NY BRO OVER SALTEN ÅGENVISIT I CASOLEBESØG FRA CASOLENYHEDSBREVJYLLAND PÅ TVÆRS

 
Søhøjlandets Økomuseum

Status og fremtid | Økomuseets nuværende organisering og drift | Økomuseets projektarbejde hidtil | De tre nye projekter | "Jylland på Tværs" | "Oplevelser og Viden""Kulturlandskab, kulturmiljø, naturmiljø i Søhøjlandet" | "Historier i Søhøjlandet" | "Den Gode Historie" | Fælles markedsføring | ArrangementerDe aktuelle udfordringer | Vision


Maj 2003

Nyhedsbrev 2003

Hvad har vi nået?

Hvad har det betydet?

Hvor vil vi hen?


Fra hedebakkerne ved Himmelbjerget

Indledning

Dette nyhedsbrev er udarbejdet som en oversigtlig beretning om de første to faser af arbejdet med Søhøjlandets Økomuseum – efter snart 6 års samarbejde blandt de medvirkende institutioner. Redegørelsen er behandlet i økomuseets sekretariat.

Idéen om Søhøjlandets Økomuseum tog sin begyndelse med udgivelsen af idéoplægget i februar 1997. Heri beskrev Formidlingsenhed Ry, hvorledes man kunne forestille sig et projekt etableret.

En række lokale institutioner og samarbejdsparter tilsluttede sig projektets første fase, som bestod i nedsættelse af en styregruppe og udviklingen af projekter, som kunne synliggøre samarbejdets konkrete indhold og formål.

I fase 2, som begyndte i august 2000, blev aktivitetsniveauet i samarbejdet øget i kraft af en større ressourcetildeling og synligheden i projektarbejdet tog form.

Projektets driftsressourcer har indtil videre været sikret fra Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommuner samt Århus Amts Erhvervsafdeling. Som tingene ser ud lige nu, er kommunerne fremover alene om at sikre et driftstilskud.

Derfor står økomuseet overfor store udfordringer om, hvorledes fremtiden skal skrues sammen. Sekretariatet vurderer, at der er et stort behov for at afstemme den ønskede udvikling med de muligheder, som tilskudgiverne ser. Derfor ønskes en dialog med kommunerne, og bl.a. dette nyhedsbrev udgør grundlaget for den indledende dialog.

Status og fremtid

Hvad har vi nået?

Søhøjlandets Økomuseum har bestået i snart 6 år som et løst samarbejde - et frivilligt netværk - med det formål at etablere formidling, fælles markedsføring og fremstilling af undervisningsmateriale.

I de forløbne år er der sket en væsentlig erfaringsudveksling mellem de medvirkende institutioner, og der er især omkring formidling og fælles markedsføring udført en lang række projekter. I korte træk er ”De 9 Formidlingsprojekter” afsluttet, og der er taget hul på realiseringen af ”De 3 nye Projekter”. Løbende er der udført en lang række konsulentopgaver for forskellige samarbejdsparter, og flere nye spændende initiativer er på bedding.

Vi har også formået at få synliggjort Søhøjlandet i forhold til de bestræbelser, der for tiden gøres for at udlægge nationalparker i Danmark. Her er økomuseets formidling og samarbejdsformen et bud på, hvorledes man kunne bidrage til udviklingen af indholdet i en ”levende” nationalpark med bosætning og erhverv i landskabet. I ”vores” model tages afsæt nedefra, og fagligheden i de medvirkende institutioner danner grundlaget for fortælling af historier til områdets beboere og gæster. Udvikling af projekter som f.eks. stier og formidling udøves efter frivillighedsprincippet og i dialog med private lodsejere.


Fra Turistbureauets guidede havneture 2002

Hvad har det betydet ?

