HISTORIER I SØHØJLANDET  NYHEDSBREV 2003  NY BRO OVER SALTEN Å  GENVISIT I CASOLE

 
Søhøjlandets Økomuseum


Beskrivelse af promotiontur den 21. maj 2003

Historier i Søhøjlandet - aktiv natur- og kulturformidling

Den 21. maj havde Ry Turistbureau og Søhøjlandets Økomuseum inviteret folk fra turisterhvervet på en promotion-tur i en lille del af det smukke midtjydske søhøjland.

Formålet med turen var at præsentere en ny folder om guidede arrangementer i sæson 2003 for de mennesker, som har kontakt med turisterne på turistbureauerne, i overnatnings-sektoren eller på de steder hvor oplevelsestilbudene er. Samtidig var formålet at præsentere det nye korps af guider eller turledere, som står klar til at give gæsterne i området en håndsrækning med forståelsen af landskabets natur- eller kulturhistorie eller at finde en velegnet rute gennem landskabet – til fods, på cykel, i kano, kajak eller måske til hest.

Mulighederne er mange, og de vil blive udviklet fremover. Ry Turistbureau og Søhøjlandets Økomuseum er af Destination 21 blevet udvalgt til at deltage i projektet ”Den Gode Historie”, hvortil Destination 21 har modtaget 2,5 mio. fra Arbejdsmarkedets Feriefond. De øvrige deltagere i projektet er destinationerne Møn, Odsherred og Toppen af Danmark.

Ca. 60 personer deltog i turen, som blev afviklet i 2 busser. Under turen fra Ry Station og ud til det første sted, hvor deltagerne skulle strække benene, blev man budt velkommen af turistchef Liselotte Nis-Hanssen, Ry Turistbureau, og landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Søhøjlandets Økomuseum.

Første holdt blev gjort ved Lyngbakkerne i Gl. Rye, hvor deltagerne måtte bestige Musebakke, hvorfra der er en imponerende udsigt over de centrale dele af Søhøjlandet. Udsigten er netop blevet forbedret gennem et storstilet naturplejeprojekt iværksat af Århus Amt og lodsejer Henrik Brunsø.
 

På Musebakke bød borgmester Jonna Grønver, Ry Kommune, velkommen. Hun glædede sig over initiativet med den nye folder og historiefortællingen i landskabet samt de usædvanligt betagende og historiefyldte rammer, som landskabet i Søhøjlandet udgør.  
Direktør Steen Achton fra Destination 21 fortalte om projektet ”Den Gode Historie” og om udvælgelsen af deltagere til projektet. Det havde været svært at komme udenom Søhøjlandet, fordi en væsentlig del af forarbejdet på en måde allerede var gjort med projektet om ”Historier i Søhøjlandet – aktiv natur- og kulturformidling”. Målet med projektet er om et par år at kunne tilbyde et bæredygtigt turistprodukt baseret på lokalområdets historier.  
Efter indtagelsen af en lokal snaps - krydret med bl.a. lyng og enebær – fortalte efterskoleforstander og bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, Ove Gasbjerg, om Friluftsrådet og dets interesse for projekterne i Søhøjlandet. Han betonede bl.a., at støtten fra friluftsrådet beroede på den lokale forankring, som er vigtig – også ved udpegning af kommende nationalparker.  
Erhvervskoordinator Mette Rhode, Østjyllands Turistudviklingsfond, fortalte, at man i turistudviklingsfonden opfatter historiefortællingen som et vigtigt element i fremtidens turisme. Derfor støttede man et projekt som ”Historier i Søhøjlandet – aktiv natur- og kulturformidling”, hvor man fokuserer på lokalområdets tilbud og den direkte kontakt mellem turisterne og den lokale befolkning.  
På Musebakke rundede direktør Henrik Brunsø, Akva Waterbeds, af med at fortælle om, hvorfor han havde erhvervet de fredede lyngbakker og engageret sig i naturplejeprojektet. Henrik Brunsø fandt det positivt at kunne bidrage til at åbne op for almenheden på egne arealer, hvor publikum allerede nu påskønner udsigterne fra de nye stier og plejen med græssende kreaturer.
 
