Forord ved økomuseets formand Helle Reinholdt

Dette nyhedsbrev er samtidig en beretning om året 2000. Vi har lovet vore tilskudsgivere, at udsende en årsberetning til vore samarbejdspartnere og bestyrelserne bag de medvirkende institutioner.

I år 2000 synliggjorde økomuseet fortsat sine aktiviteter gennem realisering af de 9 formidlingsprojekter:

1. Fælles omslag
2. Faktablade
3. Fælles brochure
4. Plakat
5. Informationstavler
6. Internetside
7. Seminar
8. Kulturhistorisk registrant
9. Småskrift

Og der blev arbejdet på fremskaffelsen af midler til de 3 nye projekter:

1. Udstilling i Dørup Hestestald
2. Udstilling på Klostermølle
3. Gangsti mellem Gl. Rye Mølle og Klostermølle

Århus Amt, Skanderborg, Brædstrup og Ry Kommuner har bakket op om økomuseums-projektet, og hævet bevillingen af driftsmidler, så økomuseumsprojektet nu er gået ind i en 3-årig periode i et "højere gear". Målet i den kommende periode er at forberede dannelsen af en juridisk enhed for økomuseumsprojektet.

De medvirkende institutioner er: Skanderborg Museum, Øm Kloster Museum, Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, Klostermølle Naturcenter og Formidlingsenhed Ry. Turistforeninger og –bureauer følger projektet tæt, og andre viser nu også interesse for at deltage i samarbejdet!

Der er udvist stor forståelse og vilje til at berede vejen fra lodsejeres og myndigheders side. Og pressen har atter i året der gik været flinke til at omtale vore aktiviteter.

Søhøjlandets Økomuseum blev mere synligt i 2000. Endnu flere har en klarere opfattelse af, hvad økomuseet arbejder for. Vi vil i det kommende år yderligere forstærke samarbejdet gennem forskellige aktiviteter.

 

Februar 2001

Museumsinspektør Helle Reinholdt

Formand for Søhøjlandets Økomuseum

  til toppen af siden

Økomuseums-samarbejdets udvikling i 2000

Økomuseumssamarbejdet fortsatte i år 2000 på grundlag af en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem de medvirkende institutioner. Ry Kommune administrerer fortsat tilskudsmidler til økomuseets aktiviteter og drift, indtil der dannes en juridisk enhed.

I slutningen af forrige og begyndelsen af indeværende sekretariatsperiode afholdtes to møder mellem de medvirkende institutioners bestyrelser – den 30. november 1999 og 19. januar 2000. Disse møder dannede grundlag for en temadrøftelse i styregruppen den 4. april 2000. Temadrøftelsen tog udgangspunkt i Handlingsplan 2000-2005, som styregruppen havde vedtaget i januar 2000. Temadrøftelsen gav anledning til et par vigtige tilbagemeldinger om økomuseumsprojektets udvikling:

Organisation

De samarbejdende, suveræne institutioner vil gerne fortsætte samarbejdet og arbejde hen imod dannelsen af en formel organisering/juridisk enhed.

Projektarbejde

De 9 formidlingsprojekter og middelalderarrangementerne har på udmærket vis eksemplificeret, hvad økomuseumssamarbejdet er. Projektarbejde i økomuseums-regi sker fremover med afsæt i Handlingsplan 2000-2005. 3 nye projektbeskrivelser er prioriteret. Arbejdet med fremstilling af undervisningsmateriale ønskes op-prioriteret, og der bør allerede nu tages initiativer i forhold til et påtænkt landsdækkende "projekt renæssance året".