Økomuseet har i de forløbne år i praksis synliggjort tankerne og idéerne med samarbejdet, og skabt et resultat, som kan anvendes af lokalbefolkningen og gæsterne i Ry Skanderborg og Brædstrup Kommuner. Efterspørgslen og interessen for økomuseets formidling er stor, og ønsket om at blive tilsluttet samarbejdet fremsættes nu fra flere sider.

Vi har på opfordring fra borgmestrene ladet udviklingen af projektet foregå i et afpasset tempo, så alle kunne være med. Nu er tiden så moden til at snakke organisation og permanentliggørelse af samarbejdet.

Hvor vil vi hen?

Søhøjlandets Økomuseum er ikke et museum, men bl.a. museernes faglighed danner grundlag for formidlingen, hvilket de frembragte resultater afspejler. I fremtiden vil vi gerne gennem aktiviteterne give bidrag til skabelsen af en positiv udvikling i:

Bosætningspolitik lokal identitet, kultur, undervisning
Erhvervspolitik virksomhedstiltrækning, branding, miljø og bæredygtighed, erhvervsfremme på tværs af kommunegrænser
Turistpolitik information, markedsføring, produktudvikling, nationalpark, landskabet og "de gratis glæder", tilgængelighed, stier, aktiviteter, koordinering
Landskabspolitik formidling, naturbeskyttelse, planlægning, nationalpark, tilgængelighed, stier

Økomuseumsprojektet har en væsentlig berøringsflade med de kommunale opgaver og kan bidrage til en synergi-effekt på en lang række politikområder. Det er økomuseets ønske, at organiseringen giver mulighed for at udføre indtægtsdækkets virksomhed. Derved kan projektet bidrage til at sikre egen driftsøkonomi og påtage sig opgaver, som vil øge effektiviteten på tværs af kommunegrænser – f.eks. tilsynsopgaver, planlægningsopgaver, formidlingsopgaver, servicering og produktudvikling.


Den nye sti/bro syd for Gl. Rye

 

Økomuseets nuværende organisering og drift

Økomuseumssamarbejdet har siden 1997 bygget på en forholdsvis løs samarbejdsaftale, som er blevet forlænget for et år ad gangen. Samarbejdsaftalen er løbende blevet justeret efter aftale i styregruppen.

Følgende institutioner har underskrevet samarbejdsaftalen:

 • Skanderborg Museum
 • Øm Kloster Museum
 • Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
 • Ferskvandsmuseet
 • Klostermølle Naturcenter
 • Formidlingsenhed Ry

Disse institutioner er repræsenteret i styregruppen, som desuden rummer repr. for:

 • Turistbureauerne i Ry og Skanderborg
 • Brædstrup Turistforening
 • Bryrup-Them Turistforening
 • Århus Amts Erhvervsafdeling

Ifølge samarbejdsaftalen er driftsperioderne fastlagt fra 01.08-31.07. Denne forskydning i forhold til kalenderåret, har haft forskellig betydning for, hvorledes driftsmidlerne har kunnet anvendes og hvornår de er blevet udbetalt. Århus Amt, Brædstrup og Skanderborg Kommune har stillet de bevilgede midler til rådighed umiddelbart efter budgetvedtagelsen, mens Ry Kommune først har stillet midlerne til rådighed efter budgetårets begyndelse.

Ry Kommune administrerer økomuseets tilskudsmidler. Der er tale om midler til den daglige drift – hidtil bevilget af kommunerne og Århus Amt samt projektmidler fra forskellige kilder.

Det har tidligere været fremme, at økomuseets nuværende organisering er utilstrækkelig, hvis man skal kunne administrere egen økonomi. Derfor har man i hele forløbet fra styregruppens opstart i 1997 arbejdet hen imod en organisering som en form for selvejende institution.

Der er løbende udarbejdet årsberetninger i form af nyhedsbreve om samarbejdet. Disse årsberetninger er udsendt til en bred kreds af "baglande" bag de medvirkende institutioner og foreninger, kommuner amter, Skov- og Naturstyrelsen m.v. Borgmestrene i Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommune har desuden løbende fået en særlig grundig orientering om projektets og samarbejdets udvikling. Borgmesterkredsen har bl.a. anbefalet, at udviklingen foregik i et afpasset tempo, så alle samarbejdsparterne kunne være med.

