12. januar 2004


Nyhedsbrev og status
pr. januar 2004


… i overgangen mellem frivilligt netværk og virksomhed …
 

Erik Rask Petersen, Brædstrup Turistforening Projektkonsulent Bendt Nielsen Anders Jørgensen, Formidlingsenhed Ry
Liselotte Nis-Hanssen, Ry Turistbureau Olaf Møller, Ferskvandsmuseet Bo Gregersen, Øm Kloster Museum
Poul E. Nielsen, Gl.Rye Mølle og Træskomuseum Helle Reinholdt, Skanderborg Museum

Fra underskrivelsen af stiftelsesdokumenter for Fonden Søhøjlandets ØkomuseumIndledning

2003 blev et skelsættende år for Søhøjlandets Økomuseum. Det var året, hvor samarbejdet skulle bestå sin "politiske" prøve efter mere end 6 års virke som frivilligt netværk. Et af de helt store spørgsmål var, om kommunerne fortsat ville bakke op om samarbejdet – også uden et direkte driftsbidrag fra amterne?

I foråret 2003 fik økomuseet opbakning fra borgmestrene Jonna Grønver, Torkild Skifter og Aleksander Aagaard til at arbejde videre mod etablering af mere formel organisation for samarbejdet. Sammen med kommunaldirektørerne fra Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommuner fik økomuseet udarbejdet vedtægter for en erhvervsdrivende fond, fik opbakning i form af en meget positiv politisk behandling af ønskerne til driftsøkonomien ved budgetforhandlingerne i efteråret og fik stiftet fonden inden udgangen af 2003. Vi er meget glade for den opbakning og støtte kommunerne har udvist, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for. Også tak til Ry Kommunes økonomiske forvaltning, som har administreret vores tilskudsmidler, og som vil være os behjælpelige i en overgangsperiode, indtil vi selv kan klare opgaven.

Vi vil også gerne takke Århus og Vejle Amter for støtte til konkrete projekter og amtsborgmestrene Johannes Flensted-Jensen og Otto Herskind Jørgensen for deres positive modtagelse af vores orientering om udviklingen i samarbejdet.

Friluftsrådet har i hele forløbet fra økomuseets start for mere end 6 år siden udgjort en helt afgørende støtte for samarbejdet og projektarbejdet. Det er vi meget taknemmelige for, og vi håber på en fortsat positiv dialog, støtte og vejledning i det videre arbejde mod fælles mål om formidling, tilgængelighed og beskyttelse af vore naturværdier og kulturarv.

Silkeborg Statsskovdistrikt har spillet en stadig stigende rolle i samarbejdet, efterhånden som det er skredet fremad, og vi kan nu glæde os over skovdistriktets tætte tilknytning til samarbejdet med et medlem i fondsbestyrelsen. Vi ser nu klart en sammenhæng i formidlingen på tværs af f.eks. statslige, kommunale eller
private ejendomsskel, og vi glæder os til at arbejde videre på opgaven.

De medvirkende institutioner, Øm Kloster Museum, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, Ferskvandsmuseet, Klostermølle Naturcenter, Formidlingsenhed Ry, Frihedsmuseet og Skanderborg Museum har sammen med Århus Amts Erhvervsafdeling, Brædstrup Turistforening og Ry Turistbureau lagt megen tid og mange kræfter i arbejdet i
styregruppen og sekretariatet. Uden denne indsats og den positive vilje havde fondsdannelsen ikke kunnet lade sig gøre. Nu erstattes dette samarbejdsforum af fondsbestyrelsen og økomuseumsrådet, som vil fortsætte arbejdet for at synliggøre Søhøjlandets fortræffelige natur- og kulturhistorie i et lidt højere gear. Vel mødt til nye udfordringer!

En særlig tak rettes til Formidlingsenhed Ry, som på et tidligt tidspunkt forudså mulighederne og tog et initiativ til samarbejdet, som vi i starten måske var famlende overfor, men som vi i dag kan se den store værdi af. Og også tak til vore medarbejdere, webmaster Søren Ladegaard og projektkonsulent Bendt Nielsen. Formidlingsenhed Rys og personalets vedholdenhed har dannet rammen om et kontinuerligt forløb, hvor vi stille og roligt har bygget en organisation op, som nu står rustet til fremtiden.

