Forståelsesramme for Søhøjlandets Økomuseum


VISION OG MÅL | MÅL FOR SAMARBEJDET | BAGGRUND OG IDÉOPLÆG

BESTYRELSE | ØKOMUSEUMSRÅD | ØKONOMI | VEDTÆGTER


Forretningsorden
for bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum

 
§ 1. Fondens formand indkalder skriftligt bestyrelsen til møde med forslag til dagsorden samt det fornødne materiale til brug for behandlingen af dagsordenens punkter. Mødeindkaldelsen skal normalt udsendes mindst to uger før mødets afholdelse.

 

§ 2.

Bestyrelsen udpeger en sekretær til at føre protokol over bestyrelsens beslutninger. Personalet, der er omfattet af driftsaftaler, kan deltage i bestyrelsens møder.

Referatet udsendes til bestyrelsen senest to uger efter mødets afholdelse. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke er indkommet indsigelse senest to uger efter udsendelse.

Referatet offentliggøres på hjemmesiden www.ecomuseum.dk – dog med mulighed for at afvikle lukkede punkter omkring f.eks. økonomiske forhold og ansættelsesforhold.

Referatet udsendt på mail direkte til medlemmerne af Økomuseumsrådet.

 

§ 3. Formanden – eller næstformanden – leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis blot tre medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

§ 4.

Ved bestyrelsens møder fremlægges som minimum følgende punkter:

  1. Aktuelt stade for igangværende projekter – herunder bemanding og fremdrift.
  2. Oversigt over indsendte projektansøgninger.
  3. Redegørelse for forhandlinger, initiativer mv. for at opfylde fondens formål.
  4. Oversigt over økonomi.

 

§ 5. I forbindelse med valg af medlemmer til bestyrelsen er det bestyrelsens opgave at tilstræbe, at bestyrelsens medlemmer er rekrutteret, således at det geografiske område, Søhøjlandets Økomuseum (Fonden Søhøjlandets Økomuseum) dækker, er repræsenteret. Rekrutteringen af medlemmer sker ud fra de foreninger og institutioner, der deltager i Økomuseumsrådet.

 

§ 6.

Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen for Fonden Søhøjlandets Økomuseum i forbindelse med bestyrelsens konstituerende møde den 29. januar 2004.

Forretningsordenen kan kun ændres af bestyrelsen på et møde, hvor punktet er på dagsordenen; og da med almindeligt flertal af bestyrelsens medlemmer.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 01-2004 på Klostermølle, den 29. januar 2004

 

 

<< TILBAGE
Til toppen af siden