 

Driftsmidlerne har fordelt sig som følgende oversigt viser:

Tilskud i årene 1997-2003, 6 sekretariatsperioder

 

Fase 1

Fase 2

Sekretariatstilskud

1997/
1998 

1998/
1999 

1999/
2000 

2000/
2001 

2001/
2002 

2002/
2003 

Brædstrup Kommune

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

Skanderborg Kommune

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

Ry Kommune

10.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

Århus Amt

25.000

25.000

25.000

50.000

50.000

25.000

Total

50.000

50.000

50.000

110.000

110.000

85.000

Årsagen til nedgangen i driftstilskuddet 2202/2003 er, at Århus Amts Erhvervsudvalg har meddelt, at man fra fase 2´s afslutning nedtrapper tilskuddet med 25.000 kr. og derpå trækker sit bidrag helt, idet udvalget ikke ønsker at medvirke til drift. Fra økomuseets fase 3 er der således p.t. ikke driftsbidrag fra amtslig side.

I konsekvens af amtets Erhvervsudvalgs beslutning blev der den 22. oktober 2002 afholdt et møde med amtsborgmestrene på Klostermølle. Borgmestrene fra Ry og Brædstrup Kommune deltog i mødet. Udmeldingen fra amtsborgmestrene var positiv i forhold til økomuseets aktiviteter, som man påskønnede. Omkring amternes engagement i driften af økomuseet udtrykte begge amtsborgmestre ligeledes positiv velvilje (Fra Århus Amts side blev det understreget, at et evt. driftstilskud snarere skulle findes i Natur- og Miljøafdelingen frem for Erhvervsafdelingen), men man så dog gerne, at en fremtidig organisering af økomuseet fandt sine driftsmidler via overhead fra projektarbejdet. Amterne ville til gengæld gerne deltage i konkrete projekter med anlægsmidler.

Økomuseet står lige nu overfor at skulle fremlægge et forslag til organisationsplan og et bud på fordelingen af udgifter til den fremtidige drift.

Sekretariatet ser det som et stor udfordring, at organisationsplanen kan rumme de udviklingsperspektiver, der tegner sig. Man vil også tilstræbe at indarbejde de råd, der er afgivet gennem forløbet.


Fra turen Jylland på Tværs

 

Økomuseets projektarbejde hidtil

Økomuseet har været initiativtager til og aktiv deltager i en lang række projekter i de første to faser. Ikke mindst igangsættelsen af "De 9 formidlingsprojekter" i fase 1 har haft betydning for synliggørelsen og for etableringen af samarbejdsrelationer, som har vist sig gunstige for andre projektarbejder, hvor økomuseet har kunnet fungere som konsulent og sparringspartner – især i fase 2. I hovedtræk ser projektarbejdet hidtil således ud:

De 9 formidlingsprojekter:

Tilskud til de 9 formidlingsprojekter
1998
1999
2000
total
Brædstrup Kommune
16.483
16.483
16.483
49.449
Skanderborg Kommune
40.000
40.000
40.000
120.000
Ry Kommune
20.186
20.186
20.186
60.556
Århus Amt
76.665
76.665
76.665
229.995
Friluftsrådet
153.333
153.333
153.333
460.000
Total
306.667
306.667
306.667
920.000
 
Anvendelsen af tilskudsmidler fordelt på de 9 formidlingsprojekter
Omslag
50.000
Faktablade
51.364
Fællesbrochure om infotavler
52.493
Plakat
52.773
Informationstavler
428.004
Internet
27.000
Seminar
30.000
"Historier i Søhøjlandet"
177.366
Småskrift om middelalder
51.000
Total
920.000

Regnskabet for de 9 formidlingsprojekter blev afsluttet i marts 2002.