Sidst skal det understreges, at vi opfatter Them Kommunes tilslutning til økomuseumssamarbejdet som en stor gevinst. Vi er glade for på denne måde at opleve, hvordan man i ”periferien” af det hidtidige samarbejde har kigget på os og fundet tiden moden til at være med. Et stort velkommen til Them Kommune, som har givet os anledning til at bevise, at projektet er åbent for de, som vil være med til at arbejde for synliggørelsen af den fælles identitet, som ligger inden for rammerne af det historiske Skanderborg Amt.

Fonden Søhøjlandets Økomuseum trækker nu i arbejdstøjet og tager over, hvor det frivillige netværk Søhøjlandets Økomuseum ”afleverede bolden”.


På vegne af det frivillige netværk Søhøjlandets Økomuseum
Helle Reinholdt, Skanderborg MuseumBorgmester Torkild Skifter, Brædstrup,
afmærker stien mellem Gl. Rye og Klostermølle
 

Status

Det seneste nyhedsbrev fra Søhøjlandets Økomuseum blev udgivet i foråret 2003. På daværende tidspunkt stod økomuseet efter ca. 6 års virke som løst netværk overfor en række opgaver, som skulle afklare fremtidens organisationsform og sikre økomuseets basale driftsøkonomi.

Disse opgaver blev formuleret på følgende måde:

 1. at overgå fra projekt til virksomhed

 2. at få en tilstrækkelig driftsøkonomi til, at der er ressourcer til egentlig sekretariatsdrift og informationsvirksomhed samt formulering af ansøgninger og opretholdelse af netværket/samarbejdsrelationerne

 3. at få en organisation på plads, som styrker økomuseet i samarbejdet mellem formidling, turisme og arealforvaltning

 4. at få anerkendelse fra kommunale, amtslige og statslige myndighedsniveauer – f.eks. som høringsberettiget samarbejdspart med en særlig opgave-varetagelse i landskabet

 5. at få anerkendelse fra kommunale, amtslige og statslige medarbejdere – f.eks. som samarbejdspart/konsulent med særlig opgaver og ofte på tværs af myndighedernes kompetance

 6. at få øget kredsen af samarbejdende kommuner i overensstemmelse med den geografiske afgrænsning af økomuseets arbejdsfelt

 7. at skabe mulighed for, at interesserede institutioner/foreninger mv. kan deltage i samarbejdet

 8. at få etableret et projektindhold i fase 3 for Søhøjlandets Økomuseum – herunder et nyt stort programlignende projekt i stil med de 9 formidlingsprojekter og udvikling af stier/rutebeskrivelse for de tværgående historier

 9. at sætte sig i en position, hvor vi allerede nu kan anvende nationalpark som markedsførings-og udviklingsbegreb for området, således at vi er endnu mere parate, når der inden for 2-3 år fra nu kommer et nyt statsligt udspil om nationalparker til afløsning for pilotprojekterne.

Ad 1
I november 2003 blev Fonden Søhøjlandets Økomuseum stiftet på Klostermølle ved et møde i økomuseets styregruppe. Dermed var der skabt grundlag for, at økomuseet kunne overgå fra projekt til virksomhed. Det første bestyrelsesmøde i fonden forventes afholdt i januar 2004, og bestyrelsen kommer til at bestå af :

 1. Et medlem udpeget af et statsanerkendt museum.

 2. Et medlem udpeget af Klostermølle Naturcenter (Silkeborg Statsskovdistrikt).

 3. Et medlem udpeget af områdets turistbureauer.

 4. Et medlem udpeget af ikke statsanerkendte museer, områdets besøgsmål og attraktioner.

 5. Op til 3 yderligere medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Ad 2
I samarbejde med Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommune blev der formuleret en fordelingsnøgle, hvorefter kommunerne blev foreslået at bidrage med driftsstøtte til sekretariatsarbejdet efter indbyggertal. Ved de efterfølgende budgetforhandlinger besluttede alle tre kommuner at bakke op om forslaget, hvorefter økomuseet er
sikret en driftsstøtte på 140.000 kr. excl. moms.

