Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | MÅL FOR SAMARBEJDET | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG

BESTYRELSE | ØKOMUSEUMSRÅD | ØKONOMIVedtægter for den erhvervsdrivende Fond
Søhøjlandets Økomuseum

§ 1. Navn

1.01. Fondens navn er Fonden Søhøjlandets Økomuseum.

§ 2. Hjemsted

2.01. Fondens hjemsted er Brædstrup Kommune.

§ 3. Formål

3.01. Fondens formål er at

  • formidle natur og kultur primært i det historiske Skanderborg Amt.
  • indgå i og tilskynde til samarbejde mellem myndigheder, enkeltpersoner, institutioner og foreninger.
  • udvikle og realisere fælles projekter på tværs af institutioner, administrative grænser og myndighedsniveauer.
  • bidrage til regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag.

3.02. Det ligger inden for formålet at forestå udviklings-, drifts- og anlægsopgaver efter aftale med de berørte parter og offentlige myndigheder, idet Fonden arbejder for at styrke naturen og dens muligheder for udvikling, at styrke varetagelsen af de kulturhistoriske værdier og at fremme befolkningens muligheder for at opleve naturen samt at forstå sammenhænge i kulturlandskabet.

§ 4. Grundkapital

4.01. Fondens grundkapital er 317.400 kr., som fremkommer ved overtagelse af værdier, idet Formidlingsenhed Ry overdrager sine aktiver til Fonden.

4.02. Fondens bestyrelse godkender ved påtegning af overdragelsesdokumentet den foretagne opgørelse af aktivernes værdi, som er foretaget ud fra anførte regnskabsmæssige principper.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

5.01. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem-syv medlemmer. Den første bestyrelse er udpeget ved stiftelsen.

5.02. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges således:

  1. Et medlem udpeget af et statsanerkendt museum.
  2. Et medlem udpeget af Klostermølle Naturcenter (Silkeborg Statsskovdistrikt).
  3. Et medlem udpeget af områdets turistbureauer.
  4. Et medlem udpeget af ikke statsanerkendte museer, områdets besøgsmål og attraktioner.

Bestyrelsen kan udpege op til tre yderligere medlemmer.

5.03. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med punkt 5.02.

5.04. Bestyrelsens medlemmer udpeges for to år ad gangen.

5.05. Genudpegning kan finde sted.

5.06. Evt. personale, aflønnet af Fonden, kan ikke vælges til bestyrelsen.

5.07. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

§ 6. Bestyrelsens virke

6.01. Bestyrelsens opgave er at forestå den overordnede ledelse af Fonden samt at sikre, at aktiviteter er i overensstemmelse med formålet – herunder ansvarlig for koordinering og udarbejdelse af en handlingsplan for aktiviteter og projektideer, som følger af Fondens formål, og som er af interesse for de parter, der yder økonomisk støtte.

6.02. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af Fondens daglige drift. Under hensyn til den foreliggende økonomiske formåen kan bestyrelsen i stedet for vælge at indgå aftaler med projektkoordinator og indgå driftsaftaler – herunder om drift af sekretariat og med webmaster.

6.03. Direktøren for Fonden deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

6.04. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktør eller revisor fremsætter begæring herom.

6.05. Fondens bestyrelse må kun med Fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke overholdes.

6.06. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.07. Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

§ 7. Ledelse

7.01. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation, styrelse og ledelse af Fondens virksomhed.

7.02. Bestyrelsen godkender arbejds- og handlingsplaner samt budget. Bestyrelsen holdes løbende underrettet om indsendte projektansøgninger og gennemførelse af projekter.

7.03. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

7.04. Har bestyrelsen ansat en direktør varetager denne den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, bestyrelsen har givet. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt der er ansat projektkonsulent eller indgået driftsaftaler.

7.05. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

7.06. Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

7.07. Projektansøgninger underskrives af bestyrelsesformand eller et medlem af bestyrelsen.

§ 8 Økomuseumsråd

8.01. Bestyrelsen skal oprette et Økomuseumsråd, der har en rådgivende funktion over for bestyrelsen.

8.02. Formanden for Fonden Søhøjlandets Økomuseum indkalder og leder Økomuseumsrådets møder, som afholdes to gange årligt.

8.03. Økomuseumsrådet sammensættes i overensstemmelse med forretningsorden for Økomuseumsrådet.

§ 9. Årsregnskab

9.01. Fonden har kalenderåret som regnskabsår.

9.02. Fondens aktiviteter finansieres ved private bidrag, tilskud fra offentligt myndigheder, udlodninger fra Fonde og institutioner samt indtægter ved arbejde udført af Fonden, dens medarbejdere eller projektansatte.

§ 10. Revision

10.01. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, udpeget af bestyrelsen.

10.02. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges senest 15. marts og udsendes til orientering til Fondens tilskudsgivere m.v.

10.03. Senest seks måneder efter regnskabsårets udgang skal til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsendes bekræftet kopi af det reviderede årsregnskab.

§ 11. Uddeling og overskudsanvendelse

11.01. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 3.01. træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler.

11.02. Fondens overskud skal anvendes til fremme af Fondens formål.

11.03. Fondens bestyrelse kan beslutte at overføre et overskud til det kommende driftsår eller lade det indgå i Fondens egenkapital.

11.04. Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejde.

§ 12. Hæftelse

12.01. Fonden hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue; og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med Fondens virksomhed.

§ 13. Ændring af vedtægt og opløsning

13.01. Efter indstilling fra bestyrelsen og med Justitsministerens samtykke kan Fondsmyndigheden tillade, at bestemmelser i vedtægterne ændres; og det kan herunder tillades, at Fonden sammenlægges med andre erhvervsdrivende fonde eller opløses.

13.02. Ved en eventuel opløsning skal aktiver i Fonden efter bestyrelsens forslag tilfalde et formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes § 3.

§ 14. Stiftelse og stiftere:

Således vedtaget på stiftelsesmødet for Fonden den 27. november 2003 på Klostermølle, 8660 Skanderborg.

Formidlingsenhed Ry
Skovvænget 25
8680 Ry
 

Chefkonsulent Anders Jørgensen

Skanderborg Museum
Adelgade 5
8660 Skanderborg
 

Museumsinspektør Helle Reinholdt

Brædstrup Turistforening
Bredgade 9
8740 Brædstrup
 

Bestyrelsesformand Erik Rask Petersen

Ry og Omegns Turistforening
Klostervej 3
8680 Ry
 

Turistchef Liselotte Nis-Hanssen

Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18
8680 Ry
 

Bestyrelsesformand Olaf Møller

Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening
Møllestien 5
8680 Ry
 

Næstformand Poul Erik Nielsen

Øm Kloster Museum
Munkevej 2
8680 Ry
 

Museumsinspektør Bo Gregersen

Stifterne bekræfter ved deres underskrift stiftelsen på ovenstående vedtægtsgrundlag, samt at Fondens grundkapital er tilvejebragt.

Dirigent ved stiftelsesmødet:

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Klostermølle den 27. november 2003.

 

<< TILBAGE

Til toppen af siden