Konsulentopgaver

For forskellige parter er der udført konsulentopgaver, som i dag udgør en integreret del af økomuseets formidlingstilbud. Finansieringen af disse konsulentopgaver er sket af de instanser, som er nævnt i det følgende:

Silkeborg Statsskovdistrikt:
Infotavler og folder om Illerup Ådal og udstilling ved Vestbirk Vandkraftværk. Infotavle ved Fårbjerg og folder om området ved Skanderborg Sø.
Århus Amt:
Infotavle ved Fårbjerg og folder om området ved Skanderborg Sø.
Ry Kommune:
Infotavler v. Anna Klindt Sørensen Have, Siim Mose, Siimtoften, Hulveje ved Skærsbrokjær, Skt. Sørens Kilde, Jaungyde, Låsby, Havneområdet og stier mellem Ry og Gl. Rye. Forvaltningsplan for de fredede hulveje ved Skærsbrokjær og afmærkning af sti på Bornlundvej.
Skanderborg Kommune:
Infotavler ved Sortesø og afmærkning og skiltning af stisystem omkring Sortesø og i Dyrehaveområdet. Infotavle ved Fårbjerg og folder om området ved Skanderborg Sø.
Ferskvandsmuseet:
Infotavler om Ferskvandsmuseet og havnens fugle. Bidrag til renovering af udstilling.
Øm Kloster Museum:
Vægtavle over klostrets ruinpark, opsætning af vandreudstillinger om mad og drikke i middelalderen og om bogproduktion i middelalderen.
Museer i Ry Kommune:
Fællesbrochure om museerne på dansk, tysk og engelsk
Ry Turistbureau:
Opsætning af fællesannonce for museerne til anvendelse i lokal turistbrochure. Guidning i forskellige sammenhænge – bl.a. omkring besøg af journalister fra udenlandske aviser og magasiner.
Skanderborg Turistbureau:
Opsætning af fællesannonce for museerne til anvendelse i lokal turistbrochure.
Brædstrup Turistforening:
Opsætning af fællesannonce for museerne til anvendelse i lokal turistbrochure. Infotavler i Ring Skov.
Foreningen Ejer Baunehøjs Venner:
Information om udsigten fra tårnet på Ejer Baunehøj v. skiltning af sigtepunkter i landskabet
Kort- og Matrikelstyrelsen:
Information om højdeforhold v. Ejer Baunehøj
Himmelbjergegnens Natur og Idrætsefterskole:
Indkøb af tavlestandere i fælles skiltekoncept

De afsluttede konsulentopgaver anslås at beløbe sig til en samlet omkostning i størrelsesordenen ca. 400.000 kr. excl. moms.

Udover de udførte opgaver er der konsulentopgaver "på bedding" for Skanderborg Kommune om skilte ved golfbanen i Hylke, for Ferskvandsmuseet om udstilling og information om pæle fra Rye Mølleopstemningen og museumsskibet Gl. Turisten. For Vejle Amt om infotavler til Sukkertoppen. Møgelkol og Hem Odde.

Økomuseet har engageret sig i guidninger. Der har bl.a. været flere besøg fra udenlandske grupper (fra bl.a. Japan, Italien, Tjekkiet) og journalister fra udenlandske aviser og magasiner (fra Norge, Tyskland m.v.). Der har også været en begyndende efterspørgsel fra private grupper, som søger historiefortælling i landskabet.

Og endelig skal en efterhånden omfattende foredragsvirksomhed nævnes. Der er fortalt om økomuseet og om konkrete projekter i økomuseumsregi ved adskillige seminarer, for bestyrelser, ved generalforsamlinger og særarrangementer gennem de seneste 6 år.

Internet – videreførsel af hjemmesiden

Den meget velbesøgte hjemmeside www.ecomuseum.dk blev etableret i fase 1 som en del af de 9 formidlingsprojekter. Hjemmesiden er en fælles hjemmeside, som i praksis har erstattet de enkelte institutioners egne hjemmesider. Driften og udviklingen af hjemmesiden er i fase 2 overtaget af de medvirkende institutioner, og der er indgået en 3-årig samarbejdsaftale, som sikrer midler til redigering og drift af hjemmesiden.