 

Turdeltagerne måtte derefter atter i busserne for at køre ned til Salten Å, hvor der netop er etableret en grænseoverskridende ny sti-bro i træ. Via broen krydsede turdeltagerne både amtsgrænse, kommunegrænse og museumsgrænse. Bendt Nielsen, Søhøjlandets Økomuseum, fortalte om bro-projektet og dets sammensæng til en ny oplevelsessti fra Gl. Rye til Klostermølle – finansieret af Skov- og Naturstyrelsen v. Silkeborg Statsskovdistrikt, Århus og Vejle Amter og Ry og Brædstrup Kommuner. Endvidere fortalte Bendt Nielsen om de oplevelser, som knytter sig til stien, herunder, geologien, fiskegårdsanlægget Salgårde, flyvepladsen og flygtningelejren syd for Gl. Rye. Grøn Guide Charlotte Valløe fremviste urter og planter, som på forskellig vis har indvirkning på menneskers helbred og psyke. Der var bl.a. lidt godt for så forskellige emner som ”elevatormaver”, hjerter og potens.
 

Efter endnu en lille køretur i busserne måtte deltagerne tilbagelægge det sidste stykke til Klostermølle til fods ad den gamle møllevej på dæmningen, som opstemmer Gudenåens vand ved Klostermølle. Fra den modsatte bred fiskede i tavshed et par benediktinermunke med en ruse i pileflet.
Fremme ved Klostermølle bød forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Silkeborg Stasskovdistrikt, velkommen til statens ejendom – erhvervet efter en brand i 1974. Klostermølle rummer såvel en klosterruin som en tidligere fabrik til produktion af træmasse og pap af træ fra skovene. Silkeborg Statsskovdistrikt har istandsat områdets bygninger og er i færd med indretning af Klostermølle til naturcenter - bl.a. i samarbejde med foreningen Natur og Ungdom og Søhøjlandets Økomuseum. Ole Juul Andersen kom også kort ind på de problemer man har på stedet med et par mystiske munke, som tyvfisker i åen.
 
 

Opsynsmand Bjarne Bjerregaard, Silkeborg Statsskovdistrikt, havde fremstillet lokale sandwich med bl.a. sandart, som deltagerne kunne indtage som aftensmad med en øl eller vand eller måske et glas middelaldervin. Derpå var der rundgang til ejendommens forskellige bygninger, hvor naturvejleder Lars Jørgen Grønbjerg, Natur og Ungdom, fremviste naturskolen. Bendt Nielsen, Søhøjlandets Økomuseum, fortalte om de kommende udstillinger om bl.a. kloster og papproduktion, og Lokalafdelingskonsulent Rune Kjærgaard Lange, Natur og Ungdom, var behjælpelig med at genkende fugle fra fugletårnet i gavlen på tørreladen.

Dagen sluttede af med voddragning i Mossø, hvor det blev synligt, at der faktisk er fisk – ikke så store denne aften, men alligevel ... Inden turen gik tilbage til Ry blev det afsløret, hvem der vandt konkurrencen, som opsynsmand Bjarne Bjerregaard havde iscenesat. Turdeltagerne skulle gætte vægten på en netop nedlagt råbuk, og vinderen var kun få hundrede gram fra det rigtige resultat. Efter at Liselotte Nis-Hanssen havde afsløret vinderen kunne hun takke af for en vellykket dag, hvor man forhåbentlig havde fået indtryk af lidt af dét, som Søhøjlandet gemmer på, og hvoraf der er så utroligt meget mere – spørg bare blandt korpset af guider eller turledere.
 
 
Ry Turistbureau
Søhøjlandets Økomuseum
   

 

 << TILBAGE  

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle