STARTSIDEN      ENGLISH

Handlingsplan

Den første handlingsplan fra 1997 har som sine overordnede mål:

 • at udvikle en fælles handlingsplan, baseret på de medvirkende institutioners egne handlingsplaner og de overvejelser, styregruppen og projektkonsulent gør sig
 • at etablere en informationsstruktur med mødereferater, nyhedsbreve og årsrapporter
 • at få opsat et væsentligt antal informationstavler for at skabe en synlighed om Søhøjlandets Økomuseum
 • at etablere et samarbejde med områdets turistbureauer

Fælles udviklingsinitiativer

Resultaterne i 1997-2002 svarer til forventningerne ved udarbejdelsen af handlingsplanen. Under overskriften ”de 9 formidlingsprojekter” igangsættes i 1997 et omfattende projektarbejde; og sideløbende hermed etableres et projektsekretariat.

De 9 formidlingsprojekter består af:

Projekt 1: Omslag – logo, forsendelsesomslag og layout for brevpapir mv.

Projekt 2: Faktablade – beskrivelse af de medvirkende institutioner, klosterkulturen samt middelalderens mad og drikke.

Projekt 3: Fællesbrochure – en folder, der angiver, hvor de enkelte informationstavler står, og fortæller om de medvirkende institutioner.

Projekt 4: En plakat for Søhøjlandets Økomuseum – sammenhæng med publikationen Historier i Søhøjlandet og fællesbrochuren.

Projekt 5: Informationstavler – 33 informations- og oversigtstavler udformet efter Søhøjlandets Økomuseums koncept.

Projekt 6: Internet – etableret i 1998 i en startversion. Den er senere gennemgribende ændret.

Projekt 7: Seminar – seminar, stormøder mv. for en bred kreds af interessenter fra det geografiske område, Søhøjlandets Økomuseum formidler i.

Projekt 8: Kulturhistorisk registrering – 2 forskningsprojekter, overflyvning og fotografering af ca. 50 lokaliteter i Søhøjlandet samt udgivelse af publikationen: Historier i Søhøjlandet.

Projekt 9: Småskrift – Middelalder i Søhøjlandet, udgivet i forbindelse med middelalderåret 1999.

Afledt af ”de 9 formidlingsprojekter”, der nærmest antager en programform, er i perioden udført følgende:

 • 24 informationstavler
 • en udstilling ved Vestbirk Vandkraftværk – flere informationstavler og en pavillon
 • 2 foldere – Illerup Ådal (formidling i tilknytning til rasteplads v. motorvejen) og Båstrupfredningen (formidling af Fårbjerg-området)
 • sigtelinier – formidling af sigtepunkter i landskabet (Ejer Baunehøj)
 • fællesbrochure for Ferskvandsmuseet, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum og Øm Kloster Museum (dansk, tysk og engelsk sprogversion)
 • udarbejdelse af fællesannoncer for de medvirkende institutioner
 • medvirken på Ry og Silkeborg Turistbureauers stand på den årlige turistmesse i BellaCentret siden 2000
 • deltagelse i produktudvikling af pakketur over emnet Gudenåen (flodferie)

Det største samlede arrangement har været i forbindelse med middelalderåret. Pligrimsvandring fra Klostermølle til Gl. Rye – oplevelsestur med tableauer og kultur- og naturhistorisk formidling. Pilgrimsvandring fra Øm Kloster til Gl. Rye – guidet vandretur. Vespermesse i Gl. Rye Kirke. Middelaldermarked med 25 boder og 230 aktører i middelalderdragter samt mere end 3.500 besøgende.

Ud over de institutioner, der medvirker i netværket Søhøjlandets Økomuseum, har projekterne været udført i samarbejde med foreningen Ejer Baunehøjs Venner, foreningen Anna Klindt Sørensens Venner, Ry Kommune, Skanderborg Kommune og Østjyllands Turistudviklingsfond.

I sommeren 2000 bliver udarbejdet materiale til en vandreudstilling om Søhøjlandets Økomuseum. Denne vandreudstilling har cirkuleret i de 3 kommuner samt været udstillet hos tilskudsgivere.

I et samarbejde med rejsebureauet Topas, Ry, gennemføres en pionertur i 2002: Jylland på Tværs, et besøg på de 3 jyske økomuseer.

Hertil kommer, at Ry Kommune inden for konceptet formidler stien Bornlundvej (tidl. oldtidsvej), som forbinder Ferskvandsmuseet og Gl. Rye Mølle og Træskomuseum.

Igangværende projekter

Gennemførelsen af nye projekter sker i takt med, at der fremskaffes de nødvendige økonomiske midler. De første 3 nye projekter forventes færdige i løbet af maj 2003.

Dørup Hestestald – en ny udstilling om fiskeriet ved Mossø og Mossøfredningen. Udstillingen virkeliggøres i et samarbejde med Vejle Amt.

Klostermølle Naturcenter – en ny udstilling om området ved Klostermølle, friluftsliv, klosterkultur, nyere tids industri (papfabrikken) samt faunapassager m.v. Den primære samarbejdspartner er Silkeborg Statsskovdistrikt.