Webmaster Søren Ladegaard står for redigering og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Hjemmesiden www.ecomuseum.dk:

Videreførsel af hjemmesiden
2001/
2002
2002/
2003
2003/
2004
TOTAL
Silkeborg Statsskovdistrikt (Klostermølle Naturcenter)
13.200
5.200
5.200
23.600
Skanderborg Museum, grundbeløb
13.200
5.200
5.200
23.600
Øm Kloster Museum
13.200
5.200
5.200
23.600
Ferskvandsmuseet
13.200
5.200
5.200
23.600
Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum
13.200
5.200
5.200
23.600
Museerne i Ry Kommune, samlet indbetaling til ekstra oversættelser
10.000
10.000
Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, ekstra oversættelser
1.120
1.120
Århus Amts Erhvervsafdeling, tilskud til oversættelser m.v.
10.000
10.000
Total
77.120
36.000
26.000
139.120

 

Antal besøg på ecomuseum.dk 2002
 
Dansk
Engelsk
Søhøjlandets Økomuseum
20.511
2.800
Øm Kloster Museum
13.738
814
Ferskvandsmuseet
7.538
526
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
4.338
990
Skanderborg Museum
4.608
396
Klostermølle Naturcenter
2.630
768
Frihedsmuseet
2.510
468

 

De tre nye projekter

Ved indgangen til fase 2 formulerede økomuseet 3 nye projekter, som kunne synliggøre samarbejdets intentioner udover de 9 formidlingsprojekter, men som var integreret i det allerede udførte arbejde. Dog var de 3 nye projekter udvalgt nøje med det formål at fokusere på et projektområde som tilgodeså Brædstrup Kommunes interesser og som samtidig var tværgående i forhold til myndighedsniveauerne og de administrative grænser.

Projekterne er løbende blevet revideret og udførelsen er i fuld gang. Nedenfor følger en oversigt over de finansielle forudsætninger p.t.

 
Budget
Bevilget
Restbehov
Udstilling på Klostermølle
Klostermølleudstillingen i.h.t. projektbeskrivelse
818.000
785.000
33.000
Oversigtstavler og henvisningsskilte på Klostermølle
80.000
0
80.000
Videnopsamling om papfabrikken
100.000
0
100.000
Udstilling i Dørup
Dørupudstillingen i.h.t. projektbeskrivelse
473.200
473.200
0
Sti mellem Gl. Rye og Klostermølle
Sti-anlæg incl. bro over Salten Å
891.000
891.000
0
Formidlingsprojekt langs stien
260.000
62.000
198.000
 
De 3 projekter i alt excl. moms
2.637.200
2.211.200
411.000

Der er i marts 2003 søgt om tipsmidler til størst mulig dækning af restbeløbet på 411.000 kr. excl. moms op til fuld finansiering. Dette restbeløb dækker også en supplerende forbedring af Klostermølle-delen, idet det konkrete arbejde med projekterne har vist dette behov.

Projekt "Jylland på Tværs"

Skjern-Egvad Museum, Søhøjlandets Økomuseum og Økomuseum Samsø har igennem nogle år drøftet muligheden for at beskrive et oplevelsesforløb om "Jylland på Tværs" – en rejse gennem tiden og kulturlandskabet.

Det er besluttet at fremstille en folder, der beskriver de mange tilbud om oplevelser ved en tur på tværs af Jylland fra området ved Ringkøbing Fjord over Søhøjlandet til Samsø. Der er tale om aktiv ferie, hvor de rejsende selv vælger transportform, men hvor der peges på muligheder til fods, på cykel eller på hesteryg.

Der foreligger et konkret forslag til et produkt med et tilhørende budget, som for tiden søges realiseret ved ansøgninger til Oksbøl, Palsgård og Silkeborg Statsskovdistrikter, Vejle, Århus og Ringkøbing Amter og en række kommuner. De samlede projektomkostninger beløber sig til 160.000 kr. excl. moms. Heraf har Friluftsrådet bevilget 40.000 kr., og Brædstrup, Skanderborg og Skjern Kommune hver 5.000 kr.

Du kan her se en billedkavalkade fra pionérturen sommeren 2002.

Projekt "Oplevelser og Viden"

Projektet er en videreudvikling af hjemmesiden ecomuseum.dk - en nettjeneste, der skal lette adgangen til information om natur- og kulturhistorie, besøgsmål, overnatnings- og transportmuligheder i Søhøjlandet. Målgrupperne er arrangører af lejrskoler, ledere inden for de frivillige ungdomskorps, arrangører af rejser med ophold i Søhøjlandet mv.

Projektet blev i 2000 søgt finansieret fra centrale støtteordninger og fra amternes centraler for undervisningsmidler og kommuner. Det lykkedes ikke at få tilskud fra amtsligt og centralt hold. Projektet er sat på "stand by", indtil der igen er oplagte muligheder at forsøge sig med. Projektet vil sandsynligvis på sigt kunne løftes i tilknytning til etablering af en nationalpark i Søhøjlandet.

Projekt "Oplevelser og Viden" er budgetteret til 556.000 kr. excl. moms over en 3-årig periode.

Projekt "Kulturlandskab, kulturmiljø, naturmiljø i Søhøjlandet"

Efter en ekskursion i Søhøjlandet med Kulturarvsstyrelsen og Friluftsrådet i 2002 og på opfordring fra Skov- og Naturstyrelsen, blev der i januar 2003 formuleret et forprojekt om "Kulturlandskab, kulturmiljø, naturmiljø i Søhøjlandet". Formålet er igangsætte og finde finansiering til et tværgående og tværfagligt projekt om den kunstige balance, som opretholder vandløbene og søernes udstrækning i kærneområdet af det historiske Skanderborg Amt mellem Illerup Ådal, Rye Mølle og Gudenå-systemets øvre dele.

Projektet skal danne grundlag for ny viden og formidling af denne ved iværksættelse af udgravninger, naturgenopretning, naturpleje, stiplanlægning m.v. – altså input til den videre historiefortælling i Søhøjlandet. Projektet søges gennemført med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Friluftsrådet og Århus og Vejle Amter. På sigt forventes også kommunerne inddraget.

Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen gennemlæser p.t. projektoplægget med det formål at afklare, om de midler styrelserne råder over, kan anvendes til forprojektet.

Forprojektet er budgetteret til 1.000.000 kr. excl. moms.

Projekt "Historier i Søhøjlandet -aktiv natur og kulturformidling"

I samarbejde med Ry Turistbureau har økomuseet søsat et lokalt kvalitetsudviklings-projekt, som omhandler at samle guidede ture og oplysninger om afmærkede stier i en gratis folder. Projektet er startet op ved henvendelse til en række interesserede institutioner og natur- og kulturvejledere i økomuseumsområdet.

Målet er at afsøge perspektiverne i udvikling af nye tilbud til både det lokale publikum og områdets gæster inden for aktiv natur- og kulturformidling. Et videre sigte kunne være opbygning af et korps af lokale historiefortællere, som kan rekvireres ”ad hoc” til formidlingsarbejde over for f.eks. grupper. Projektet har således en sammenhæng til det følgende projekt om ”Den gode Historie”.

Det lokale kvalitetsudviklings-projekt er budgetteret til 50.000 kr. excl. moms til fremstilling af en folder. Midlerne er sikret ved tilskud fra bl.a. Østjyllands Turistudviklingsfond, Ry Kommune, Kultursamvirket i Ry, Den Grønne Guide i Ry, Danmarks Naturfredningsforening og fra turistbureauerne i Ry, Skanderborg og Brædstrup. Derudover er ansøgt om tilskud fra Friluftsrådet.

