Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | MÅL FOR SAMARBEJDET | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG

BESTYRELSE | ØKOMUSEUMSRÅD | ØKONOMI | VEDTÆGTER


Forretningsorden for Økomuseumsrådet

For at sikre en folkelig opbakning og inddragelse af den bredest mulige kreds af interessenter i det arbejde, Fonden Søhøjlandets Økomuseum står for, etablerer bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum et Økomuseumsråd.

Økomuseumsrådet fungerer som et rådgivende organ; og har intet økonomisk eller juridisk ansvar i forhold til Fonden Søhøjlandets Økomuseum.

Virkeområde

§ 1. Økomuseumsrådet rådgiver Fonden Søhøjlandets Økomuseum om hvilke aktiviteter og projekter, fonden bør påtage sig for bevaring og udvikling af Søhøjlandets Økomuseum. Endvidere fungerer Økomuseumsrådet som debatforum for udvikling af Søhøjlandets Økomuseum.

Medlemmerne af Økomuseumsrådet udbreder kendskabet til og synligheden af Søhøjlandets Økomuseums arbejde.

Medlemskab

§ 2. Foreninger og institutioner med hjemsted i det historiske Skanderborg Amt kan ansøge bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum om medlemskab af Økomuseumsrådet; og ansøgningen skal være vedlagt foreningens/institutionens vedtægter. Kun foreninger og institutioner, hvis interesseområde er foreneligt med fondens formål, kan optages i Økomuseumsrådet.

Bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning kan imødekommes.

Økomuseumsrådets møder

§ 3. Foreninger og institutioner meddeler, hvem der på deres vegne modtager mødeindkaldelsen.

Der afholdes to møder om året i Økomuseumsrådet. Der er offentlig adgang til møderne.

Møderne indkaldes med min. tre ugers varsel. Indkaldelse sker ved e-mail og ved offentliggørelse på hjemmesiden www.ecomuseum.dk

På de to årlige møder informeres om Søhøjlandets Økomuseum, Fonden og dens virke. Det tilstræbes, at der hver gang er et oplæg om et fagligt emne af interesse set i forhold til formålsparagraffen for Søhøjlandets Økomuseum.

Mødet, der afholdes primo året, er desuden et statusmøde, hvor formanden gennemgår årsberetningen for det forløbne år, og hvor årsregnskabet fremlægges til orientering. Mødet, der afholdes ultimo året, omfatter overvejelser i relation til Fondens handlingsplan og fremlæggelse af budget for det kommende år.

Handlingsplanen fremlægges og diskuteres med Økomuseumsrådet med henblik på kvalificering og forslag til prioritering.

Formanden

§ 4. Bestyrelsesformanden for Fonden Søhøjlandets Økomuseum leder møderne i Økomuseumsrådet. I tilfælde af formandens forfald er det næstformanden for bestyrelsen.

Forretningsorden

§ 5. Nærværende forretningsorden kan ændres på et af de to ordinære årlige møder i Økomuseumsrådet. Det kræves, at et flertal blandt de fremmødte repræsentanter stemmer for.

Hver forening eller institution, der er optaget som medlem af Økomuseumsrådet, har ved fremmøde en stemme.

Andet

§ 6. Enhver tilkendegivelse eller udtalelse fra Økomuseumsrådet er ikke bindende for Søhøjlandets Økomuseums bestyrelse eller direktør.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 01-2004 på Klostermølle, den 29. januar 2004.

 

<< TILBAGE
Til toppen af siden