Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18
8680 Ry.
Tlf. 8689 0199
E-mail: tm@ferskvandsmuseet.dk

 

Stillingsbeskrivelse

Museumsleder

Ferskvandsmuseet, der er beliggende i Ry, søger en leder med en universitetsuddannelse inden for det natur- eller kulturhistoriske fagområde.

Museet er et natur- og kulturhistorisk specialmuseum, som samarbejder med de 2 øvrige museer i Ry kommune og Søhøjlandets Økomuseum. Endvidere indgår museet i faglige netværk med museer inden for fiskeri, søfart og natur. Museet har planer om et nybyggeri bl.a. til afløsning af nuværende administrationsbygning og 2 bådhaller.

Ud over en museumsfaglig indsigt vægtes kendskab til image-markedsføring, formidling, Dansk Museums Index og administration højt.

Stillingen opslås efter nuværende museumsleders fratræden og tiltrædelse sker pr. 1. april eller snarest herefter. 
Ansættelse og aflønning vil være svarende til overenskomsten mellem KL og DM.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsesformand Steen Rytter, tlf. 8788 0505 eller e-mail: steenrytter@mail.tele.dk.

Ansøgning sendes til Steen Rytter, Mossøvænget 6, 8680 Ry.

Ansøgningsfrist 1. februar 2001.Til Toppen af siden

 

STILLINGSBESKRIVELSE FOR MUSEUMSLEDER (2001)

Om stillingsindholdet

Kvalifikationer

Museumslederen har en universitetsuddannelse inden for det natur- eller kulturhistoriske fagområde. Museumslederen har kendskab til image-markedsføring, formidling, museumsrelateret edb (DMI) og administration.

Ansvarsområde

Museumslederen refererer til Ferskvandsmuseets bestyrelse og forestår på dennes vegne den daglige ledelse.

Museumslederen sikrer en stabil ledelse - herunder

 • bistår bestyrelsen i videreudviklingen af museets virksomhed og profil
 • gennemfører den vedtagne strategi i samarbejde med bestyrelsen
 • holder sig orienteret om faglige strømninger og tiltag inden for museumsområdet i ind- og udland
 • oplæg til bestyrelsen vedr. budget, regnskab, handlingsplan og udviklingsstrategier
 • sikrer varetagelse af museets samlinger, således at indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling gennemføres i overensstemmelse med museets vedtægter og handlingsplan
 • fremkommer med forslag til finansiering af museets drift, anlæg og projekter
 • er ansvarlig for den daglige administration og ledelse af museets personale.

Hovedopgaver

Museumslederen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af udstillingsaktiviteter, hvilket også samtidig indebærer, at overvejelser om udstillingsaktiviteter fremlægges for bestyrelsen - minimum som del af den årlige planlægning.

Museumslederen er ansvarlig for den faglige drift i forhold til det anførte ansvarsområde - herunder også

 • ansvarlig for museets økonomi
 • ansvarlig for projekters økonomi
 • sekretær for bestyrelsen for Ferskvandsmuseet
 • udarbejdelse af metoder og procedurer i det omfang, det aftales med bestyrelsen
 • deltagelse i de samarbejder, museets bestyrelse har godkendt (del af mødeaktiviteten foregår uden for normal arbejdstid)

I den kommende 4 års periode, 2001-2004, bliver et af den allervæsentligste projekter for museumslederen at være ankerperson – i et samarbejde med institutionens bestyrelse - i forhold til at videreudvikle overvejelserne om byggeri af et nyt Ferskvandsmuseum, således at det kan resultere i et konkret projekt (evt. med en etapeopdeling) placeret bynært på Siimtoften i Ry. Byggeriet af et nyt Ferskvandsmuseum tager afsæt i den samling, der er opbygget og indsamlet gennem årene – dog således, at valget af udstillingstemaer kan være med til at sætte fokus på behovet for initiativer og indsamlingsaktiviteter. Som et forslag har der været arbejdet med følgende temaer:

