Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


Ferskvandsmuseets historie

1950-erne
De første ideer til et Ferskvandsmuseum i Ry.
Museumsleder Holger Garner, Øm Kloster Museum, illustrerer i 1956 med et diorama den helhedsopfattelse af de ferske vande, som udgør idégrundlaget for museet.
1982
Danmarks Naturfredningsforening foreslår oprettelse af et Ferskvandsmuseum (i en af kommentarerne til den første kommuneplan for Ry kommune).
1983
Borgmester E. Gadegaard og kommunaldirektør Poul Johansen, Ry Kommune, opfordrer en kreds af borgere til at danne en forening med formålet at oprette et ferskvandsmuseum.
1983-85
Flere forskellige store museumsprojekter overvejes. Opmærksomheden samler sig om et projekt på Præstebakken i Tulstrup.
Til slut opgives dette projekt; og strategien ændres fra et samlet byggeri til en etapevis udbygning, der foregår i takt med fremskaffelse af økonomiske midler.
Den første præsentationsfolder for museet udgives; og medlemshvervningen indledes.
1986
Udstillingsbygningen på Poul Steffensensvej, Ry, indvies. Den 1. etape er på 65 m2.
Bygningen er tegnet af arkitekt Bendt Nielsen, Møllevej, Ry. Den er skænket og opført af Ry Håndværks- mesterforenings 45 medlemmer - delvis af materialer fra det gamle pakhus ved Alken Station. Rejsegilde
De første udstillingsplancher - om geologi og de ferske enge - monteres.
Der opbygges 2 akvarier til ferskvandsfisk. Hvert akvarium rummer ca. 1.000 ltr. vand.
Der udarbejdes en oversigt over lokale arkivalier med berøring til emnet de ferske vande.
En række ældre mennesker indtaler på bånd beretninger om Livet i Søhøjlandet.
1987
Der fremstilles yderligere plancher til den permanente udstilling.
Den første montre - en samling af ferskvandsmuslinger - opstilles.
Ferskvandsmuseet arver en samling af fiskeredskaber fra erhvervsfisker Jens Sørensen, Ry (tidl. bosat i Emborg). Samlingen består bl.a. af redskaber til isfiskeri. Det traditionelle isfiskeri i Søhøjlandet er kolpe- og knudefiskeri.
Ry kommune giver brugsret til en parcel i Kloster Kær (ved vestenden af Mossø). Den anvendes til undersøgelses-område (forekomst af ferskvandssnegle).
1988
Der opstilles en montre med ferskvandssnegle.
Ry Borger- og Håndværkerforening skænker en jolle, som bruges ved udtagning af vandprøver, opfiskning af føde-emner til fisk i akvarierne m.v. Jollen døbes "R/V Hydra".
Museet modtager en odder; og det første odder-diaorama opbygges.
Ry Roklub skænker "en otter med styrmand" (båden opbevares i depot - indtil tilstrækkeligt stort udstillingslokale erhverves).
1989
Montren med fugle ombygges og udvides.
Ry kommune giver Ferskvandsmuseet rådighed over ejendommen Siimtoften 18, Ry.
1990
Ferskvandsmuseet omdannes til en selvejende institution.
Museet får tilladelse til udvidelse af udstillingsbygningen; og lejemålet på Poul Steffensensvej forlænges til 1995.
Ejendommen Siimtoften 18 indrettes til kontor, bibliotek, magasin m.v.; og benævnes nu "Afd. 2".
1991
Tilbygningen på ca. 75 m2 til udstillingsbygningen gøres færdig.
Udstillingsplancherne og montrer møbleres om.
Overvejelser om etablering af en naturskole i samarbejde mellem Ferskvandsmuseet og institutionerne i Ry kommune (børnehaver og skoler). Accept fra Tipsmidlerne om økonomisk støtte. Faldt på grund af manglende kommunalt tilskud.
Der opbygges en montre over temaet sivsko-produktion.
1992
Opbygning af panorama: Isfiskeri.
Etablering af naturklub "Firbenet" for de 10-13 årige
(i samarbejde med Landsforeningen "Natur og Ungdom").
Planstyrelsen godkender, at udstillingsbygningen er forenelig med intentionen i områdets lokalplan vedr. bypark.
Tur med deltagelse af politikere, embedsmænd og borgere på Ry Mølles Arealer. Desuden besigtes Åleværket og Elværket ved Ry Mølle. Turen viser, at der i nærområdet er støttepunkter, som kan anvendes ved udbygning af Ferskvandsmuseet til et Økomuseum.
1993
Færdiggørelse af panorama: Søens bund.
Færdiggørelse af 5 udstillingsafsnit.
Efter en konkurrence udpeges nyt logo for Ferskvandsmuseet; og der udarbejdes en ny præsentationsfolder.
Samlingen på 474 objekter registreres efter generelle, museale krav.
Plancherne i udstillingsbygningen oversættes til tysk.
Der etableres en udendørs udstillinger af mindre både og beskyttelsestag til pram.
Ry Daghøjskole starter kurset "Natur og Miljø"; og låner Ferskvandsmuseets lokaler og faciliteter.
Museet modtager en 2-mastet sejlkajak; og en restaurering påbegyndes.
1994
Et nyt odder-diaorama opbygges, således at der bliver plads til 3 oddere.
En montre med sommerfugle færdiggøres.
Plancherne oversættes til hollandsk og engelsk.
En mindre særudstilling med fiskeredskaber opbygges.
Der udarbejdes et byggeprogram for et fuldt udbygget Ferskvandsmuseum. Byggeprogrammet indgår i Ry Kommunes overvejelser om den fremtidige anvendelse af det areal, hvor Ry Mølles Fabrikker lå.
1995
Der monteres et nyt vandfiltersystem til akvarierne.
Museets allerførste plancher renoveres.
Udstillingen tilføres et afsnit om padder.
Ansættelse af vicevært for museet og en museums-medhjælper.
Ferskvandsmuseet deltager i et netværk, der har til formål at fremkomme med forslag til fælles produktudvikling for de mindre museer i Søhøjlandet; og samtidig skabe en sammenhæng mellem dem - dvs. opbygge et Økomuseum, der omfatter Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner.
Videre arbejde med den udendørs udstilling - bl.a. pyramide med bundgarnspæle.
En motorjolle med indvendig dam, bygget i 1950 og brugt af erhvervsfisker Ejler Olesen, Dørup, indgår i samlingerne.
1996
Ferskvandsmuseet bliver medlem af Søhøjlandets Økomuseum.
1997
Ferskvandsmuseet bliver associeret medlem af Århus Amts Museumsråd, der bevilger midler til konservering af både.
1998
Museets "pæle" fra Rye Mølles opstemning dateres til 1300-årene.
1999
Der ansættes en faguddannet museumsleder, og bådsamlingen opsættes i Rye Mølles Fabrikkers tidligere savværksbygning.
2000
Ruse, bundet af Jens J. Sølvsten i begyndelsen af 1950'erne.
Overdraget genstande anvendt ved fremstilling af garn og tovværk.
Anskaffelse af Dansk Museums Index i samarbejde med Øm Kloster Museum og Gl. Rye Mølle og Træskomuseum.
Modtaget en Lemming-båd (FMR 116), en Bollhorn skydepram (FMR 115)
Sejlkajak (FMR 107) er færdigrestaureret.
Indretning af klimastyret magasin i det tidl. fyrrum til Ry Mølles Fabrikker. Beregnet for de jordfundne både.
2001
Bestyrelsen fremlægger et prospekt med en vision for det fremtidige Ferskvandsmuseum.
Jochen Meyer tiltræder som museumsleder.
Køb af M/S Line, der under navnet M/S Gl. Turisten skal fungere som museumsskib. Ry Kommune stiller kajplads til rådighed.

 

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English