Ad 3
Sammensætningen af bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum afspejler en styrkelse af samarbejdet mellem formidling, turisme og arealforvaltning. Her sidder netop repræsentanter for institutioner, som arbejder med disse områder. Fondens formål er, at:

 • formidle natur og kultur primært i det historiske Skanderborg Amt.

 • indgå i og tilskynde til samarbejde mellem myndigheder, enkeltpersoner, institutioner og foreninger.

 • udvikle og realisere fælles projekter på tværs af institutioner, administrative grænser og myndighedsniveauer.

 • bidrage til regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag.

Ad 4 og 5
Det er aftalt med kommunerne, at der tilstræbes afholdt 2 årlige møder med kommunale planlæggere, hvor der orienteres gensidigt om planer og projekter. Dermed kan der ske en koordinering af økomuseets indsats med den kommunale planlægning. Endvidere vil der omkring økomuseets projektarbejder blive nedsat arbejdsgrupper med. repr. for relevante samarbejdsparter. Det vil i mange tilfælde netop være medarbejdere i stat, amter og kommuner. Et konkret eksempel herpå er etableringen af ”Det tematiserede Forprojekt”, som omtales neden for under punkt ad 8.

Ad 6
Pr. januar 2004 har Them Kommune søgt om optagelse i økomuseet, og byrådet i Them har besluttet at bidrage til den basale driftsøkonomi på samme måde som Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommuner. Gedved og Hørning Kommuner har tidligere fået orientering om økomuseet, og en videre dialog vil blive indledt, hvis det ønskes.

Ad 7
Ifølge fondsvedtægten skal fondsbestyrelsen nedsætte et økomuseumsråd, hvor foreninger, institutioner og lignende, som arbejder med opgaver i overens-stemmelse med fondens formål kan blive medlemmer. Økomuseumsrådet har en rådgivende funktion overfor bestyrelsen, og der skal afholdes to årlige møder i rådet. De nærmere detaljer omkring mødernes indkaldelse, indhold m.v. er fastsat i en forretningsorden, som bestyrelsen vedtog på sit første møde i januar 2004.

Ad 8
Søhøjlandets Økomuseum har formuleret et nyt projekt om oplevelser og tilgængelighed i de kommuner, som støtter samarbejdet med driftsstøtte. Projektet har titlen ”Det tematiserede Forprojekt”, og der er foreløbig givet tilsagn om støtte på 300.000 kr. fra Skov- og Naturstyrelsen under forudsætning af, at der rejses et tilsvarende beløb lokalt. Århus og Vejle Amter samt Ry, Skanderborg, Brædstrup og Them Kommuner er orienteret om projektet og de vilkår, som stilles fra Skov- og Naturstyrelsen. Der vil i begyndelsen af 2004 blive indledt drøftelser med disse parter om tilskud fra lokal side. Endvidere er Friluftsrådet ansøgt om en fordobling af støtten fra de offentlige myndigheder. Der forventes svar fra Friluftsrådet i løbet af februar 2004.

Ad 9
Et lille hæfte om "Visioner i Søhøjlandet" blev udgivet i oktober 2003. Hæftet beskriver, hvordan man kan forsætte arbejdet i Søhøjlandets Økomuseum i retning af en nationalpark. Hvis der kommer en lovgivning om nationalparker i Danmark, må bl.a. Søhøjlandet vurderes at være et godt bud på en kommende nationalpark. Med
hæftet er der taget afsæt til en "midtjydsk" model, hvor frivillighed er et nøgleord, og hvor aktiviteterne i Søhøjlandets Økomuseum kan være et bud på formidlings-arbejde m.v.
Områdets turistbureauer har til sæson 2004 taget ideerne til sig, og indledt en fælles markedsføring for Søhøjlandet. Med baggrund i en brainstorming med et kommunikationsfirma om markedsføring af Søhøjlandet som et samlet område, er der bl.a. etableret en fælles hjemmeside for turistbureauerne, www.sohojlandet.com, hvorfra der linkes direkte videre til bureauernes egne
hjemmesider og til Søhøjlandets Økomuseum.