 • de subfossile (jordfundne) både – stammebåde og knobskibe gennem mere end 1700 år
 • erhvervsfiskeri på de ferske vande – erhverv og lokal produktion af grej osv.
 • dagligliv ved de ferske vande – fiskeri som en del af selvhusholdning, brug af vandet (opstemninger, karpedamme, engvanding mv.), isfiskeri, eng og vand
 • naturen ved de ferske vande – landskabets dannelse, geologi, flora og fauna
 • menneskets indgreb i naturen – fra udsætning af sandart til udsætning af bæver, klostertidens anvendelse af vandet, broerne fra vikingetiden og til nu
 • turisme og rekreation – fritidsbåde og kapsejlads, friluftsliv, rutebådene og udflugtsmål

Museumslederen kan ikke vælges til Ferskvandsmuseets bestyrelse eller til Ferskvandsmuseumsforeningens bestyrelse. Museumslederen deltager i bestyrelsesmøder i Ferskvandsmuseets bestyrelse og efter aftale i bestyrelsesmøder i Ferskvandsmuseumsforeningen. Møderne holdes fortrinsvis som aftenmøder.

Ansættelse og aflønning

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DM. Der udarbejdes ansættelsesbrev.

Om institutionen

Ferskvandsmuseet er oprettet i 1986 og er en selvejende institution, der er hjemmehørende i Ry kommune.

Museet bestyrelse har 5 medlemmer. Heraf udpeges 4 af Ferskvandsmuseumsforeningen, som er Ferskvandsmuseets støtteforening, og 1 af Ry Kommune.

Ferskvandsmuseet er et natur- og kulturhistorisk specialmuseum.

Ferskvandsmuseets formål er:

 1. at indsamle, registrere og bevare genstande og viden med tilknytning til de ferske vande i Danmark.
 2. gennem forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at belyse tilstande og forandringer i de ferske vandes natur- og kulturhistorie, regionalt, nationalt og internationalt.

Med hensyn til registrering og bevaring følges de standarder, der anvendes inden for de statsanerkendte museer.

Ferskvandsmuseet arbejder i alle forhold for en styrkelse af udviklingen og opgavevaretagelsen inden for ansvarsområdet. På sigt er det et af målene at opnå statsanerkendelse. Ferskvandsmuseet oppebærer i 2001 et tilskud fra Ry Kommune på kr. 537.500,-.


Stillingen som museumsleder blev permanent i 1998. Indtil da blev arbejdet på Ferskvandsmuseet udelukkende udført af frivillige og projektansatte. Til museet er endvidere knyttet en vicevært (200 timer pr. år), en museumsassistent (fuldtids, ansat efter §43, stk. 8) og en voksen-lærling (kontor og administration). Desuden oppebærer museet som puljejob en fuldtidsstilling (p.t. ubesat).

De 2 bestyrelser - for hhv. Ferskvandsmuseet og Ferskvandsmuseumsforeningen - har udgjort kernen blandt de frivillige, der gennem årene aktivt har deltaget i museets virke: indsamling, registrering, formidling, forskning og forhandlinger samt praktiske gøremål.

 

Ferskvandsmuseets udstillingsbygning ligger Poul Steffensensvej 7, 8680 Ry. Åbningstiden er normalt 1. maj til 20. oktober. Der er en bådhal, hvor samlingen af både, anvendt på de ferske vande, opbevares. Et magasin til opbevaring af de subfossile (de jordfunde) både er ved at blive indrettet. Aktuelt arbejdes der for erhvervelse af et museumsskib – den første rutebåd, som sejlede mellem Ry og Himmelbjerget. Administrationen med magasin og bibliotek findes på Siimtoften 18, 8680 Ry; og forventes flyttet inden for ca. 3 år.