Projekt "Den Gode Historie"

På grundlag af de projekter, som er udarbejdet i fase 1 og 2 er det lykkedes økomuseet at skabe en synlighed, som har kvalificeret os til deltagelse i projektet "Den Gode Historie". Ikke mindst bogen om "Historier i Søhøjlandet" og de opstillede informationstavler i landskabet har medvirket til, at Søhøjlandet sammen med Møn, Odsherred og Toppen af Danmark er udpeget som deltager i udviklingsprojektet af Destination 21.

Projektet stiler mod at skabe et turistprodukt baseret på de gode historier i området og de gode fortællere i bred forstand. Det faglige grundlag i historiefortællingen i Søhøjlandet vil i vid udstrækning skulle findes hos de allerede medvirkende institutioner, men også andre typer af fortællinger kan komme på tale. Projektet om den gode historie forventes afsluttet ved udgangen af 2005, hvor et gennemarbejdet produkt forventes at kunne præsenteres.

Deltagelsen i projektet finansieres af Destination 21, idet der stilles et beløb på ca. 375.000 kr. til rådighed for honorar til lokale projektdeltagere.

Destination 21 forventer, at projektet "Den Gode Historie" kan bidrage til en bæredygtig udvikling af turismen - baseret på lokale ressourcer og værdier.

Fælles markedsføring

For museerne i Ry Kommune har økomuseet været konsulent på en 3-sproget folder til erstatning for de foldere, som museerne selv fremstillede tidligere.

Se folderen her

Endvidere har de entrébaserede institutioner i samarbejdet samt Ferskvandsmuseet deltaget i fælles markedsføring i turistbureauerne kataloger for 2001, 2002 og igen i 2003. De traditionelle museumsannoncer er blevet erstattet af et fælles opslag og et kort over de opsatte infotavler i landskabet.

Økomuseet har endvidere deltaget i produktudvikling af en pakketur over emnet Gudenåen (flodferie) - Østjyllands Turistudviklingsfond (2001-03).

Arrangementer

I 1999 markerede økomuseet Middelalderåret med arrangementer koncentreret om Gl. Rye. Der blev gennemført pilgrimsvandring fra Klostermølle til Gl. Rye og fra Øm Kloster til Gl. Rye, vespermesse i Gl. Rye Kirke og middelaldermarked med 25 boder og 230 aktører i middelalderdragter – i alt ca. 3.500 besøgende.

Forberedelser til Renæssanceåret i 2006 vil snart gå i gang. Denne gang kunne man forestille sig en lokal fokus på Skanderborg Slot og den jagtglade konge Frederik 2., jagterne i vildtbanen, glasproduktionen i Glarbo m.v.

 

De aktuelle udfordringer

Søhøjlandets Økomuseum har vist, at man kan håndtere tværgående projektarbejde i et væsentligt omfang. De organisatoriske forudsætninger har været vanskelige, men med et stort engagement og ved hjælp fra samarbejdsparterne er det lykkedes at balancere selv vanskelige og komplekse projekter igennem. Sekretariatet og styregruppen er af den opfattelse, at samarbejdet er frugtbart og fremadrettet.

De kommuner, som aktuelt støtter økomuseumssamarbejdet, har på forskellig vis taget initiativer, som ligger op ad de aktiviteter, som økomuseet hidtil har beskæftiget sig med. Skanderborg Kommune vil under sloganet "Skjønnest ved Skanderborg" fastholde Skanderborg som en attraktiv handels- og turistby. Der skal fremover bl.a. lægges mere vægt på kulturarven og mulighederne i naturen. Brædstrup Kommune vil opbygge en profil omkring "Det Gode Liv" og bl.a. satse på kulturlivet i bred forstand. Formidling og udbygning af bl.a. det rekreative stinet kan forventes at blive indsatsområder fremover. Og Ry Kommune har bl.a. besluttet at udforme en turistpolitik. Dette er blot nogle af de områder, hvor også økomuseet kunne yde bidrag til udviklingen.

