Miljøministeren på besøg i Søhøjlandet

Miljøminister Hans Chr. Schmidt besøgte i højt solskin Søhøjlandet den 12. januar 2004 efter invitation fra borgmester Aleksander Aagaard (Skanderborg Kommune), borgmester Jonna Grønver (Ry Kommune) og borgmester Torkild Skifter (Brædstrup Kommune).

Siden 1995 har Søhøjlandets Økomuseum eksisteret som et samarbejde mellem Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner. Dette samarbejde om natur, kulturhistorie, formidling og tilgængelighed tog afsæt i de overvejelser, der dengang var om etablering af en naturpark. Det førte siden hen til overvejelser om at komme i betragtning som et af nationalpark-pilotprojekterne og dermed vise, at man kan komme langt med frivillighed som udgangspunkt for projektarbejde.

I 2003 meddelte miljøminister Hans Chr. Schmidt, at der inden for de afsatte midler ikke kunne igangsættes flere pilotprojekter, men at Søhøjlandet på sigt ikke var udelukket fra at blive nationalpark, fordi området jo netop har kvaliteterne til at indgå i de forsatte overvejelser. Hans Chr. Schmidt opfordrede derfor til, at man i Søhøjlandet arbejdede videre.

Ministerbesøget var oprindeligt aftalt til at finde sted i oktober 2003; og derfor udarbejdede Søhøjlandets Økomuseum et lille hæfte om visioner i Søhøjlandet. I hæftet redegøres nærmere for tanker om den fortsatte planlægning og formidling ud fra etablering af samarbejder og ud fra et princip om frivillighed. I den mellemliggende periode er Søhøjlandets Økomuseum omdannet til en erhvervsdrivende fond, hvor bl.a. Silkeborg Statsskovdistrikt, museerne og turismen er repræsenteret i bestyrelsen.

Them Kommune har truffet beslutning om at søge optagelse i samarbejdet fra 1. januar 2004.

Aktuelt arbejdes der i regi af Søhøjlandets Økomuseum for at virkeliggøre et temaprojekt om tilgængelighed og oplevelser. Statsskovrider Niels Bundgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt, har sagt ja til at være formand for den nye arbejdsgruppe. Der er desuden tilsagn fra landbruget om at deltage via Landbrugets Samfundskontakt.

Ovenstående blev uddybet nærmere under ministerens besøg, der blev afviklet som en tur i Søhøjlandet med start i Skanderborg Slotskirke, hvor museumsinspektør Helle Reinholdt fortalte om stedets betydning. Slotskirken er den eneste tilbageværende bygning på slotsbanken, og kirken repræsenterer derfor det administrative centrum, som slottet udgjorde for kongens ejendomme i Søhøjlandet og dermed det historiske Skanderborg Amt. Derpå besigtigede ministeren stier og rydninger ved Smallebakke nær Himmelbjerget, hvor statsskovrider Niels Bundgaard fortalte om arbejdet med formidling og tilgængelighed. På turen videre til Klostermølle fortalte projektkonsulent Bendt Nielsen lidt om formidling, naturpleje, stiprojekter, udstillinger m.v., som økomuseet har været eller er tovholder i, og hvor mange forskellige parter – private, skovdistriktet, amter, kommuner, Friluftsrådet m.v. - har bidraget til. Ministerbesøget sluttede af i Fugletårnet på Klostermølle, hvorfra ministeren kunne kigge tilbage på dagens oplevelser.

Ministeren fik således et indtryk af, hvorledes natur og kulturhistorie anvendes til at skabe den gode formidling og målrette indsatsen for oplevelser for områdets beboere og gæster. Ligeledes blev der fortalt om det positive engagement, lodsejere har udvist i virkeliggørelsen af naturgenopretning og udlæg af stier.

På Klostermølle spurgte miljøministeren, hvorvidt der var deltagere i turen, som havde supplerende kommentarer i forhold til det materiale, der var fremsendt på forhånd. Borgmester Aleksander Aagaard udtalte, "Jeg finder stadig, at indsatsen igennem Søhøjlandets Økomuseum kan styrkes ved at koble det sammen med et større projekt som f.eks. nationalpark. Indsatsen gennemføres allerede i dag med respekt for al nutidig aktivitet, så derfor kan området være et eksempel på et levende landskab med et velfungerende landbrug og erhverv som medvirkende i den fortsatte udvikling. Vi vil fortsat se på, hvordan vi aktivt inddrager nationalparktanken i den fælles udvikling af landbrug, erhverv og turisme. Vi vil derfor spændt følge pilotprojekterne."

Borgmester Jonna Grønver supplerede med: "Jeg synes, at vi er kommet utroligt langt i samarbejde med lodsejere og formidlingsinstitutioner. Vores model kan egentlig godt være en model for andre; og vi mener selv, at vi har vist en vej, som kan være nyttig at følge i andre områder også."

Miljøminister Hans Chr. Schmidt rundede af med at opsummere det aktuelle stade for udpegning af pilotprojekter og roste hæftet visioner i Søhøjlandet, som han fandt imponerende og gennemtænkt. "Denne tur i Søhøjlandet har givet mig en større og stærkere oplevelse, end jeg turde håbe på. Området emmer af natur og kultur. I er så rigelig dækket ind i forhold til det indhold, der kræves i en nationalpark. Det er også meget positivt, at I har tænkt vækst og udviklings-muligheder for erhverv ind. Tak for en fantastisk tur."

Undervejs på turen den 12. januar 2004 var miljøminister Hans Chr. Schmidt ledsaget af direktør Ole Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen. Fra området deltog borgmester Aleksander Aagaard (Skanderborg Kommune), borgmester Jonna Grønver (Ry Kommune), borgmester Torkild Skifter (Brædstrup Kommune) og borgmester Torben Hansen (Them Kommune), ledsaget af viceborgmestre og kommunaldirektører samt repræsentanter fra Søhøjlandets Økomuseum.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt hilser på i Skanderborg Slotskirke
Vejret klarede op, og slotskirken dannede en perfekt ramme om velkomsten.

Foto: Bo Gregersen

Foto: Bo Gregersen

Nær Himmelbjerget gav skovrider Niels Bundgaard en orientering om formidling og tilgængelighed til miljøministeren og hans embedsmænd, borgmestre, viceborgmestre og kommunaldirektører fra Ry, Skanderborg, Brædstrup og Them Kommuner, samt repr. for Søhøjlandets Økomuseum.

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

På Klostermølle blev der talt intenst under frokosten, og Miljøministeren rundede dagen af og takkede for turen.

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

 

<< TILBAGE

Toppen af siden

FLERE NYHEDER >>