FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. +45 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


 INFORMATION | MUSEUMSFORENINGEN | BESTYRELSE  

    
Vedtægter:

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gl.Rye Møllelaug og Museumsforening, og dens hjemsted er Gl.Rye i Ry kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at bevare Gl.Rye Mølle som et historisk mindesmærke, en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning, samt at oprette og drive et egnshistorisk museum.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber, som støtter foreningens virke.

Hvert medlem indbetaler ved indmeldelsen et bidrag, som andrager mindst kr. 50.

Det årlige kontingents størrelse vedtages på generalforsamlingen.

Medlemmers bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har én stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles ved annoncering i den lokale presse senest 14 dage inden den afholdes. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes som foran nævnt, men med mindst 8 dages varsel, og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.

§5 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning, godkendelse af beretning
3. Kassereren aflægger beretning, godkendelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

§6 Afstemning

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt der ikke efter gældende vedtægters §10 og §11 kræves kvalificeret flertal.

Ved personvalg med flere kandidater end der skal vælges, kræves skriftlig afstemning.

§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Valg til bestyrelsen gælder for en to-årig periode.

På generalforsamlingen er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg de lige årstal og 5 de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Over det på møderne passerede føres protokol, som forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

§8 Administration

Bestyrelsen drager omsorg for den daglige drift af museet på Gl. Rye Mølle, samt for vedligeholdelse og ledelse af møllebygningerne, som ejes af Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening.

Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening tegnes af et forretningsudvalg, bestående af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer.

De af foreningen tilhørende midler skal indsættes på konto(konti), der lyder på foreningens navn.

§9 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§10 Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 10% af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere, som så er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Ry kommune.

§11 Foreningens ophør

Bestemmelse om Gl. Rye Møllelaug og Museumsforenings ophør kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Af hensyn til ønsket om, at genstande af lokalhistorisk værdi skal forblive i kommunens borgeres eje, overgår museets inventar og løsøre til Ry kommune ved foreningens ophør.

Endvidere har Ry kommune fortrinsret til at overtage møllens bygninger og de dertil hørende økomiske forpligtelser.

 

 

 << TILBAGE til toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle