Habitatområde
Ordet habitat betyder levested for dyr og planter – dog anvendes det her også i betydningen ”forskellig slags natur”. I Danmark er der udpeget områder for over 50 forskellige typer af natur og for 39 dyre- og plantearter.

Det er EF-habitatdirektivet fra 1992, der pålægger landede i EU at udpege områder.

I Det midtjyske Søhøjland er flere af habitatområderne også udpeget som fuglebeskyttelsesområde. 26 fuglearter, der yngler her i landet, er beskyttet gennem denne udpegning.

Det er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der forpligter landene i EU til at forbedre vilkårene for fugle, som er truede, sjældne eller særligt sårbare. Nogle af områderne er karakteriseret af, at mange trækfugle raster her.

LUK VINDUE