FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

 Ferskvandsmuseet

Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk


Skibslauget Gl. Turisten Ny side

FERSKVANDSMUSEETS HISTORIE Ny sideFERKSVANDSMUSEUMS-FORENINGEN Ny side


Vedtægter for 
Den selvejende Institution Ferskvandsmuseet

§ 1 Den selvejende institutions navn er Ferskvandsmuseet.
§ 2 Ferskvandsmuseet er hjemmehørende i Ry kommune.
§ 3 Ferskvandsmuseet er et natur- og kulturhistorisk specialmuseum.

Ferskvandsmuseets formål er:

  1. at indsamle, registrere og bevare genstande og viden med tilknytning til de ferske vande i Danmark.
  2. gennem forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at belyse tilstande og forandringer i de ferske vandes natur- og kulturhistorie, regionalt, nationalt og internationalt.
§ 4 Ferskvandsmuseets bestyrelse består af 5 medlemmer, der udgør Ferskvandsmuseets øverste myndighed:

1 medlem udpeges af Ry Byråd

6 medlemmer + 1 suppleant vælges af bestyrelsen for Ferskvandsmuseums-Foreningen.

Bestyrelsen er valgt for en periode af 4 år. Ry Byråds repræsentant vælges sammenfaldende med byrådets valgperiode.

Støtteforeningens repræsentanter afgår på skift med 1 medlem i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen.

En ansat, daglig leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men kan fungere som dennes sekretær.

 

§ 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Såfremt der er ansat en museumsleder kan funktionerne sekretær og regnskab for Ferskvandsmuseet delegeres til denne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Dog kræver beslutning om køb af fast ejendom samt optagelse af lån – samt i øvrigt beslutninger om dispositioner af afgørende betydning – hele bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder anledning dertil. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden med mindst 8 og højst 14 dages varsel. Dagsorden udsendes forinden et bestyrelsesmøde.

To medlemmer af bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde afholdt til behandling af et bestemt emne. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved alm. stemmeflertal.

Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol, hvor også mindretal kan forlange sine motiverede holdninger optaget.

Bestyrelsen kan til bestridelse af særlige opgaver nedsætte udvalg, hvori også kan indgå ikke-bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift og dets aktiver og skal ligeledes drage omsorg for, at museets samlinger er forsvarligt opbevaret og konserveret.

Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 

§6 Ferskvandsmuseet tegnes af formanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har mulighed for at udstikke beløbsmæssige rammer for økonomisk kompetence

 

§ 7 Ferskvandsmuseets bestyrelse ansætter en museumsleder.

Museumslederens ansvarsområde er at virke for gennemførelse af de planer og visioner, som bestyrelsen til enhver tid har godkendt for Ferskvandsmuseet. Museumslederen fremkommer med oplæg til justeringer og ændringer på grundlag af bestyrelsens overvejelser.

Museumslederen forestår den daglige faglige og administrative ledelse af museet og repræsenterer dette i alle faglige sammenhænge, hvor det tjener opfyldelse af museets formålsparagraf.

Museumslederen ansætter og afskediger personale; og har mulighed for at inddrage bestyrelsen i beslutninger herom. Museumslederen er desuden ansvarlig for at det daglige samarbejde medarbejderne imellem fungerer.

Museumslederen udarbejder projektbeskrivelser, indsender ansøgninger om tilskud og støtte mv., når dette tjener virkeliggørelse af museets planer og visioner samt udbygning af de samarbejder, museet indgår i.

Bestyrelsen træffer beslutning om museumslederens kompetence i henseende til at foretage økonomiske dispositioner. Det påhviler museumslederen over for bestyrelsen at fremkomme med oplæg til budget og foretage opfølgninger herpå.

Museumslederen er over for bestyrelsen ansvarlig over for de på museets vegne foretagne dispositioner; og kan efter aftale med bestyrelsen delegere sin kompetence til medarbejdere.

 

§8 Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Hvert år i januar udarbejdes årsregnskab og beretning som offentliggøres på Ferskvandsmuseums-Foreningens generalforsamling. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og underskrives af den samlede bestyrelse og revisor.

Bestyrelsen indgår aftale med en ekstern revisor for et år ad gangen, idet revisor skal være registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisor foretager revision og udarbejder revideret regnskab.

Evt. overskud overføres til næste regnskabsår og anvendes i overensstemmelse med Ferskvandsmuseets formål, jf. § 3.

Ferskvandsmuseets likvide midler anbringes til bedst mulig forrentning under praktisk hensyntagen til den daglige drift.

 

§ 9 Museets vedtægter skal godkendes af Ry Kommune.

Bestyrelsen beslutter vedtægtsændringer ved almindeligt flertal. Ændringerne skal være godkendt af Ry Kommune.

 

§ 10 Til nedlæggelse af museet kræves, at mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Såfremt det bekræftes, at museet skal ophøre, overgår dets ejendele til

  1. Ry Kommune eller
  2. Århus Amt,

såfremt disse myndigheder vil overtage museets drift.

I modsat fald bestemmer Kulturministeren, hvad der skal ske med de pågældende ejendele. I dette tilfælde undtages herfra den del af udstillings- og akvariebygningen Poul Steffensensvej 7, Ry, som udgjorde etape 1, og som skal tilfalde Ry Håndværker- og Borgerforening.

 

Denne udgave af vedtægterne er renskrevet 9. september 2001.

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Klostermølle