Nye samarbejdsparter

Det er generelt opfattelsen, at man indtil videre bør være tilbageholdende med inddragelse af nye samarbejdsparter, men at der gerne samarbejdes på projektniveau med eksterne parter.

til toppen af siden
Søhøjlandets Økomuseum fremstillede i begyndelsen af året 2000 en vandreudstilling, som blev vist på de medvirkende instititutioner, kulturhuse, biblioteker, rådhuse, på Århus Amt, i Friluftsrådet og hos Skov- og Naturstyrelsen
Vandreudstilling
 
På et orienteringsmøde i maj måned med bogmestrene i de 3 kommuner og Århus Amts Erhvervsafdeling, fandt man det rigtigt at lytte til institutionernes tilbagemeldinger. Derpå ansøgte sekretariatet om en forhøjelse af bidraget til sekretariatsbistand fra 50.000 kr. til 100.000 kr. om året, for at kunne opretholde aktivitetsniveauet og arbejde mod dannelsen af en juridisk enhed, så økomuseet fremover kan administrere egen økonomi.

Amt og kommuner imødekom positivt ansøgningen, så økomuseet pr. august 2000 gik ind i en ny 3-årig periode med et lidt højere ambitionsniveau.

 

Dåb

 
Fra dåben af knobskibet "Ry Ege". Knobskibet er en rekonstruktion, som er fremstillet af Ferskvandsmuseet. Ry Ege skal udstilles i Dørup Hestestald, hvor Søhøjlandets Økomuseum i samarbejde med Vejle Amt nyindretter informations- udstillingen om Dørup og Mossø.
til toppen af siden
Styregruppemøder og sekretariatsmøder i år 2000

Styregruppemøde 19, den 18. januar på Silkeborg Statsskovdistrikt
Styregruppemøde 20, den 8. februar på Ry Turistbureau
Temamøde i styregruppen den 14. marts på Akva Waterbeds
Temamøde i styregruppen den 4. april på Akva Waterbeds
Styregruppemøde 21, den 6. juni på Øm Kloster Museum
Styregruppemøde 22, den 15. august på Ferskvandsmuseet
Styregruppemøde 23, den 24. oktober på Brædstrup Rådhus

Sekretariatsmøde den 4. januar på Århus Amts Erhvervsafdeling
Sekretariatsmøde den 9. februar på Århus Amts Erhvervsafdeling
Sekretariatsmøde den 10. maj på Århus Amts Erhvervsafdeling
Sekretariatsmøde den 15. august på Århus Amts Erhvervsafdeling
Sekretariatsmøde den 18. september på Århus Amts Erhvervsafdeling
Sekretariatsmøde den 13. oktober på Århus Amts Erhvervsafdeling
Sekretariatsmøde den 7. december på Århus Amts Erhvervsafdeling

 

Samarbejder "indadtil"

På baggrund af institutionernes anbefalinger på mødet i april har styregruppen nu nedsat 3 arbejdsgrupper:

  • om organisation
  • om fremstilling af undervisningsmateriale
  • om udvikling af Internet-hjemmesiden www.ecomuseum.dk

Arbejdsgruppernes medlemmer er "hentet" fra institutionernes baglande, og desuden deltager Foreningen Natur og Ungdom i arbejdet med fremstilling af undervisningsmateriale.

De 3 arbejdsgrupper meldte første gang tilbage til styregruppen i januar 2001.

til toppen af siden

Foto: Bendt Nielsen  
M/S Lulu sejlede papmasse fra fabrikken på Klostermølle til trækbanen ved Alken Station.
Økomuseet har udarbejdet et projektoplæg om en udstilling i Klostermølles møllebygning. Udstillingen skal fortælle om papfabrikken på Klostermølle, landskabet og Voer Kloster. Klosterruinerne ligger endnu under gårdspladsen.
S/S Lulu

Samarbejder "udadtil"

Der arbejdes fortsat på realisering af de 9 formidlingsprojekter, som ikke alle kunne færdiggøres i år 2000. Det skyldes primært, at tilladelserne til at opstille tavler ikke kom i hus i så god tid, at vi kunne blive færdige. Flere af tavlerne ønskes opstillet inden for fredede områder, så både amt og fredningsnævn skal høres. Det har givet anledning til, at enkelte tavler nu indgår i fælles formidlingsprojekter mellem Århus Amt, Silkeborg Statsskovdistrikt og Søhøjlandets Økomuseum – med Søhøjlandets Økomuseum som "entreprenør". Dermed er formidlingsindsatsen blevet koordineret og mere kvalitativ. I dén forbindelse har både Vejle Amt og Århus Amt udpeget kontaktpersoner til økomuseet blandt "formidlere" i amterne.

Andre af de 9 formidlingsprojekter afventer igen færdiggørelsen af tavlerne – f.eks. temabrochuren, som er planlagt til bl.a. at omhandle de opstillede tavler. Friluftsrådet har accepteret, at regnskabet for de 9 formidlingsprojekter først kan afsluttes hen på forsommeren 2001.

til toppen af siden
Ring Kloster
Ring Kloster er et spændende kulturmiljø om både stenalder og middelalder
 

Natur- og Kulturmiljøer

Sekretariatet har drøftet færdiggørelsen af registranten og besluttet, at der skal ske følgende.

  1. Indhentning af friske oplysninger om amternes kulturmiljøudpegninger
  2. Gennemlæsning og udvælgelse af relevant indhold i 2 støttede forskningsprojekter om jægerstenalder og jernudvinding
  3. Anmodning om viden og relevante problemstillinger fra institutionerne i samarbejdet
  4. Gennemgang og udvælgelse af relevante stednavne fra Tue Jensens arkiv
  5. Fremstilling af økomuseets bud på en kulturhistorisk registrant, som fremtrækker væsentlige kulturhistoriske spor til videre formidling i økomuseet og som forslag til den offentlige planlægning – f.eks. stiplanlægning.

Dette arbejde er i fuld gang. Bl.a. har økomuseet afholdt møde med Århus og Vejle Amter om deres kulturmiljøudpegninger, og de medvirkende institutioners tilbagemeldinger forventes at foreligge medio februar 2001.

til toppen af siden

Skanderborg Slot
Fra Skanderborg Slot bestyredes kongens besiddelser i Søhøjlandet fra midt i 1500- tallet og frem til 1767 – herunder Ring Kloster

De 3 "nye" projekter fra januar 2000

Der samarbejdes fortsat med Vejle Amt på et fælles initiativ om etablering af en udstilling i Dørup Hestestald. Og der arbejdes fortsat med udstillingsinitiativer på Klostermølle i et tæt samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt. De 2 udstillingsprojekter søges p.t. finansieret, og der er fra forskellig side bevilget midler, så projekterne kan faseopdeles og påbegyndes etableret i 2001.

Stien fra Gl. Rye Mølle til Klostermølle er ligeledes "på vej", og i Ry Kommune er hele forløbet fysisk realiseret. Ry Kommune har anlagt p-pladsen ved Emborgvej og sikret en stiforbindelse mellem de fredede lyngbakker v. Gl. Rye og det statsejede areal nord for Salten Å. P.t. er der drøftelser i gang om den gamle "Rye Bro" over Salten Å. Måske kan broen indgå i stiprojektet, hvis forhandlinger med lodsejere og finansieringen falder heldigt på plads.

Fra besigtigelse af projektet om en gangsti fra Gl.Rye Mølle til Klostermølle – her ved Døde Å, som engang var Gudenåens hovedløb gennem Klosterkær.
Foto: Bendt Nielsen

til toppen af siden


Andre relevante initiativer

Ry Kommune har sammen med Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Ry Kommune drøftet stiplaner.
Det har bl.a. ført til, at den private fællesvej Bornlundvej
nu er klassificeret som offentlig sti.

Bornlundvej forbinder i sammenhæng med andre offentlige stier 2 af økomuseets institutioner Ferskvandsmuseet og Gl. Rye Mølle og Træskomuseum.
Der åbnes således nye mulighederfor guidede ture i kulturlandskabet f.eks. med udgangspunkt på museerne.