Det er således lykkedes at komme videre med alle 9 opgaver, og vejen er banet for en fortsættelse af samarbejdet om Søhøjlandets Økomuseum på et mere formaliseret plan end tidligere.

 


Fra det stiftende møde på Klostermølle.

 

Afsluttede og igangværende opgaver pr. januar 2004

Nyhedsbrevet fra foråret 2003 beskriver, hvilke opgaver der hidtil er løst, og grundøkonomien bag disse. De opgaver, der allerede var afsluttet dengang omtales ikke her igen, men et par bemærkninger skal knyttes til følgende opgaver, som på daværende tidspunkt var sat i gang, og hvor der sket en væsentlig udvikling i den
mellemliggende periode:

 1. Hjemmesiden www.ecomuseum.dk

 2. Projekterne ”Historier i Søhøjlandet”, ”Den Gode Historie” og hjemmesiden www.gode-historier.dk

 3. Projektet ”Jylland På tværs” og hjemmesiden www.jylland-paa-tvaers.dk

 4. Udstilling på Klostermølle

 5. Udstilling i Dørup

 6. Sti fra Gl. Rye Mølle til klostermølle.

Ad 1
Allerede fra for ca. 3½ år siden overtog institutionerne i økomuseet driften af hjemmesiden www.ecomuseum.dk, og hjemmesiden er nu i realiteten en samlet hjemmeside for enkelte institutioner. Søger man således oplysninger om Skanderborg Museum, Frihedsmuseet, Øm Kloster Museum, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, Ferskvandsmuseet, Klostermølle Naturcenter eller Formidlingsenhed Ry kommer man ind på økomuseets hjemmeside. Hjemmesiden er meget velbesøgt, og de erfaringer, der er opsamlet om bl.a. de mest velbesøgte dele indgår nu i en fælles evaluering og revision, som forestås af webmaster Søren Ladegaard i samarbejde med institutionerne og fremover også Fondsbestyrelsen.

Ad 2
I 2003 var ca. 1600 registrerede gæster med på tur i landskabet eller til arrangementer under projektet ”Historier i Søhøjlandet – aktiv natur og kulturformidling”. Der blev i foråret 2003 udgivet en folder med et kort over økomuseets information, de medvirkende institutioner, stier, udsigtspunkter m.v. samt en kalender over guidede arrangementer. Folderen blev lagt på hjemmesiden www.gode-historier.dk og der blev nedsat et guidekorps, som p.t. tæller ca. 25 personer, som kan formidle historier om landskabets natur og kultur. Projektet nyder godt af, at Søhøjlandet i foråret 2003 blev optaget som samarbejdspart af Destination 21 i det landsdækkende udviklingsprojekt ”Den Gode Historie”, som Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet med ca. 2,5 mio. kr. Projektet ”Historier i Søhøjlandet” kan således bidrage til udviklingen af et bæredygtigt turistprodukt om historiefortælling. De øvrige samarbejdsparter i ”Den Gode Historie” er destinationerne Toppen Af Danmark, Odsherred og Møn. Tovholderrollen i ”Den Gode Historie” er pr. januar 2004 overdraget fra Destination 21 til Friluftsrådet.

Ad 3
I samarbejde med økomuseerne i Skjern-Egvad og på Samsø, har Søhøjlandets Økomuseum netop færdiggjort en folder om besøgsmål på tværs af Jylland fra Vestkysten til Samsø. Folderen er udgivet i en dansk, engelsk og en tysk version, og den er desuden snart tilgængelig på hjemmesiden www.jylland-paa.tvaers.dk, hvorfra den kan printes eller bestilles. Den udleveres endvidere fra turistbureauerne på strækningen. Folderen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Cyklistforbund, Dansk Vandrelaug og Dans Ride Forbund, ligesom flere repr. for turismens
organisationer, amter, kommuner og statsskovdistrikter har medvirket. Folder og hjemmeside har kostet ca. 200.000 kr. excl. moms, og den af finansieret af Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, amter, kommuner og turismens organisationer.