Samarbejder - eksternt

Museet er associeret medlem af Århus Amts Museumsråd. Desuden er museet medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Museer og Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. I henseende til forskellige projekter indgår Ferskvandsmuseet i faglige netværk med museer inden for fiskeri, søfart og natur – herunder også et samarbejde i forhold til Fiskeri- og Søfartspuljerne.

For Ferskvandsmuseet er det vigtigt, at der etableres samarbejder med institutioner, som har en lignende profil og herigennem at skabe muligheder for i et nationalt og internationalt perspektiv at belyse såvel kulturhistorien – herunder bådebyggeri, ferskvandsfiskeriet og livet ved de ferske vande som flora og fauna ved de ferske vande.

Museet har i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser i 1997 iværksat et forskningsprojekt, der skal klarlægge forekomsten af oddere i området. Gennem de foreløbigt 4 år, projektet har forløbet, et det dokumenteret, at odderen lever i området – hvilket afkræfter de antagelser, der lå i den nationale undersøgelse af odderens udbredelse i 1996. Dette forskningsprojekt rummer også beskrivelse og fotodokumentation af faunapassager.

Samarbejder – internt

I flere år har Naturklub Firbenet været etableret i tilknytning til Ferskvandsmuseet. Denne naturklub indgår i et større samarbejde inden for Natur og Ungdom.

I 1999 blev der taget initiativ til et begyndende samarbejde mellem de 3 museer, der er hjemmehørende i Ry kommune – nemlig: Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum og Øm Kloster Museum. I første omgang har dette samarbejde – i løbet af år 2000 – udmøntet sig i:

 1. anskaffelse af DMI (Dansk Museums Index), hvor et samarbejde om anvendelse, drift og vedligeholdelse af registreringssystemet påregnes fortsat
 2. anskaffelse af sikrings- og overvågningsudstyr, hvor der er indgået en fælles kontrakt
 3. udvikling af en fælles brochure for de 3 museer (forefindes i dansk, tysk og engelsk sprogversioner)

Det er forventningen, at dette samarbejde udvikles yderligere i løbet af en årrække.

Ferskvandsmuseet deltager endvidere i Søhøjlandets Økomuseum, der er et lokalt samarbejde mellem 6 indbyrdes selvstændige institutioner:

 • Ferskvandsmuseet
 • Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
 • Øm Kloster Museum
 • Skanderborg Museum
 • Formidlingsenhed Ry
 • Klostermølle Naturcenter (Silkeborg Statsskovdistrikt)

I styregruppen er endvidere repræsenteret Århus Amt og turistbureauerne i Bryrup, Brædstrup, Ry og Skanderborg. Samarbejdet tager udgangspunkt i formidlingen af Klosterlandet. Økomuseet er økonomisk støttet af Friluftsrådet, Århus Amt samt Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner.

Et økomuseum er et "museum uden vægge". Søhøjlandets Økomuseum fortæller historierne om det spændende landskab, vi bor i – et landskab med masser af spor efter tidligere tiders aktiviteter. Formålet med økomuseet er bl.a. at fortælle historierne på dét sted, hvor tingene sker eller er sket. Det tager således afsæt i en øget formidling med henblik på at styrke den lokale identitet og selvforståelse samt som et tilbud til områdets turister.

De enkelte institutioners udstillinger og informationstavler udgør besøgsstederne, som økomuseet binder sammen gennem stiforløb, yderligere informationstavler m.v. Søhøjlandets Økomuseum har opbygget den fælles markedsføringsplatform på Internettet www.ecomuseum.dk. I øjeblikket er arbejdsgrupper i gang med at videreudvikle undervisningsmateriale, internetpræsentationen og den organisatoriske struktur. Endvidere er der udarbejdet en fælles handlingsplan, som danner grundlag for den prioritering, der ligger bag i gangsætning af nye projekter – aktuelt 3 større projekter: et stiforløb mellem Gl. Rye Mølle og Klostermølle, etablering af en udstilling på Klostermølle og ombygning af en udstilling i Dørup Hestestald.

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til Ferskvandsmuseet