Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Vedtægter for Ferskvandsmuseums-foreningen

 

§ 1 Foreningens navn er FERSKVANDSMUSEUMS-FORENINGEN.

Foreningen er en direkte fortsættelse af "Foreningen til oprettelse af Ferskvandsmuseet i Ry".

Foreningen har hjemsted i Ry kommune.

 

§ 2 Foreningens formål er:
 1. at samle kredsen af personer med interesse for Ferskvandsmuseet og dets emne.
 2. at yde Ferskvandsmuseet moralsk, økonomisk og anden støtte.
 3. at virke for fremskaffelse af økonomiske midler til Ferskvandsmuseet gennem overskud fra foreningskontingent samt fra private donatorer.
 4. at virke for indsamling af effekter til Ferskvandsmuseets samlinger.

 

§ 3 Enhver kan optages i foreningen.

 

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamling afholdes i Ry.

Indvarsling sker ved bekendtgørelse i en lokalavis. Den skal ske senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af evt. fast indskud og kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvert medlem har een stemme, der kun kan udøves ved personligt fremmøde.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem måtte ønske det.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal stemme for opløsningen. Er der ikke givet møde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, indkaldes der med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage efter den første generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves der på anden generalforsamling, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Forslag til vedtægtsændring eller til foreningens opløsning offentliggøres ved fremlæggelse på Rådhuset og bibliotekerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, eller såfremt der fremsættes krav herom af mindst 25% af medlemstallet ved anmodningens fremsættelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter de for ordinær generalforsamling gældende bestemmelser, jvf. foran.

Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af foreningens medlemmer, skal indkaldelse ske inden 1 måned fra modtagelse af kravet.

Med hensyn til protokol henvises til § 10.

 

§ 5 Eventuelt fast indskud og årligt medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ferskvandsmuseums-foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningen eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 6 Ferskvandsmuseums-foreningen tegnes af formanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 8 Hvert år i januar måned udarbejdes regnskab.

Regnskabet underskrives af kasserer, bestyrelse og revisorer.

 

§ 9 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valg sker for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår hhv. 2 og 3 medlemmer.

 

§ 10 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Ved konstitueringen udpeger bestyrelsen i henhold til § 5 i Ferskvandsmuseets vedtægter medlemmer + 1 suppleant til Ferskvandsmuseets bestyrelse. Disse kan vælges uden for foreningens bestyrelse. Valg sker med simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede - herunder formand eller næstformand. Dog kræver beslutning om køb af fast ejendom samt optagelse af lån - samt i øvrigt beslutninger om dispositioner af afgørende betydning - hele bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder anledning dertil. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden med mindst 8 og højst 14 dages varsel.

To medlemmer af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt til behandling af et bestemt emne. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved alm. stemmeflerhed.

Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol, hvori også mindretal kan forlange optaget sine motiverede holdninger. Protokollen underskrives af mødelederen. Beslutninger på generalforsamlinger føres ligeledes til protokols og underskrives af dirigenten.

 

§ 11 I tilfælde af foreningens opløsning overdrages dens aktiver til Ferskvandsmuseet

 

§ 12 Vedtægtsændringer til § 9, § 10 og § 11 skal for at have gyldighed godkendes af Ry Byråd.

 

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English