Ad 4
Udstillingen på Klostermølle er i færd med at blive realiseret. Silkeborg Statsskovdistrikt har istandsat bygningerne, og der er nedsat en arbejdsgruppe til at styre formidlingsarbejdet. Undervejs i forløbet er der foretaget omprioriteringer og justeringer, som i højere grad synliggør Klostermølle som et markant støttepunkt for friluftslivet. Udstillingen er spredt til flere bygninger, og elementer vil være tilgængelige året og døgnet rundt, ligesom der er tanker om at videreudvikle stedet med yderligere besøgsfaciliteter samt arbejde for øget tilgængelighed for handicappede. En væsentlig del af formidlingen om papfabrikken på stedet – et eksempel på nyere tids industri – er udført, og der forventes i første halvdel af 2004 etableret formidling om bl.a. friluftslivets muligheder, natur og landskab samt klosterkulturen i det middelalderlige Voer Kloster. Udstillingen er finansieret af Århus og Vejle Amter, Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og EU’s Artikel 33.

Ad 5
Udstillingen i den gamle hestestald i Dørup forventes ligeledes etableret i første halvdel af 2004. Her sættes fokus på Mossø-fredningen og den lokale kulturhistorie, som bl.a. omfatter fiskeriet på Mossø og husflidsarbejder som f.eks. fletning i siv. Indledningsvist har Vejle Amt renoveret og klargjort bygningen, og der er netop udsendt en orientering til beboerne i Dørup og omegn for at informere om udstillingsarbejdet og opsamle evt. lokal viden, genstande m.v. Hermed drages erfaringer med bred borgerinddragelse forud for formidlingsarbejdet. Udstillingen
er finansieret af Vejle Amt, Friluftsrådet og EU’s Artikel 33.

Ad 6
Stiprojektet fra Gl. Rye Mølle til Klostermølle er næsten færdiggjort. Anlægsarbejdet omfatter endnu etablering af et spor langs Klostermøllevej, men en ny stibro i træ er etableret over Salten Å, og langs Ryvej har Vejle Amt og Brædstrup Kommune etableret en kombineret cykel- og vandresti, som hænger sammen med de vandrestier, som Silkeborg Statsskovdistrikt for få år siden etablerede på ejendommen Ny Vissing Kloster som en del af det fælles projekt. Ry Kommune har etableret p-plads m.v. ved stiens forløb nord for Salten Å, og en privat lodsejer har
velvilligt stillet færdselsmuligheder til rådighed i de netop rydede og naturfredede lyngbakker sydøst for Gl. Rye. Det samlede anlægsprojekt er finansieret af Ry og Brædstrup Kommuner, Århus og Vejle Amter samt Skov- og Naturstyrelsen. Der er ligeledes udført afmærkning af stien, som også er indtegnet i den netop genudgivne folder om Mossø. Der vil i 2004 blive etableret formidling langs stien, og denne opgave er lagt i hænderne på arbejdsgruppen bag Klostermølleudstillingen.

Kommende projektarbejder i 2004

En væsentlig del af arbejdet fra begyndelsen af 2004 vil bestå i at få fondens arbejde sat i gang, så Søhøjlandets Økomuseums videre drift sikres en god start. Der skal laves budgetter og fordeles opgaver. Derudover skal der tages hånd om de igangværende projekter og de nye, som tegner sig skal sættes på bedding. De nye opgaver omhandler bl.a.:

 • Det tematiserede Forprojekt

 • Etablering af information i Them Kommune

 

Ad: ”Det tematiserede Forprojekt”

”Det tematiserede Forprojekt” er en strategiplan mod videre udvikling af Søhøjlandets natur- og kulturhistoriske kvaliteter. Projektet indledes med en kortlægning af bl.a. eksisterende:

 • Stier (trampestier, vandrestier, cykelstier, ridestier m.v.)