Formand for teknisk udvalg i Ry Kommune, Anders Jørgensen, klipper snoren ved indvielsen af gangstien på Bornlundvej.
Foto: Bendt Nielsen
til toppen af siden

 

Ry Messen og fælles markedsføring af Ry Kommunes Museer

Ry Turistbureau muliggjorde, at Søhøjlandets Økomuseum fik en stand på Ry Messen 2000. Som en naturlig følge af dette initiativ inviterede økomuseet de medvirkende institutioner i Ry Kommune til at bemande standen og fortælle om samarbejdet og formidling af natur- og kulturhistorie i det hele taget. Mange Ry-borgere fik på den måde mere at vide om økomuseets og de enkelte museers aktiviteter.

Til Ry og Omegns Turistforenings brochure for sæsonen 2001 har økomuseet bidraget med opsætning af et opslag om Ry-egnens natur- og kulturhistorie – herunder annonceringen for kommunens museer. Der er tale om et opslag, der layout-mæssigt lægger sig op af et nyt fælles markedsføringsinitiativ: En fællesbrochure for Ry Kommunes Museer. Økomuseet er ligeledes konsulent på fremstillingen af denne brochure for kommunens 3 museer.

 

Den Jydsk-fynske Erhvervsredegørelse

På initiativ fra borgmester Preben Andersen, Brædstrup Kommune, er Søhøjlandets Økomuseum medtaget i Den Jydsk-fynske Erhvervsredegørelse som et eksempel på et kulturprojekt i et landdistriktsområde. I skrivende stund forbereder sekretariatet sig på 2. runde i udvælgelsen af projekter ved at udarbejde en projektbeskrivelse/ansøgning.

 

Internationale kontakter

Søhøjlandets Økomuseum fik i 1999 besøg fra Italien og fra Japan i år 2000, og der er korresponderet med engelske forskere. Det har bl.a. ført til, at Søhøjlandets Økomuseum i 2000 har fået pæn omtale i Peter Davis´ bog "Ecomuseums" om økomuseumsidéen i Europa, New Castle University, og i en afhandling om "Ecomuseums in Europa – what they are and what they can be" af Mauricio Maggi og Frederico Zatti fra det regionale institut IRES, Piemonte, Torino.

til toppen af siden
Besøg fra Japan – på Øm Kloster Museum og Gl.Rye Mølle og Træsko- museum
Foto: Bendt Nielsen Foto: Bendt Nielsen
 
Foto: Bendt Nielsen
Søhøjlandets Økomuseum skiltede i 1999 vildtbanepæle ved Græstrup og Underup i Brædstrup Kommune. Pælene omgav oprindeligt de kongelige jagtarealer i Søhøjlandet. Senere er vildtbanepæle dukket op ved bl.a. Nim. De "nye" vildtbanepæle håber økomuseet at kunne finde midler til også at forsyne med oplysende information.
 

Styregruppens medlemmer

Helle Reinholdt, museumsinspektør på Skanderborg Museum (formand)
Erik Rask Petersen, formand for Brædstrup Turistforening
Bo Gregersen, museumsinspektør på Øm Kloster Museum
Poul E. Nielsen, formand for Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum
Steen Rytter, formand for Ferskvandsmuseets bestyrelse
Ole Juul Andersen, forstfuldmægtig på Silkeborg Statsskovdistrikt
Liselotte Nis-Hanssen, turistchef i Ry og Omegns Turistforening
Bente Hornbæk, Århus Amts Erhvervsafdeling
Torben Herborg, Århus Amts Erhvervsafdeling
Henrik Brunsø, kasserer i Formidlingsenhed Ry
Anders Jørgensen, formand for Formidlingsenhed Ry
Per Christiansen, formand i Bryrup-Them Turistforening
Søren Ladegaard, næstformand i Formidlingsenhed Ry
Bendt Nielsen, projektkonsulent

til toppen af siden

Henvendelse kan ske til:

Museumsinspektør Helle Reinholdt
Formand for styregruppen
Skanderborg Museum
Adelgade 5
8660 Skanderborg

Tlf.: 86 52 24 99
Landskabsarkitekt Bendt Nielsen
Projektkonsulent
Søkildevej 35 C
8680 Ry

Tlf.: 86 89 02 22