Vandresti mellem Gl. Rye Mølle og Klostermølle – en ny vandresti, incl. en ny bro over Salten Å og med formidling af støttepunkter undervejs. Broen er opsat i januar 2003. Stiprojektet er gennemført i forløbet inden for Ry kommune; og delvis inden for Brædstrup kommune. De resterende ”huller” lukkes af Vejle Amt og Brædstrup kommune i 2003. Dele af forløbet følger desuden Margueritruten.

Disse projekter gennemføres i et samarbejde med og med økonomisk fra Friluftsrådet, Brædstrup og Ry kommuner, Vejle og Århus amter samt Silkeborg Statsskovdistrikt. Dele af finansieringen fremkommer via EU's Artikel 33-midler.

I 2003 udgives en folder om de 3 jyske økomuseer: Jylland på Tværs. Målet er at indbyde til oplevelser ”på egen hånd” til fods, på cykel eller til hest. Forprojektet er støttet af Friluftsrådet.

Udvikling af Klostermølle Naturcenter. Sammen med Foreningen Natur og Ungdom og Silkeborg Stasskovdistrikt blev der i 2001 taget initiativ til afholdelse af et seminar om Klostermølles fremtid. Seminaret anbefalinger gik på, at Klostermølle kunne blive et center for aktiv formidling i Søhøjlandet. Med det formål at sikre videnopsamling og evt. en driftsorganisation for et kommende formidlingscenter på Klostermølle er der søgt om støtte i Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til et delprojekt om etablering af ”Foreningen Klostermølles Venner”. Foreningen forventes bl.a. at bestå af tidligere arbejdere på papfabrikken, som kan bidrage med levendegørelse og historiefortællinger på ejendommen.

Historier i Søhøjlandet – aktiv natur og kulturformidling. Målet er at samle udbuddet af natur og kulturformidling i Søhøjlandet, således muligheden for at få del i de gode historier i Søhøjlandet bliver lettere for både lokale borgere og områdets turister. Produktet er en folder samtidig med, at den sker en løbende ajourføring på www.gode-historier.dk. 12 lokale aktører er gået sammen om at udvikle dette produkt

Arbejdsgruppen organisation har til opdrag gradvist gennem ændringer i de årlige samarbejdsaftaler inden for det frivillige netværk at omdanne det løse netværk til en selvejende institution. Målet er, at en selvejende institution etableres i august 2003. Da der i øjeblikket foregår sonderinger m.h.t. inddragelse af nye samarbejdsparter, vil dannelsen af den selvejende institution skulle tage højde herfor.

Arbejdsgruppen Internet har afsluttet sit arbejde i 2002. Gruppen fungerer nu som en ad hoc-gruppe, når det er nødvendigt.

En arbejdsgruppe om undervisningsmidler har sat sig som mål at udarbejde forskelligt materiale, der kan anvendes af lejrskoler. Der foreligger p.t. undervisningsmateriale, som er finansieret af Ry Kommune.

Projekt Oplevelser og Viden - en nettjeneste, der skal lette adgangen til information om natur- og kulturhistorie, besøgsmål, overnatnings- og transportmuligheder i Søhøjlandet. Målgrupperne er arrangører af lejrskoler, ledere inden for de frivillige ungdomskorps, arrangører af rejser med ophold i Søhøjlandet mv.

Forprojekt om ”Kulturlandskab, kulturmiljø* og naturmiljø i Søhøjlandet” med det formål at igangsætte og finde finansiering til et tværgående og tværfagligt projekt om den kunstige balance, som opretholder vandløbenes og søernes udstrækning i kærneområdet af det historiske Skanderborg Amt*, mellem Illerup Ådal, Rye Mølle og Gudenåsystemets øvre dele. Projektet skal danne grundlag for ny viden og formidling af denne ved iværksættelse af udgravninger, naturgenopretning, naturpleje, stiplanlægning mv. Målet er yderligere viden til den videre historiefortælling i Søhøjlandet.

Forslag om Nationalpark Søhøjlandet. Friluftsrådet har over for Miljøministeriet den 30. januar 2003 stillet forslag om udpegning af 16 områder til nationalpark. Søhøjlandet er et af dem. Se mere på www.friluftsraadet.dk Borgmestrene i Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner har anbefalet denne udpegning bl.a. med baggrund i de positive erfaringer med Søhøjlandets Økomuseum.

Optagelse af nye i samarbejdet bag Søhøjlandets Økomuseum. Det forventes, at Søhøjlandets Økomuseum fra 1. januar 2004 er en erhvervdrivende fond. Vedtægterne åbner mulighed for optagelse af nye samarbejdsparter.

Udlægning og afmærkning af stier/ruter med formidling. Et af grundprincipperne for økomuseet er at fortælle historien i landskabet ved, at man passerer forbi de steder, hvor historien udspillede sig. Det er målet, at der – f.eks. i samarbejde med de lokale turistbureauer og kommuner – udarbejdes foldere og turbeskrivelser.


 

<< TILBAGE

Til toppen af siden