En anden af de udfordringer for økomuseet er den interesse, som vises fra nogle af de kommuner, der ligger op ad Ry, Skanderborg og Brædstrup Kommuner. Hørning, Them og Gedved Kommuner har på forskellige niveauer udtrykt interesse for at blive en del af økomuseumssamarbejdet.

Miljøministeriets og Friluftsrådets bestræbelser på at etablere nationalparker i Danmark er også en udfordring for økomuseet. Økomuseet kan siges at være et bud på det formidlingsarbejde, som må forventes at skulle etableres i de kommende nationalparker. Søhøjlandet figurerer ikke på listen over mulige pilotområder for nationalparker, som miljøministeren forventes at udpege i 2003. Men der vil sandsynligvis blot gå nogle få år, inden man igen er parat til at udpege yderligere områder.

Nedenfor opgøres en række af de udfordringer, som sekretariatet mener, at økomuseumsprojektet står over for, og som har betydning for organiseringen:

 • at overgå fra projekt til virksomhed
 • at få en tilstrækkelig driftsøkonomi til, at der er ressourcer til egentlig sekretariatsdrift og informationsvirksomhed samt formulering af ansøgninger og opretholdelse af netværket/samarbejdsrelationerne
 • at få en organisation på plads, som styrker økomuseet i samarbejdet mellem formidling, turisme og arealforvaltning
 • at få anerkendelse fra kommunale, amtslige og statslige myndighedsniveauer – f.eks. som høringsberettiget samarbejdspart med en særlig opgavevaretagelse i landskabet
 • at få anerkendelse fra kommunale, amtslige og statslige medarbejdere – f.eks. som samarbejdspart/konsulent med særlig opgaver og ofte på tværs af myndighedernes kompetance
 • at få øget kredsen af samarbejdende kommuner i overensstemmelse med den geografiske afgrænsning af økomuseets arbejdsfelt
 • at skabe mulighed for, at interesserede institutioner/foreninger mv. kan deltage i samarbejdet
 • at få etableret et projektindhold i fase 3 for Søhøjlandets Økomuseum – herunder et nyt stort programlignende projekt i stil med de 9 formidlingsprojekter og udvikling af stier/rutebeskrivelse for de tværgående historier
 • at sætte sig i en position, hvor vi allerede nu kan anvende nationalpark som markedsførings-og udviklingsbegreb for området, således at vi er endnu mere parate, når der inden for 2-3 år fra nu kommer et nyt statsligt udspil om nationalparker til afløsning for pilotprojekterne.

 

Vision

For at se frem mod et udviklingsperspektiv på sigt, er det væsentligt at tegne en vision om en driftsenhed, der er rummelig, fleksibel og "gearet" til at deltage i et nationalparksamarbejde og som kan:

 • forestå udvikling og gennemførelse af projektidéer
 • påtage sig opgaver på konsulent- og rådgiverbasis inden for turisme, erhvervsudvikling, opgaver i det åbne land (stier, formidling, naturgenopretning/naturbeskyttelse, pleje og observation osv.)
 • koordinere initiativer/opgaver mellem kommunerne – f.eks. med indflydelse på kommuneplanlægningen, turistinformation/turistservice (markedsføring og produktudvikling) og den identitetsskabende erhvervsudvikling
 • løfte opgaver inden for formidling – natur, kulturhistorie, miljø og oplevelser – i det sammenhængende geografiske område
 • løfte opgaver til fælles styrkelse af den faglige viden og kompetence, der knytter sig til de medvirkende institutioner
 • medvirke til en fortsat produktudvikling og fornyelse af attraktioner, besøgssteder og virksomheder
 • arbejde ud fra de internationale aftaler om bæredygtig turisme

 

 

<< TILBAGE

Til toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle Naturcenter