reinholdt, formand

______________________________________________________________________________

Fakta 2005

Bestyrelse

Bestyrelsen har i 2005 været sammensat således:

 • Et medlem udpeget af et statsanerkendt museum:
  Museumsinspektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum (formand)
   
 • Et medlem udpeget af Klostermølle Naturcenter (Silkeborg Statsskovdistrikt):
  Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Silkeborg Statsskovdistrikt (næstformand)
   
 • Et medlem udpeget af områdets turistbureauer:
  Erhvervschef Robert Pedersen, Skanderborg Erhvervs- og Turistråd
   
 • Et medlem udpeget af ikke statsanerkendte museer, områdets besøgsmål og attraktioner:
  Arkitekt Poul Nielsen, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, afløste midt på året Bo Gregersen, Øm Kloster Museum.

Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne udpege yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Der er p.t. ikke udpeget yderligere medlemmer.

 

Økomuseumsrådet

Økomuseumsrådet havde ved udgangen af 2005 17 medlemmer:

 1. Ferskvandsmuseet
 2. Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
 3. Skanderborg Museum
 4. Øm Kloster Museum
 5. Klostermølle Naturcenter
 6. Natur og Ungdom
 7. Formidlingsenhed Ry
 8. Ry og Omegns Turistforening
 9. Brædstrup Turistforening
 10. Bryrup-Them Turistforening
 11. Turistforeningen for Skanderborg og Omegn
 12. Egnsarkivet for Ry Kommune
 13. Egnsarkivet for Them Kommune
 14. Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
 15. Ejer Baunehøjs Venner
 16. FDF - Friluftscenter Sletten
 17. Himmelbjergegnens Friluftsgård


 

 
<< TILBAGE
Til toppen af siden