 • Færdselsmuligheder ad vandvejene (kano, kajak, sejlads m.v.) og landgangssteder for offentligheden ved søer og åer

 • Offentlige opholdsarealer (p-pladser, udsigtspunkter, madpakkerum, rastepladser m.v.)

 • Formidling (informationstavler, ubemandende og bemandende udstillinger, museer, naturskoler, guidning og historiefortælling)

 • Primitive overnatningspladser

Der udføres også en beskrivelse af områdets overordnede natur- og kulturmiljøer og de sammenhænge i kulturlandskabet, som giver Søhøjlandets kerneområde nationalt særkende – vikingetidens infrastruktur, kloster- og krongods, nyere tids landbrugsreformer, skovdrift og industrisamfundets opbygning og udvikling til vor egen tid sammenholdt med Gudenåsystemet, søerne og bakkelandets store variation.

Med udgangspunkt i kortlægning og beskrivelse udpeges en række emner/projekter, som umiddelbart kan virkeliggøres, eller hvor realiseringen kan indarbejdes i f.eks. den lokale kommunale og amtslige planlægning, ved frivillige aftaler etc. De økonomiske midler til realisering af projekter vil efterfølgende variere efter projekternes indhold og karakter. Fælles er dog, at projekterne bygger videre på den eksisterende struktur og bidrager til at forbedre eksisterende tilbud og udfylde ”huller” i den fremtidige struktur.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har det overordnede ansvar for forprojektets gennemførelse. I arbejdsgruppen tilbydes plads til:

 • 1 repr. for Skov- og Naturstyrelsen v. skovrideren for Silkeborg Statsskovdistrikt (formand)

 • 2 faglige repræsentanter for hhv. Århus og Vejle Amter

 • 4 faglige repr. for hhv. Ry, Skanderborg, Brædstrup og Them Kommuner

 • 1 faglig repr. for turismen

 • 1 repr. for det private skovbrug

 • 1 repr. for det private landbrug

 • 1 repr. for byerhvervene

 • 1 repr. for institutionerne i Søhøjlandets Økomuseum

 • 1 repr. for Friluftsrådet

Arbejdet med forprojektet forventes igangsat primo 2004 og afsluttet inden den 1. juli 2005, hvor pilotprojekterne for de udpegede nationalparkområder også afsluttes. På den måde kan erfaringerne fra Søhøjlandet også indgå i Miljøministerens overvejelser om en evt. lovgivning om nationalparker.
 

Ad: Etablering af information i Them Kommune

I de indledende drøftelser med Them Kommune om optagelse i Søhøjlandets Økomuseum har det været ønsket, at der i Them Kommune opstilles informationstavler som de i ”gamle økomuseumskommuner”.

Der foreligger nogle foreløbige tanker om en basis-information, idet den nærmere placering af tavler m.v. afklares efterfølgende med Them Kommune og eventuelle andre samarbejdsparter (f.eks. private lodsejere), som måtte blive berørt.

Basisinformationen tænkes etableret i årene 2004-2005, idet Them Kommune så hurtigt som muligt skal kunne indgå i samarbejdet på samme vilkår som de øvrige kommuner. Der kan f.eks. blive tale om ca. 8 informationstavler om f.eks. Høgdal, Veteranjernbanen i Bryrup, Bryrup Langsø, Gjessø, Vrads m.v. Der skal også udføres et supplement til de eksisterende beskrivelser på hjemmesiden www.
ecomuseum.dk.

Den overordnede information om samarbejdet, som allerede er ophængt i de tre centerbyer, Ry, Skanderborg og Brædstrup skal revideres, og den skal tillige ophænges centralt i Them by.

Bogen ”Historier i Søhøjlandet”, som i den nuværende form omhandler de tre ”gamle” økomuseumskommuner skal på sigt suppleres med beskrivelser fra Them Kommune. Derfor skal det planlægges at lave en opdateret version af bogen, når natur- og kulturhistoriske kvaliteter i Them er registreret og klar til at blive formidlet.

 

 

Fra tur med Them Byråd
i ”økomuseumsland”


 

 

<< TILBAGE
Til toppen af siden
FLERE NYHEDER >>