FORSIDEN ENGLISH SPONSORER LINKS FORMIDLINGSENHED RY WEBMASTER

Søhøjlandets Økomuseum


Hvad er et økomuseum | Vision | Mål | Styregruppe
Principper for formidling | Andre økomuseer

 

Hvad er et økomuseum?

Et økomuseum er et "museum uden vægge". Her fortælles om natur og kultur på det sted, hvor tingene sker eller er sket med fokus på sammenhæng og samspil mellem naturen og menneskene

Ordet økomuseum er sammensat af 2 græske ord:
oikos, der betyder hus eller helhed
museion, der er en samling af ting (af videnskabelig eller kulturhistorisk interesse).

I Danmark er landskabet bearbejdet af mennesker gennem tiderne; og er dermed et kulturlandskab. Som supplement til den formidling, der finder sted inden for museumsbygningerne, beskæftiger økomuseet sig især med formidling på de steder, hvor de natur- eller kulturhistoriske begivenheder fandt - eller finder - sted.
Begivenheder, der har sat sine spor i form af synlige anlæg eller sagn og fortællinger.

Et økomuseum omfatter

  • et dokumentationscenter
  • flere besøgssteder med udstillinger
  • historiske værksteder - evt. med levendegørelse
  • seværdigheder i landskabet - det kan vær en biotop, et kulturspor, en bygning, særlige husdyr osv.
  • stier og ruter - afmærkningen kan evt. ske ud fra de temaer/emner, som giver sammenhængen i museet

Se også: Vandreudstilling

 

Til toppen

Vision for Søhøjlandets Økomuseum

Visionen kan kortfattet beskrives således:
Visionen tegner et samlet billede af en udvikling i udstillingstemaer - alle baseret på den menneskelige udnyttelse af naturgrundlaget i Det Midtjyske Søhøjland inden for det gamle Skanderborg Amt, der eksisterede frem til 1970.
Der er relationer til fiskeri, land- og skovbrug gennem tiden - herunder opbygningen af nutidens infrastruktur fra oldtidens bopladser til landsbyer, markedspladser, købstæder, vej- og stationsbyer og til nutidige kommunecentre mv.

Det er en grundliggende idé, at det er et "museum uden vægge", idet tankegangen i et økomuseum er at bevare bygninger, monumenter og kulturspor i landskabet i deres oprindelige sammenhæng.

Ud fra en helhedsorienteret tankegang har økomuseet mulighed for at skabe tilbud om nye oplevelser og formidling i landskabet.
Når et økomuseum opbygges som et samarbejde mellem eksisterende museer, et naturcenter, udbydere af oplevelsestilbud mv. kan det blive et væsentligt bidrag til forståelsen og benyttelsen af landskabet. Derfor er den primære målgruppe områdets indbyggere, som gennem økomuseet får en bedre forståelse af "lokal identitet og historie". At turisterne så efterspørger de samme aktiviteter og oplevelser som områdets
indbyggere, tilskynder blot til yderligere produktudvikling og derigennem synliggørelse af museet.

I økomuseet prioriteres også levendegørelse højt - her forstået som en engageret formidling af natur- og kulturhistorien. Fra guidning til egnsteater. Som eksempler kan nævnes afvikling af historiske ture, tøjvask i oldemors vaskehus på Skanderborg museum, at Gl. Rye Mølle regelmæssigt sættes i drift, samt aktiviteter i anledning af Middelalder 1999.

 

Til toppen

Mål for økomuseumssamarbejdet

Muligheden for i fællesskab at realisere de projekter, som de enkelte institutioner længe har haft på "ønskesedlen". De enkelte projekter er nu skrevet sammen i en fælles handlingsplan. Samlet at markedsføre et bredere tilbud om oplevelser og aktiviteter, end den enkelte institution kan tilbyde alene.
At tilbyde skoler og uddannelsesinstitutioner bedre undervisningsmuligheder f.eks. til faget natur og teknik, forskning, feltarbejde m.m.

Søhøjlandets Økomuseum dannes gennem et samarbejde mellem flere institutioner, hvilket i forhold til mange andre økomuseer er anderledes.

Se samlet oversigt over projekter

Til toppen

Styregruppe for Søhøjlandets Økomuseum

I samarbejdsaftalen er det bestemt, at en styregruppe koordinerer indsatsen. Styregruppens medlemmer er:

Museumsinspektør Helle Reinholdt, Skanderborg Museum (formand)*
Museumsinspektør Bo Gregersen, Øm Kloster Museum*
Else Marie Klærke, formand for Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Olaf J. Møller, formand for Ferskvandsmuseet
Turistchef Liselotte Nis-Hansen, Ry Turistbureau*
Chefkonsulent Anders Jørgensen, formand for Formidlingsenhed Ry*
Civiløkonom Søren Ladegaard, næstformand for Formidlingsenhed Ry
Direktør Henrik Brunsø, Formidlingsenhed Ry
Forstfuldmægtig Ole Juul Andersen, Klostermølle Naturcenter (Silkeborg Statsskovdistrikt)
Fhv. kommunaldirektør Erik Rask Petersen, Brædstrup Turistforening
Torben Herborg, Århus Amts Erhvervsafdeling*

Sekretariat: *Bendt Nielsen, Søkildevej 35 C, 8680 Ry
tlf. 8689 0222, e-mail:info@ecomuseum.dk

* sekretariatsgruppen, der har det overordnede ansvar for gennemførelse af projekterne inden for Søhøjlandets Økomuseum.

 

Til toppen

Principper for formidling

Den synlige sammenhæng i Søjlandets Økomuseum, "den røde tråd", skabes gennem afmærkede og beskrevne stiforløb.

Formidlingen i landskabet sker i et fælles koncept for skiltning og layout, hvor udgangspunktet er Skov- og Naturstyrelsens koncept:

Niveau 1 - punktformidling - dvs. en pæl eller afmærkning med angivelse af tal eller enkelt bogstav.
Niveau 2 - henvisningsskilt - retningsbestemt henvisning
Niveau 3 - oversigtstavler og informationstavler.
Niveau 4 - det ubemandede besøgscenter
Niveau 5 - det bemandede besøgscenter

Signalfarven på skilte og pæle er brun. Denne farve kendes fra udlandet fra service- og henvisningstavler til naturområder.

Se også oversigt over opstillede tavler.

 

Til toppen

Andre økomuseer

I Danmark findes - foruden Søhøjlandets Økomuseum - 2 økomuseer:

Vestjyllands Økomuseum/Skjern-Egvad Museum - som i 1986 formulerede en vision for etablering af besøgsmål, der skulle udvikles/opbygges ud fra en række temaer. Museet har selv 7 besøgssteder og 4 andre indgår i den samlede markedsføring.

Samsø Økomuseum - der startede efter et besøg i Ekomuseum Bergslagen (Sverige) i 1990.

 


[ Velkommen | Seværdigheder | Information | Kort ]